เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน St Theresa International College
หัวหน้าฝ่ายบุคคลอาวุโส
การพัฒนาองค์กร - สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร - วางแผนและดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากร - บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบงานและภาระงาน รวมทั้งอัตรากำลัง - บริหารจัดการและดำเนินการด้านการประเมินงานในทุกระดับ - ควบคุม ดูแล ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารงานบุคคล - ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแล และดำเนินงานด้านบุคคลให้สอดคล้อง
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
พนักงานขับรถ
- สามารถขับรถยนต์ เกียร์ ออโต้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี - สุภาพเรียบร้อยมีระเบียบในตัวเอง มีความซื่อสัตย์ ใจเย็นบุคลิกดี ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา - มีความขยัน , ซื่อสัตย์, อดทน, และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ในเบื้องต้นได้ - ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ, ธนาคาร หรือส่งเอกสารต่างๆ ได้ - มีรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ใช้ในการเดินทางมาทำงาน หรือ ไปยังจุดที่ผู้บร
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา - รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน - จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ - ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 2. งานวัดผลและประเมินผล - ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย - รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา - แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน - แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000
เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ - ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน - ดูแลเรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว , VISA - จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้จัดการหอพัก
1. กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของหอพัก 2. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกหอพักของนักศึกษา 3. สอดส่องดูแลและห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก 4. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ปกครอง 5. จดบันทึก ออกบิลเรียกเก็บค่าน้ำ – ค่าไฟ
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
หัวหน้างานอาคารสถานที่
1. ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง 2. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในและภายนอก 3. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม 5. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
08 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลงานด้านการเงิน - ให้บริการคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆ - รวบรวมเอกสารการรับชำระเงินให้ฝ่ายบัญชี - จัดทำชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย - ติดต่อประสานงานในการชำระเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A
เลขานุการผู้บริหาร
1. งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2. งานจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 3. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย 4. งานแปลเอกสาร 5. ประสานงานกับหน่วยงานคาทอลิก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560