ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้ - วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด - หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและวางแนการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ - สร้าง Brand และสร้างความสัมพั
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามความรู้ความสามารถ
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ดูแล และบำรุงรักษา ระบบเครื่องกล,ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรในโรงงาน ตรวจซอ่มเครื่องจักรในสายการผลิต มีประสบการณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เข้างานเป็นกะ)
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา (รายได้ดี)   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง(รายได้ดี สวัสดิการสูง มีล่วงเวลาทุกวั
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM) งานระหว่างทำ (WIP) และสินค้าสำเร็จรูป (FG) - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตราญานที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ - จัดทำรายงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร บัญชี การเงิน - จัดทำต้นทุนโครงการ (JOB COST BY PROJECT) ประจำเดือน - จัดทำ และบันทึกบัญชีากร Allocate ค่าใช้จ่าย วัตถุดิบใช้ไป ประจำเดือน - ควบคุมและผลักดันระบบต้นทุน ให้รองรับกับกระบวนการต้นทุนของบ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ทำหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้างให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอซื้อตามใบขอซื้อ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงกิจกรรมให้กับแบรนด์บริษัทฯ ร่วมกับ Product Manager ลูกอมและขนมขบเคี้ยว - ดูแลช่องทางการสื่อสารการตลาดกิจกรรม ออกบูธ Roadshow ฯลฯ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆๆๆ - จัดหาพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการทำกิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพื้นที่ทำกิจการรมส่งเสริมการขาย - ประสานงานกับทีม Trade Marketing และฝ่ายขาย ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง - วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมการตลาด - จัดทำงบปร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - จัดหาแหล่งวัตถุดิบ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน ประสานงานกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมการปลูกอ้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดงาน - ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยเพื่อให้มีปริมาณพื้นที่ตามเป้าหมาย โดยการปลูกใหม่และรักษาอ้อยตอ โดยสามารถนำนโยบาย ข้อมูลข่าวสารไปสู่เกษตรกรได้ - หาพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย ให้มีอ้อยเข้าหีบตามเป้าหมาย - จ่ายเงินส่งเสริมปุ๋ย – ยาให้ชาวไร่ที่รับการส่งเสริม - ควบคุมและติดตามปริมาณอ้อยเข้าหีบตลอดฤดูก
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. Able to design and develop programs. 2. Understanding and implementation of ERP-Oracle application will have an advantage. 3. Administration in DBA-Oracle, BI Oracle Database and Tool. 4. Operating system HP-UX/Windows server 2003, 2008, 2010, including analyzes and solve problem. 5. Manage information technology and In-depth knowledge about hardware, software 6. Hands-on experience with computer networks, network administration and network installation.
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
Highlight / ไฮไลท์เด่นของงาน Sourcing & Development of New Products in Food, Candy and Snack Food Identify Potential Suppliers w/ Sourcing Strategy Negotiate Contracts, Terms & Deadlines Good command of English รายละเอียดงาน / Responsibilities: 1. Manage the entire product line life cycle from strategic planning to tactical activities. 2. Initiate the product development process which aimed to lead to create innovative products that will be ahead of the competition.
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินของบริษัททั้งหมดร่วมกับฝ่ายบริหาร 2.วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการเงิน และตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหาร 3.ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจ 4.วางกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดกรอบในการลงทุนประเภทต่างให้บรรลุผลสำเร็จ 5.สร้างแนวทางปฏิบัติที่จะส่งผลดีเลิศกับงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท 6.พิจารณาโครงการลงทุนต่างๆกับฝ่ายบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย 7.ปิดงบประมาณประจำปี 8.จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับงานด้านบัญชีการเงินให้ฝ่ายบร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ควบคุมดูแล ประกันคุณภาพและตรวจสอบทางด้าน จุลินทรีย์ ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากการทดลอง ผลิตภัณฑ์จากคลังรับคืน คลังสำเร็จรูป สารก่อภูมืแพ้ น้ำใช้และไอน้ำ การ Swab Test และ Air Yest อุปกรณ์ในการการผลิต และบริเวณไลน์ การผลิต ให้เป็นไปตาม Specification เพื่ออนุมัติให้ใช้ในการผลิต
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ควบคุม ดูแล และติดตาม การปฎิบัติงานของ การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสายการผลิต ตั้งแต่กระบวนการผสม กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ตามแต่ละไลน์ การผลิต เพื่อให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.