เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร
✅ เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ทางOnline ✅ ออกตลาด เพื่อนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าพบ ✅ วิเคราะห์ตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการให้แก่ลูกค้า ✅ ให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ ✅ ทำงานเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน ✅ ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-50,000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- จัดทำงบการเงินของบริษัท - ปิดบัญชีประจำเดือน และ ประจำปี - ควบคุมรายรับ-รายจ่ายของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี เช่น กรมสรรพากร - ตรวจนับและบันทึกค่าเสื่อมของทรัพย์สินของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีด้านรับ-จ่าย - ประสานงานและเตรียมเอกสารและสิ่งที่Auditต้องการ - รับผิดชอบที่ได้รับหมาย ในด้านต่างๆ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
บริษัท นาจ นิวเจน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.คิดวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีได้ 2.รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ >ทำใบสำคัญรับ-จ่าย/วางบิลลูกหนี้/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี >ทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3.ตรวจความถูกต้องของเอกสาร เช่นใบบันทึกรายการ ,ใบแจ้งรับ,ใบเบิก, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ติดต่อประสานลูกค้า+ติดตามรายรับ+ประสานSup…ชำระรายจ่าย 5.ร่วมประสานงานวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 6.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, 1ก, 3, 53 ฯ / ภ.พ.30+ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย/ เงินสมทบประกันสังคม /เงินค่าจ้าง 7.ทำบัญชีต้นทุน+ตรวจการสั่งซื้อ+กระทบ
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- จัดการและดูแลการทำบัญชีและการเงินประจำวันในองค์กร - ประมวลผลสิ้นเดือน และ สิ้นปี กระบวนการคิดต้นทุนบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ บัญชีแยกแยะประเภททั่วไป - การจัดทำงบประมาณการคาดการณ์เรื่องเงินสดการจัดเก็บภาษีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย - ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบประจำปี - วางแผน Tax Planning - บริหารปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000+ประสบการณ์
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายรับ - รายจ่าย - กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องและครบถ้วน - วิเคราะห์รายการประกอบงบการเงินที่ผิดปกติ - ควบคุมต้นทุนที่อยู่ในงบประมาณ - ปิดงบการเงินของบริษัทฯ และจัดทำงบการเงิน - ทำรายละเอียดประกอบงบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน - รับผิดชอบการประสานงาน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงินกับผู้สอบบัญชี - ทำรายละเอียดกระทบยอดเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล - ทำรายละเอียดวิเคราะห์งบการเงิน และรายละเอียดอื่นเพื่อสรุปรายงานประจำปี - อื่นๆ ตามที่
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย -สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน -จ่ายเช็ค-รับเช็ค -ฝาก-ถอนเงิน -ทำเบิก-จ่าย คชจ.
M.T.CON GROUP
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
สรุปเงินเดือนพนักงาน OT วันขาดลามาสาย ยื่นประกันสังคม ภงด.ต่าง ๆ ดูแลทรัพย์สินย์บริษัทฯ เช่นต่อทะเบียนรถยนต์ ต่อประกันภัย และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
• ตรวจสอบและควบคุมดูแลการบันทึกรายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี และการปิดบัญชี • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการคำนวณภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร • ดูแลเก็บรักษาเงินสดย่อย สำหรับจ่ายตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ • ควบคุมดูแลการรับชำระและจ่ายเช็ค/เงินสดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดเตรียมและการจัดเก็บข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ภายในเวลาที่กำหนด • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและควบคุมดูแลการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง การจ
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 40,000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1. ทำงบกระทบกระทบยอดเงินฝาก บช แยกประเภท ได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวล 2. ติดตามรายการค้าง reconcile กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อบันทึก บช 3. บันทึกรายการทาง บช ลงใน บช แยกประเภทเพื่อสนับสนุนทีมในการปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอนเงินระหว่าง บช, ค่าธรรมเนรยมธนาคาร ดอกเบี้ยรับ,ดอกเบี้ยจ่าย 4. ประสานงานสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. บันทึกและบำรุงรักษาข้อมูลในระบบ ERP (ระบบของบริษัท) 7. ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. อาคารจามจุรี (MRT ส
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุป Report ยอดรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งฝ่ายบัญชีประจำวันและประจำสัปดาห์ - ติดตามยอดและกระทบยอดเงินสด ต่างๆ เพื่อส่งฝ่ายบัญชี - จัดการใบสั่งซื้อที่สรุปข้อมูลการจัดส่งและใบสั่งทั้งหมดเพื่อให้สามารถจัดส่งได้ถูกต้อง ประกอบด้วยรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อข้อมูลผู้ใช้รายละเอียดสถานที่จัดส่งข้อมูลเวลาการจัดส่งและข้อมูลการชำระเงิน - รายงานเรื่องร้องเรียนรายวันและรายสัปดาห์สำหรับแผนก - ประสานงานกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 20000-30000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3948 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 395 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562