เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์, พยาบาล, เภสัช
เภสัชกรวิชาการ
1. ดำเนินงานเภสัชสนเทศ (Drug Information Service) แก่ผู้ป่วย/ญาติ และทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยหาข้อมูล/รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลด้านยา 2. บริการให้คำแนะนำ/ตอบคำถามข้อมูลด้านยาที่เป็นปัจจุบันและยาใหม่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยรวบรวมความรู้ด้านยาหรือประสานเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้เภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมด้านยาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 4. รวบรวมข้อมูล ดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ
17 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล)
1. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน ให้คำแนะนำและจัดอบรมในการกำหนดตัวชี้วัด รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 3. รวบรวมเก็บข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด(KPI) ทั้งในระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน 4. ออกแบบ วางแผนการติดตาม และดำเนินการประเมินระบบคุณภาพโรงพยาบาล
17 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ (พยาบาล)
1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (FEFO) 3. ประเมินและวางแผนความต้องการ การใช้เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
17 ตุลาคม 2561
นักเทคนิเซียนไตเทียม
1. เตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือไตเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ล้างไต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 2. ปฏิบัติการเตรียมเครื่องมือ ความพร้อมใช้ ของอุปกรณ์ที่ใช้ในผู้ป่วยล้างไต ตามมาตราฐานการตรวจรักษาของแพทย์ 3. ประสานงาน ติดตามการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางไตเทียมที่ใช้ในตรวจรักษาผู้ป่วยตามมาตราฐานการให้บริการของโรงพยาบาล 4. ร่วมพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะแก่ผู้ป่วยกลุ่มล้างไตเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานการให้บริการของโรงพยาบาล 5. ร่วมจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่เ
17 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)
- ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล - ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล รวมถึงร่วมจัดกระบวนการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล - รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง พร้อมติดตามผลและสรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล - สนั
17 ตุลาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ
1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยเภสัชกร
1. จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม 2. ชี้บ่ง คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน 3. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของแผนกเภสัชกรรม
17 ตุลาคม 2561
Medical Coordinator (พยาบาล)
1. ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการรักษา 2. การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล 3. จัดทำระบบข้อมูลกลางการประเมินค่ารักษาพยาบาล 4. รวบรวมและติดตาม Corporate KPIs และ Patient Management, พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสม และจัดทำคู่มือต่างๆในการรักษาพยาบาล 5. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากที่ประเมิน
17 ตุลาคม 2561
วิสัญญีพยาบาล
1. ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program 2. ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR 4. จัดเตรียมการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program เช่น เครื่อง Ultrasound, เครื่อง Nerve stimulator, เครื่อง PCA 5. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในรายที่คาดว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจยากนอกห้องผ่าตัดเช่นในหอผู้ป่วย,ICU,CCU แล
17 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (พยาบาล)
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการเครื่องมือแพทย์ 3. ดำเนินจัดการประชุม/จองห้องประชุม/จัดเตรียมห้องประชุม/จัดทำรายงานการประชุม/ประสานงานการนัดหมายกับบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและจัดสรร เพื่อรองรับการบริหารงานของส่วนงานสนับสนุนศูนย์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบ 4. จัดการประชุม / ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันในก
17 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 671 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 68 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560