เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานฝ่ายผลิต (ค่าจ้างมากกว่า 500 บาท/วัน รวม OTและเบี้ยขยัน)
- ดำเนินการผลิตสินค้าภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ ซอยนวมินทร์135 หรือ ซอยลาดพร้าว130
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
นิติกร
-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทางการบริหาร -ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ -ติดต่อและประสานงานทางด้านกฎหมายต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ เพื่อทำนิติกรรม รวมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล -วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการเกิดผลความเสียหายทางกฎหมายและคดีความต่าง ๆ และหาแนวทางป้องกัน -อาจทำหน้าที่ทนายความว่าความในคดีความของบริษัทฯ
12 พฤศจิกายน 2561
พนักงานคลังสินค้า (ค่าจ้าง 330 บาท/ วัน)
1.รับเข้า จัดเก็บและการเตรียมงานเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจนับสินค้าคงค้างในคลัง 3.จัดสินค้าภายในคลังสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **รับหลายอัตรา สัมภาษณ์พร้อมทดสอบ รู้ผลทันที**
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงาน QA/QC (ค่าจ้าง 330 บาท/วัน)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 2.รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและแก้ไข 3.ดูแลรักษาจัดเก็บอุปกรณ์การตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Programmer
1.จัดทำ ปรับปรุงโปรแกรม, ทำรายงานต่างๆ รวมทั้งคู่มือการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้การทำงานของระบบหยุดชะงัก 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Sourcing Manager)
วางนโยบายและกระบวนการจัดซื้อและจัดหาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารระบบคุณภาพและนโยบายคุณภาพ กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อและจัดหาให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและนโยบายของบริษัทฯ ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อและจัดหาสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ควบคุม ดูแล การจัดซื้อและจัดหาของพนักงานในฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผน การจ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (Cost Accounts Supervisor)
วิเคราะห์ คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้า พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขับรถ/รับส่งเอกสาร
• ขับรถรับส่งผู้บริหาร แขกของบริษัท พนักงานของบริษัท (กรณีมีการติดต่องานนอกสถานที่ ) • การรับส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ • การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกธุรการ
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดแผนงานของแผนกธุรการให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกธุรการ • ดูแลการดำเนินงานธุรการของบริษัท งานประจำวัน งานสาธารณูปโภค เช่น งานจองรถรับส่งสินค้า ที่จอดรถพนักงาน การจองห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน งานแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย การสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจรับและเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ • ติดตามผลการแจ้งงานซ่อมอุปกรณ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Officer)
- รับนโยบายระบบมาตรฐานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ - กำหนดและจัดทำแผนการดำเนินการต่างๆในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามข้อกำหนด - ควบคุมและดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานของบริษัทฯให้กับพนักงาน - ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามกฎหมายกำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer)
- กำหนดแผนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในงานด้านจัดการฝึกอบรม กิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำสาขาลาดพร้าว 130)
1. บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร(ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า) และระบบไฟฟ้าภายในอาคารและในสายการผลิต 3. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอกอาคาร, สาย LAN สายโทรศัพท์ ตามใบร้องขอของฝ่ายต่าง ๆ 4. เปลี่ยนใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ (ทุก 2 เดือน 5. ตรวจสอบ(และลงชื่อกำกับ) ใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ ทุกสิ้นเดือน 6. ปฏิบัติงานตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานและที่ได้รับมอ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560