เข้าระบบผู้สมัครงาน
Sale Engineer ด่วน!!!
1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 3) ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง + incentive / commission
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1) ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักร ME STD.Part ผ่านใบแสดงความต้องการสั่งซื้อ ( P/R) 2) เจรจาต่อรองราคา 3) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
21 พฤษภาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า (สาขาลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี)
1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร 3) กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ 4) ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร 5) แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ 6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือ
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
21 พฤษภาคม 2562
วิศวกรออกแบบเครื่องกล
1. ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร Detail Design แผนงานและดูแล คุณภาพของงาน 2. เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing 3. จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สั่งซื้อ Part Lies
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน
ด้านการจ่ายเงิน 1. ดูและรักษาเงินสดย่อยให้มีเพียงพอเมื่อมีการเบิกจ่ายประจำวัน 2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเสนอกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 3. บันทึกการจ่ายชำระเงินในการ์ดเจ้าหนี้ 4. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3,53 ด้านการรับเงิน 1. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้า 2. นำเงินสดหรือเช็คฝากเข้าธนาคาร 3. จัดทำเอกสารการรับชำระเงิน ตัดรายการในการ์ดลูกหนี้ 4. สรุปรายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
21 พฤษภาคม 2562
พนักงานช่างไฟฟ้า (ประจำลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)
1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ดำเนินการเดินสายไฟสำหรับระบบเครื่องจักรในส่วนงานผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า,ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องจักร, การเดินสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องจักร, การติดตั้งเครื่องจักร, การแก้ไขการเดินสายไฟของเครื่องจักรหลังส่งมอบ 3) ดำเนินการเชื่อมกล่องและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานไฟฟ้า
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ์N/A
21 พฤษภาคม 2562
sale engineer ด่วน!! (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 3) ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 ด่วนที่สุด   เงินเดือน : ์์N/A
21 พฤษภาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า (โปรแกรม) สาขา บ้านบึง จ.ชลบุรี
งานไฟฟ้า 1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร 3) กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ 4) ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร 5) แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ 6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7) ปฏิบัติตาม และให้ค
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
21 พฤษภาคม 2562
ช่างเทคนิค(ประจำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)
ช่างเทคนิค ช่างกลโรงงาน ช่างเทคคนิคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
ช่างไฟฟ้า บ้านบึง ชลบุรี ด่วน!!
- ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเล็คทรอนิคส์
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
ช่างเทคนิค ประจำ กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
• ดูแลงานทางด้านซ่อมและบริการ • แก้ไขปัญหาหน้างาน • มีใจรักในการบริการและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
Services Engineer/ Technical Engineer
• ดูแลงานทางด้านบริการและด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ทีมงาน และ คู่ค้า • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ • มีใจรักในการบริการและมี systematic thinking • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560