เข้าระบบผู้สมัครงาน
-งานเอกสารทางบัญชีด้านรับ-จ่าย -ภาษี ภ.พ30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย -งานบัญชีทั่วไป เช็คจ่าย เช็ครับ ติดตามลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า อื่น -การจัดทำงบการเงิน -งานบัญชีต้นทุน -งานบัญชีตรวจสอบ (อาจมีบ้างออกจากต่างจังหวัด) .....
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
งานตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี งานตรวจสอบพื้นที่ในสถานที่ และนอกสถานที่ งานเก็บข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน งานตรวจสอบคุณภาพและประเมินผล เดินทางไป ตจว.ได้ (ไม่ได้ไปประจำ ตจว.) ......
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
งานตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี งานตรวจสอบพื้นที่ในสถานที่ และนอกสถานที่ งานเก็บข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน งานตรวจสอบคุณภาพและประเมินผล เดินทางไป ตจว.ได้ (ไม่ได้ไปประจำ ตจว.) ......
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
ทำเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด ตรวจสอบรายงานภายใน ตั้งแต่ ต้นกระบวนการ จนจบงาน ออกตรวตสอบนอกพื้นที่หน้างานได้ ต้องการผู้ที่สามารถใช้งาน Excel ได้
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคลก่อนเข้าไลน์ผลิต ควบคุมความสะอาด กำจัดขยะและของเสีย สอบเทียบ ทวนสอบ ควบคุม เผ้าระวังการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ น้ำแข็งในกระบวนการผลิต ให้ความร่วมมือในการหาข้อมูลหรือหาสาเหตุของข้อร้องเรียน-การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ควบคุมการใช้สารเคมี ตรวจสอบเครื่องแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งในไลน์ผลิต ตรวจสอบของมีคมในไลน์การผลิต ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะ ตรวจสอบแมลงและสัตว์พาหะในเครื่องดักแมลง ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมี ให้ค
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอสั่งซื้อ หาผู้ขายรายใหม่ ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เจราจาต่อรองราคาและเงื่อนไข ดำเนินกาจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ จัดทำและส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี ติดตามผลการส่งมอบของผู้ขาย
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด ออกบิลใบเสร็จ , ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า สรุปบิลขายประจำวัน
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
-มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขายน้ำปลาร้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ -.คัดสรรมาตรฐานสินค้า พัฒนาสินค้า -มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนประจำเดือน -สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย -ออกตลาดเพื่อสร้างแบนด์ของบริษัท ขยายฐานลูกค้าทางการตลาดและรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ปฏิบัติงานควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO เช่นแบบฟอร์มต่างๆ ตรวจดูความสะอาด การแจ้งซ่อม บริเวณสำนักงานและบ้านพักพนักงาน แจ้ง/ดำเนินงานเรื่องสวัสดิการ และแผนจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียม จองรถ พาพนักงานไปพบแพทย์กรณีเจ็บป่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ บุคคล และประชาสัมพันธ์ของบริษัท บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน จัดทำสถิติขาดลามาสาย ควบคุมดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง จัดเตรียมห้องประชุมหรือการอบรม งานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
จัดทำรายงานสรุปสต็อกและการเบิก-จ่ายสินค้าขาออก ประสานงานเบิก-จ่าย ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และรวดเร็ว รับผิดชอบเอกสารของแผนกให้ถูกต้องตรงตามระบบ ควบคุมดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของพื้นที่คลังสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน จัดเก็บเอกสารประกอบต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นและติดตาม ตรวจสอบในภายหลัง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองกรณ์ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารด้วยความเต็มใจ
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-14,000.-
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
เรียนรู้ลักษณะงานขายต่างๆ ทำงานแทนศูนย์กระจาย ในวันที่ศูนย์กระจายหยุดประจำสัปดาห์ ซัพพอร์ตตำแหน่งงานที่ขาดหรือทดแทนกันในวันหยุด ดูแลยอดขายและลูกค้า ขายสินค้า สรุปยอดขายและรายงาน ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
จัดส่งสินค้าตามศูนย์กระจายสินค้า จัดส่งสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า ตามสถานที่ต่างๆ (แกร็บ-Grab) รับ - ส่ง เอกสาร อื่นๆ ตามมอบหมายผู้บังคับบัญชา
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
- จัดทำเอกสารบัญชี ด้านรับ-ด้านจ่าย / ใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญรับ / วางบิล / ใบแจ้งหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน / ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำรายละเอียดเงินสดย่อย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภงด3,53 ภพ.30 ประจำเดือน - จัดทำกระทบยอดภาษี และบัญชีธนาคาร - คีย์ข้อมูลบันทึกและปรับปรุงยอดรายการบัญชี โดย Express Program เป็นต้น -สรุปรายงานบัญชีประจำเดือน -ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตาามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
รับชำระราคาสินค้าให้ถูกต้อง ดูแลการเก็บเงินลูกค้า รักษาเงินสด ออกบิลใบเสร็จ สรุปบิลขายประจำวัน
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
-ออกขายตามพื้นที่ทั่วไป (ตลาด) -ออกอีเว้นท์ตามที่ได้รับมอบหมาย (บางครั้ง) -จัดเตรียมอุปกรณ์ในการออกงาน -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -แนะนำสินค้าและสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ -ดูแลรับผิดชอบเรื่องเงินในกรณีที่มีการขาย
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
วางแผนกลยุทธในการบริหารโรงงาน บริหารต้นทุน พัฒนาปรับปรุงควบคุมการบริหาร
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของบริษัทฯ
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
กำกับดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านSAFETY ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงานและบริษัทฯ
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
-ออกพบลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า -สามารถ เปิด-ปิด การขายได้
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
-งานเชิงกลยุทธ์ -วางกลยุทธต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน -ร่วมคิดและออกนโยบาย -ร่วมคิดและกำหนดเป้าหมายธุรกิจ -ออกแบบระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ -การบริหารความเสี่ยงด้านคน -การบริหารคนสำหรับอนาคตทางธุรกิจ -การพัฒนาคนสำหรับธุรกิจใหม่ๆ -ไม่ใช่เงินเชิงรับ แต่เป็นงานเชิงรุก -เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และกฏหมายแรงงาน
บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562