เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี, การเงิน การธนาคาร
เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ (ด่วน!)
- ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - บันทึกบัญชี - ปิดบัญชี - ประสานงาน/ตอบคำถามกับลูกค้าด้านบัญชี ภาษี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - บันทึกบัญชี - ปิดบัญชี - ประสานงาน/ตอบคำถามกับลูกค้าด้านบัญชี ภาษี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
พนักงานบัญชี สาขาชัยนาท
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานบัญชี สาขานนทบุรี ด่วน!!!!!
1. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ลงบัญชีรายวันและแยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ 2. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และประสานงานในการนำส่งเอกสารให้กับสำนักงานบัญชี 3. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4. จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ - เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร 5. จัดทำงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000
พนักงานบัญชี
ดูแลบัญชีและการเงินของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
บริษัท พี เวิล์ด โลจิสติคส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก ( คนพิการ )
1. ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้ทันตามกำหนด 2. กระทบยอดผลการตรวจนับสต๊อกให้และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า และจัดเก็บเอกสารรังผึ้ง ของทุกจุดขาย ให้ครบถ้วนภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน 4. กระทบยอดสินค้าสูญหาย จากการจัด Event ให้เสร็จทันตามกำหนด 5. บันทึกสินค้าเข้าระบบเพื่อจัดทำต้นทุนสินค้า ได้ทันกำหนด
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ดรีมทอย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานบัญชี
1. ตัดบัญชีลูกหนี้ 2. ตรวจสอบและติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ตรงตามกำหนดวันที่ครบชำระเงิน 3. กระทบยอดเงินรับ กับ Bank Statements 4. จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน 5. และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.วูด จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ต่อรองได้
หัวหน้าแผนกการเงิน-บัญชี
1.ร่วมกำหนดและพัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 3.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินได้ 4.บริหารจัดทำข้อมูล การรับ-การจ่ายเงินได้ และตรวจสอบการใช้งบประมาณการต่างๆ ให้ถูกต้อง 5.ร่วมวางแผน ควบคุมดูแลงานต้นทุน ภาษีอากร และ ทรัพย์สิน 6.ร่วมพัฒนาระบบการทำงาน ความสามารถของบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้อย่างครบถ้วน 3. ติดตามการรับชำระเงินลูกค้าให้ครบถ้วน ตามกำหนดการชำระเงิน 4. จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. )
19 มิถุนายน 2561
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
บัญชีอาวุโส(ปิดงบการเงิน ประจำสาขาใหญ่ รัชดาภิเษก 18 ด่วนมาก!!
- สามารถปิดงบกระแสเงินสด หรือ สามารถ ปฏิบัติงานด้านบัญชี กรอกแบบ ภงด 3,53, ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย รับจ่ายได้ ลงรายงานประจำวัน หรือ ปิด บัญชี ขั้นต้นได้ - เปิดบัญชีรายชื่อให้ผู้บริการรายใหม่ และบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการภายนอก จากแผนกจัดซื้อ - ระบบการตั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ รายงานเจ้าหนี้ค้างจ่ายประจำเดือน ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจนับวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับประจำเดือน และ ประจำปี ร่วมกับแผนกบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ภายนอก - จัดทำและตร
19 มิถุนายน 2561
บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นกับการพิจารณา
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4298 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 430 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560