เข้าระบบผู้สมัครงาน
1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 3) ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 5) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง + incentive / commission
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1) ติดตามความคืบหน้างานโครงการสร้างเครื่องจักรตามแผนงาน 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการสร้างเครื่องจักร ทั้งในระหว่างเริ่มต้นโครงการ จนถึงหลังจากที่มีการส่งมอบงานให้กับลูกค้า 3) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP 2.ออกแบบ/ปรับปรุงรายงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน 3.ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4.ให้คำปรึกษากับ ผู้ใช้งาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปเป็นงบการเงิน นำเสนอต่อผู้บริหาร -มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ทำรายรับ - รายจ่าย -ยื่นภาษี -งานด้าน BOI / ภาษีนำเข้า - ส่งออก
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ด่วนที่สุด   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ดำเนินการเดินสายไฟสำหรับระบบเครื่องจักรในส่วนงานผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า,ตู้ควบคุมการทำงานเครื่องจักร, การเดินสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องจักร, การติดตั้งเครื่องจักร, การแก้ไขการเดินสายไฟของเครื่องจักรหลังส่งมอบ 3) ดำเนินการเชื่อมกล่องและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานไฟฟ้า
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ์N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
- นำเสนอขาย Part ชิ้นส่วน Jig งาน Machine ต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษา เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - อื่นๆ
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000+
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
งานไฟฟ้า 1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร 3) กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ 4) ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร 5) แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ 6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7) ปฏิบัติตาม และให้ค
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.สุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ , สินค้าในกระบวนการ,และสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานปฏิบัติงาน 2.รายงานความผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.ตรวจสอบ Jig สำหรับผลิตและ Jig สำหรับตรวจสอบตามตารางเวลาที่กำหนด 4.ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ CMM 5.ปฏิบัติจามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ช่างเทคนิค ช่างกลโรงงาน ช่างเทคคนิคอุตสาหกรรม
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตามแผนการผลิต 2.ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : วันละ 325.- บาท ผ่านโปรปรับเป็นพนักงานประจำรายเดือน 9,750.- + อื่นๆ
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
- ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเล็คทรอนิคส์
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
-กลึงงานเหล็ก/โลหะตามแบบ Drawing ที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
• ดูแลงานทางด้านซ่อมและบริการ • แก้ไขปัญหาหน้างาน • มีใจรักในการบริการและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
• ดูแลงานทางด้านบริการและด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ทีมงาน และ คู่ค้า • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ • มีใจรักในการบริการและมี systematic thinking • ประจำที่ออฟฟิศ กิ่งแก้ว (สมุทรปราการ)
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
1.ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP 2.ออกแบบ/ปรับปรุงรายงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน 3.ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4.ให้คำปรึกษากับ ผู้ใช้งาน
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 ด่วนที่สุด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562