เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Workshop (Event) ประสานงานกับลูกค้า วิเคราะห์ความประสงค์ของลูกค้า ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้างาน Workshop (Event) / รวยรวมรายชื่อลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 3. โทรศัพท์ / ส่งเมล ยืนยันลูกค้าและรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่สะดวกไปร่วมกิจกรรม Workshop (Event) 4. ร่วมกิจกรรมงาน Workshop (Event) เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการลงทะเบียน / และทำการลงทะเบียนให้กับลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 5. ดำเนินการติดต่อและผสานงาน เรื่องสถานที่ อาหาร ฯลฯ พร้อ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
1. ตอบ Inbox Facebook / วิเคราะห์ข้อมูล , สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า/โปรโมชั่น/บริการการขาย /รับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของบริษัท 2. ทำแบบฟอร์มข้อมูลสินค้า / เปลี่ยนข้อมูลและโปรโมชั่นสินค้าในแต่ละเดือน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ประสานงานติดตามสินค้าให้กับลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ดูแลการปฏิบัติงานแผนกตรวจนับสต็อกสินค้าของบริษัททุกสาขา - ตรวจติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขในประเด็นปัญหาที่ตรวจพบและกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้ทำการปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด - สรุปผลการตรวจสอบประจำปี - ร่วมพิจารณาประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อหารือร่วมกันในการจัดการบริหารความเสี่ยง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
1. ดูแลการบริหารจัดการร้าน Wonder Photo Shop 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายบริษัท 3. การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนร้าน Wonder Photo Shop และ สื่อสิ่งพิมพ์ด้านงานโฟโต้บุ๊ต 4. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ ImagePlus ผ่าน Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram, Line@ , Twitter เป็นต้น 5. พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของแบรนด์ ImagePlus (สื่อสิ่งพิมพ์ด้านงานโฟโต้บุ๊ต) ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ดูแล จัดการ รวบรวมสินค้าที่ชำรุดและส่งเคลมให้กับศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันเวลาและพึงพอใจมากที่สุด - พิจารณาอนุมัติกรณีลูกค้าติดต่อขอเคลมสินค้า - จัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ครบตรงตามในระบบของบริษัท - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านบริการหลังการขายให้แก่ผู้บริหาร - ดำเนินกับการ Complaint ภายนอกองค์กร - งานอื้่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปวางบิลว่าถูกต้องหรือไม่ - จัดทำเอกสารสำหรับการวางบิลให้ตรงตามรอบระยะเวลา - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - งานอื่นๆได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ดูแลความพร้อมให้สามารถใช้งานเครื่องมือ/เครื่องพิมพ์ งานอัดรูป - ดูแล/สนับสนุน/ควบคุม/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการหน้าสาขา ปฏิบัติงาน - สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของพนักงานและสาขาในกลุ่มสินค้าธุรกิจภาพพิมพ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เปิด Order สินค้า ให้เรียบร้อยและถูกต้อง - จัดสินค้าให้กับทางสาขา - ตรวจเช็คและนับยอดสต็อกสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ออกแบบ Concept สินค้าและสินค้าใหม่ของแบรนด์ - ออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดของ Brand - ออกแบบ Banner ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,450 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน website , Facebook 2. ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น workshop , Event เป็นต้น 3. ประสานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ตาก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,540 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- ตรวจนับสต๊อกสินค้าภายในสาขาทั่วประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562