เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ชาสมุนไพร ยาบรรจุแคปซูล สมุนไพรผง น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรผงบรรจุ ฯลฯ https://www.facebook.com/phopraditherb/ http://www.phopraditherb.com/ วัน / เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. Link ตำแหน่งสถานที่ https://goo.gl/maps/ZxQth8cgVJr
- ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์ - พัฒนาความรู้และให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแล ของแพทย์ - ให้บริการและปฎิบัติการพยาบาลกับลูกค้าที่เก็บสเตมเซลล์จากกระแสโลหิต - ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างประสิทธิภาพ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บสเต็มเซลล์และนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษา - ติดตาม สอบถามอาการของลูกค้าหลังได้รับยากระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์ไปใช้ ในการรักษา
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
- จัดเตรียมน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีปริมาณเพียงพอ ในการปฎิบัติงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ,บำรุงรักษา เครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบจำนวนคงคลังของวัสดุอุปกรณ์,ตรวจรับสินค้าและน้ำยาต่างๆและแจ้งหัว หน้า - รับผิดชอบในการออกผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ - งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย - ไม่ต้องขึ้นเวร
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
-ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีทั้งหมด -ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย -ทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของสิ่งส่งตรวจที่ส่งมา -บันทึกการขอทำ LAB -รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนที่จัดไว้
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานประจำวันที่เกิดขึ้นในหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนทางการบริการ และจัดการแก้ไข หรือแนะนำให้คำปรึกษาบุคลากรในหน่วยงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจ และคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ และ รายงานพยาบาลหรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
1. ร่วมกับทีมบริหารคุณภาพในการประยุกต์และพัฒนาระบบคุณภาพให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไท 2. ร่วมกับทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล คณะกรรมการคุณภาพ ในการวางแผน นำสู่การปฏิบัติ ติดตาม ธำรงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ 3. เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการคุณภาพบุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน 4. ทบทวนและประเมินผลระบบ วิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินการด้านคุณภาพและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานของโรงพยาบาลพญาไท สรุปรายงานนำเสนอและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 5. เปร
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
1. สนับสนุนประสานงานของรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และพยาบาลรังสี 2. ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ ด้านการตรวจทางรังสีวินิจฉัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 3. ต้อนรับ ประสานงาน คัดกรองและเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนและหลังการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ ความปลอดภัย ในการตรวจทางรังสีวินิจฉัยแก่ผู้รับบริการ 5. ประสานงาน ทบทวนกระบวนการตรวจ รายงานผล ติดตามผลการตรวจ เพื่อส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 6. จัดเตรียม ดูแล ตรวจนับ เก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิด 7. ดูแล ประสานงานทั้งภายใน
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
1. เพื่อให้บริการทางด้านการช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับการบริการ 2.ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาโดยปราศจากเชื้อและพร้อมใช้อยู่เสมอ 3.เฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย ตามที่ได้รับมอบหมายจากทันตแพทย์ 4.ปฏิบัติงานช่วยทันตแพทย์ ในการให้การรักษาและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 50   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 813 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 82 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562