เข้าระบบผู้สมัครงาน
Project Manager
-บริหารจัดการงานในแผนกโยธาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของแต่ละโครงการ - วางแผนการทำงาน, วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของงาน - บริหารงบประมาณการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ - ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และบริหารคนให้ทำงานได้ประสิทธิภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
Project Engineer
- ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ ทำแบบสำหรับก่อสร้าง - วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและติดตามคุณภาพงานของช่าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุต่างๆ
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกรไฟฟ้า
- รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดของโครงการ - จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสินค้า เช่น Spec, Data, Sheet, Catalog - ประเมินต้นทุนสินค้าและงานโครงการไฟฟ้า - วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดสินค้า ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ - จัดทำคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ฝ่ายงานต่างๆ
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกรไฟฟ้า(อาวุโส)
-สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่งาน เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ - วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดสินค้า วัสดุที่ใช้ และข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคา - สอบวัสดุ/สินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามสเป็ค และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดของโครงการ - จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสินค้า เช่น Spec, Data, Shee
16 พฤศจิกายน 2561
จป.วิชาชีพ
- จัดทำรายละเอียดของแผนงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย - สำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ และนำเสนอมาตรการความปลอดภัย หรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น - ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย - วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันในอนาคต - จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน - จัดทำคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในก
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างเทคนิค
- ติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ ETCS - เดินท่อร้อยสายไฟให้อุปกรณ์อาณัติสัญญาณ ETCS - สนับสนุนงานโครงการ ETCS และงานที่เกี่ยวข้องของ THALES - มีความรู้ด้านระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน - ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆทางด้านระบบไฟฟ้า - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่ใช้ในการทำงาน เพื่อยืดอายุและให้พร้อมสำหรับการใช้งาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
Chinese Interpreter (ล่ามภาษาจีน)
- แปลภาษาจากจีนเป็นไทย และ ไทยเป็นจีน ในเชิงธุรกิจ - ติดต่อประสานงานกับชาวจีน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกตรวจสอบภายใน)
- ประสานงานกับแผนกที่เข้าตรวจสอบ เพื่อขอเอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลปัญหาที่ตรวจพบไว้เป็นหลักฐาน - ร่างบันทึกภายใน และจดหมายแจ้งขอเข้าตรวจสอบแผนกผู้รับตรวจ ตามแผนกการตรวจสอบ - ดึงข้อมูลในระบบ Mac 5 และ Expess - ถ่ายเอกสาร แลจัดเรียงเอกสาร - ติดต่อ ประสานงาน กับแผนกที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบ - จัดทำเอกสารแนบประกอบก่ารตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล/หลักฐาน - สำเนาเอกสารประกอบการตรวจสอบใว้เป็นหลักฐาน จัดเก็บเข้าแฟ้ม
16 พฤศจิกายน 2561
วิศวกรประเมินราคา (ไฟฟ้า)
- ประเมินราคางานโครงการต่างๆ - ถอดแบบรายการวัสดุต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม - ซ่อมระบบ Hydraulic - งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน
16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการแผนกพัสดุ
- วางแผนการบริหารจัดการคลังพัสดุให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ป้องกันความเสียหาย และการสูญหาย - วางแผนจัดการพื้นที่คลังพัสดุให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ - ควบคุมการดำเนินงานทางด้านคลังพัสดุ เพื่อเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน - ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุก่อนการจัดเก็บ - ควบคุมการดำเนินการเบิก-จ่ายให้มีความถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ เพื่อป้องกันการสูญหาย - ตรวจสอบติดตามรายการพัสดุคงเหลือจากการใช้งานตามโครงการต่างๆ และเรียกคืนเข้าคลัง - ควบคุมการดำเนินการตรวจนับสต็อก เพื่อตรวจสอบความถูก
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างจักรกลหนัก
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก - ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา - มีความรู้ ระบบ ISO 9000 - 2015
16 พฤศจิกายน 2561
เลขานุการติดตามผู้บริหารCEO (ทำงานวันจันทร์ - เสาร์)
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะให้ผู้บริหาร Approve ก่อนเข้าห้องผู้บริหาร - ติดตามผู้บริหารเพื่อไปประชุมในสถานที่ต่าง ๆ - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว - สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี - ถ้าจบสายวิศวกรโยธาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนที่สุด**
- ขับรถ รับ/ ส่ง ผู้บริหาร (บ้านพักอยู่ซอยเดียวกับกับสำนักงานใหญ่) - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานโครงการ (สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร พานทอง จ.ชลบุรี)
- จัดทำเอกสารต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง - พิมพ์เอกสาร,รับ-ส่งเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารการประชุม,จัดรายละเอียดวาระการประชุม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560