เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุงสนับสนุน(อาคาร/สาธารณูปโภค)
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรในอาคาร/สาธารณูปโภคทั่วไป - support ในงานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร - บำรุงเครื่องจักรในสายงานการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานฝ่ายผลิต (ค่าจ้างมากกว่า 500 บาท/วัน รวม OTและเบี้ยขยัน)
- ดำเนินการผลิตสินค้าภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ ซอยนวมินทร์135 หรือ ซอยลาดพร้าว130
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Assistant Marketing Manager.)
- ดูแลและควบคุมการทำงานในฝ่ายการตลาดในส่วนของแผนกบริการลูกค้า - ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบ, กำหนดวันส่งมอบสินค้า และจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ - แสวงหาลูกค้ารายใหม่ - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานขอผู้ใต้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer.)
- ทำการจัดซื้อให้ตรงตามรายการ จำนวน และเวลาที่กำหนดไว้ใน PR - เจรจา ต่อรองติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงดูแลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานเพื่อติดตามงานเคลมคืนของเสียให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
นิติกร
-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทางการบริหาร -ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ -ติดต่อและประสานงานทางด้านกฎหมายต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ เพื่อทำนิติกรรม รวมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล -วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเกิดผลความเสียหายทางกฎหมายและคดีความต่าง ๆ และหาแนวทางป้องกัน -อาจทำหน้าที่ทนายความว่าความในคดีความของบริษัทฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานคลังสินค้า (ค่าจ้าง 330 บาท/ วัน)
1.รับเข้า จัดเก็บและการเตรียมงานเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจนับสินค้าคงค้างในคลัง 3.จัดสินค้าภายในคลังสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **รับหลายอัตรา สัมภาษณ์พร้อมทดสอบ รู้ผลทันที**
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงาน QA (ค่าจ้าง 330 บาท/วัน)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 2.รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและแก้ไข 3.ดูแลรักษาจัดเก็บอุปกรณ์การตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer
1.จัดทำ ปรับปรุงโปรแกรม, ทำรายงานต่างๆ รวมทั้งคู่มือการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้การทำงานของระบบหยุดชะงัก 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (Cost Accounts Supervisor)
วิเคราะห์ คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้า พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขับรถ/รับส่งเอกสาร
• ขับรถรับส่งผู้บริหาร แขกของบริษัท พนักงานของบริษัท (กรณีมีการติดต่องานนอกสถานที่ ) • การรับส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ • การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (Warehouse Supervisor)
- วางแผนและควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป ดูแลระบบการรับเข้า การจัดเก็บและการเตรียมสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกหรือการจัดเก็บวัตถุดิบ และการเบิกจ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจสอบการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายในระบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริง การตรวจสอบและจัดทำรายงานต่าง ๆ การตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสินค้าหรือวัตถุดิบที่พร้อมใช้ และชำรุด พร้อมจัดทำ บันทึกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบบริหารคุณภาพให้มีคว
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า(Customer service Leader.)
- ดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และดูแลทีมงานเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและ แผนงานของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานดูแลรักษาและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน 3. จัดทำแผนงานและกำหนดความถี่การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน 4. ควบคุมดูแล การยกเลิกการใช้เครื่องจักรและเพิ่มเครื่องจักร ในทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ หลังจากที่ได้รับการร้องขอ 5. จัดเตรียมแผนงานอะไหล่สำรองและจัดหาอะไหล่สำรองต่างๆ ของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
23 มกราคม 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560