งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
-แผนกอบสายพาน -คุมเครื่องอบสายพาน -แผนกคาเลนเดอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 9600ขึ้นไป
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.จัดสรรเรื่องงบประมาณในการซ่อมบำรุงและจัดการติดต่อกับผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนและทำรายงานต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไปจนถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานในแผนก 2.วางแผนและรับผิดชอบการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ และกำหนดสเปค 3.วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานประสานงานกับฝ่ายผลิตในการกำหนดแผนงานซ่อม 4.บริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบเชิงป้องกันเครื่องจักรระบบไฟฟ้าUtillityทั้งหมดภายในบริษัท 5.ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.วาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000+
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ส่งสิ้นค้าให้กับลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างทำในแต่ละขั้นตอน 2.การวางแผน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านการ QC มาแล้วอีกครั้ง ซึ่งหากเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้า 4.วิเคราะห์เพื่อวางแผน ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดจำนวนการเกิดปัญหาในระยะยาว 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9600-11000
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.บันทึกรายการค่าขนส่ง 2.รับ-จ่ายเงินสดย่อยค่าขนส่ง 3.เก็บเอกสารและกระจายเอกสารส่งสาขา 4.ทำงานผ่านระบบ Excel / โปรแกรมสำเร็จรูป Express 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 6.ประสานงานภายในหน่วยงานและต่างสาขา 7.ตรวจสอบรายการตัดเบิกสินค้า 8.จัดทำรายงานเรียกเก็บค่าขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
หากลุ่มลูกค้าใหม่ ออกหน้างานวิ่งหาลูกค้า ทำยอดขายได้ตามเป้าของบริษัท ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.จัดทำแผนรายงานการตลาดและติดตามงานทางกลุ่มลูกค้า 2.จัดวิเคราะห์หาสาเหตุและสถานการณ์แข่งขันทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำใบเสนอราคา ทำรายงานการเข้าพบลูกค้า ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 4.สามารถประสานงานประเมินติดตามปริมาณผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้5. 5.ติดต่อขายสินค้าระบบลำเลียงและระบบส่งกำลัง ในงานอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป (มีเงินพิเศษทำยอดขายถึงเป้าหมาย 10,000 - 50,000 บาท)
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงปาล์ม กลุ่มโรงยาง และกลุ่มถุงมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป (มีเงินพิเศษทำยอดขายถึงเป้าหมาย 10,000 - 50,000 บาท)
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.ทำใบเสนอราคา 2.หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : เมืองสระบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1. เสนอขายสินค้า 2. พบลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลลูกค้า 3. โรงงานอุตสาหกรรม ภาคอีสาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,900
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.งานด้านเอกสารต่างๆ ของงานฝ่ายขาย เช่น เปิดบิลขาย ทำใบเสนอราคา ฯ และรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย 2.หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 3.ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย ให้สามารถออกเอกสารการขายได้ถูกต้อง 4.มีความ เข้าใจ Social media และ การตลาดออนไลน์ 5.ปฎิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.จัดเรียงสินค้า 2.หยิบ/แพคสินค้าจัดส่ง 3.ตรวจนับสต๊อค 4.ทำเบิก-จ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,500
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.บันทึกบัญชีทั่วไป รับ-จ่าย 2.รับ-จ่ายเงินสดย่อย 3.เก็บเอกสารด้านภาษีซื้อ-ขาย ภ.พ.30 4.ทำงานผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Express 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
คนรุ่นใหม่ ทำงานแบบใหม่ กับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อมาปรับปรุงองค์กรให้ก้าวหน้า และพร้อมทำงานแบบท้าทาย และยืดหยุ่น กล้าคิด กล้าคุย หา solution ใหม่ และกล้ารับผิดชอบพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและจีน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx THB
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำOT.ได้ บางตำแหน่งสามารถเข้ากะได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 340
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
นำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มยางพารา กลุ่มอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขของบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
นำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมโรงโม่หิน อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมยางพารา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขของบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
นำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขของบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ดูแลกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถูกมอบหมาย กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้าติดตามงาน ให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้ประมาณ 50,000.00++++
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ช่างไฟฟ้าจำนวน 1 อัตรา (ชาย) (มีประสบการณ์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.