เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน St Theresa International College
หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส
การพัฒนาองค์กร - สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร - วางแผนและดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร - บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบงานและภาระงาน รวมทั้งอัตรากำลัง - บริหารจัดการและดำเนินการด้านการประเมินงานในทุกระดับ - ควบคุม ดูแล ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารงานบุคคล - ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแล และดำเนินงานด้านบุคคลให้สอดคล้อง
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา - รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน - จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ - ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 2. งานวัดผลและประเมินผล - ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย - รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา - แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน - แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000
เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ - ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน - ดูแลเรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว , VISA - จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่วิชาการ
1. งานจัดทำหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 2. จัดทำโครงการของฝ่ายวิชาการ 3. จัดระบบเอกสารทางฝ่ายวิชาการ และติดตามงานตามแผนการดำเนินการ 4. งานข้อสอบกลาง 5. จัดทำระบบงานวัดผล ประเมินผลการศึกษา
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้จัดการหอพัก
1. กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของหอพัก 2. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกหอพักของนักศึกษา 3. สอดส่องดูแลและห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก 4. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ปกครอง
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
หัวหน้างานอาคารสถานที่
1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง 2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในและภายนอก 3. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม 5. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงาน และโครงการ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
1. นัดหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4.เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ข้มูลต่างๆ ให้สำหรับผู้บริหาร ในการประชุม 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร
1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4. งานแปลเอกสาร 5. ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. รวบรวมโครงการด้านกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านกิจการนักศึกษา 2. ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทำสรุป หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านกิจการนักศึกษา แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 3. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพ ส่งเสริมด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ และนันทนาการ 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดำเนินโครงการข
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานในด้านไฟฟ้า ประปา แอร์และงานต่าง ๆ ในแผนกช่าง 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ์N/A
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
1. ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 2. ให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ถูกต้องกับพนักงานขาย 3. ทำโครงการประหยัดพลังงานในสาขา เช่น ไฟฟ้า, แสงสว่าง 4. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ในงานกิจกรรมต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
1. ดูแลงานเอกสารงานหอพัก บิลค่าน้ำค่าไฟ 2. รับเรื่องแจ้งซ่อม ต่างๆ ของหอพัก 3. ประสานงานด้านซ่อมบำรุง 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 เมษายน 2562
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ์N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560