เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
IT Support
1.ดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูประดับเบื้องต้น 2.จัดหา จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์แบะอุปกรณ์ต่อพ่วตามที่ร้องขอ 3.จัดทำแบบฟอร์ม, เอกสาร, คู่มือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วิศวกรไฟฟ้า
1. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 2.กำกับดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 3.วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงสนับสนุน(อาคาร/สาธารณูปโภค)
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรในอาคาร/สาธารณูปโภคทั่วไป - support ในงานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร - บำรุงเครื่องจักรในสายงานการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานฝ่ายผลิต (ค่าจ้างมากกว่า 500 บาท/วัน รวม OTและเบี้ยขยัน)
- ดำเนินการผลิตสินค้าภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ ซอยนวมินทร์135 หรือ ซอยลาดพร้าว130
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Assistant Marketing Manager.)
- ดูแลและควบคุมการทำงานในฝ่ายการตลาดในส่วนของแผนกบริการลูกค้า - ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบ, กำหนดวันส่งมอบสินค้า และจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ - แสวงหาลูกค้ารายใหม่ - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานขอผู้ใต้บังคับบัญชา
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพวัตถุดิบ(QA)
1. จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master, Inspection Standard, Inspection Data Sheet, มาตรฐานการตรวจสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ ( Quality Plan ) 3. ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ, ปริมาณการสุ่มตรวจ, ความถี่ในการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป 4. จัดหาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 5. ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่พนักงาน 6. ควบคุมเป้าหมายด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานคลังสินค้า (ค่าจ้าง 330 บาท/ วัน)
1.รับเข้า จัดเก็บและการเตรียมงานเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจนับสินค้าคงค้างในคลัง 3.จัดสินค้าภายในคลังสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **รับหลายอัตรา สัมภาษณ์พร้อมทดสอบ รู้ผลทันที**
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงาน QA (ค่าจ้าง 330 บาท/วัน)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 2.รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและแก้ไข 3.ดูแลรักษาจัดเก็บอุปกรณ์การตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(ประจำสาขาลาดพร้าว-130)
1. บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร(ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า) ในระบบบริหารคุณภาพ และระบบไฟฟ้าภายในอาคารและในสายการผลิต 3. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอกอาคาร, สาย LAN สายโทรศัพท์ ตามใบร้องขอของฝ่ายต่าง ๆ 4. เปลี่ยนใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ ทุก 2 เดือน 5. ตรวจสอบ(และลงชื่อกำกับ) ใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ ทุกสิ้นเดือน 6. ปฏิบัติงานตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัต
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า(Customer service Leader.)
- ดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และดูแลทีมงานเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกนำเข้า (Import Supervisor)
- กำหนดแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้สามารถมีวัตถุดิบผลิตได้ทันกำหนดส่งมอบ ตรวจเช็คใบขนสินค้าขาเข้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถคืนเงินภาษีอากรได้ครบถ้วนเต็มจำนวนที่วางค้ำประกัน ประสานงานกับตัวแทนขนส่ง (Forwarder) เพื่อให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ทันกำหนด, ประสานงานกับตัวแทนออกของ (Shipping) เกี่ยวกับการดำเนินการด้านศุลกากร, ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองวัตถุดิบในกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้ทั้งทางอากาศและทาง
20 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Senior System Administrator
- ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่าย (Network), Internet/Intranet, Web site ของบริษัทฯ , การเข้าถึงข้อมูลในระบบ (Authorization), การสำรองข้อมูล (Backup data) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER), การขอมี/เปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในระบบ Network รวมทั้งระบบการป้องกันไวรัส/การโจมตี/การเจาะระบบทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
22 เมษายน 2562
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560