ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 – 14,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด - เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรื
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : No Data
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ ผู้จัดการฝ่าย 2.สำรวจประเมินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดเตรียมเครื่องมือ และ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน 4.ลงมือปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงด้วยดี และมีความปลอดภัย 5.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.บันทึกผลการปฏิบัติงาน 7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,600 - 13,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.รับนโยบายจากรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือและผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินเรือ พร้อมสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 2.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 3.วางแผน และดูแลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าเรือและการให้บริการเรือ 4.วางแผนดูแลบำรุงรักษาเรือ การจัดเตรียมอะไหล่เรือเบื้องต้น การจอดซ่อมเรือ และการนำเรือเข้าอู่ 5.ควบคุมดูแล การต่อทะเบียนเรือ การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ของเรือ และเจ้าหน้าที่เรือ 6.ดูแล จัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเร
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : No Data
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1 ควบคุมเงินสดย่อย 2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย 4 ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ 5 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน 6 ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน 7 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile 8 จัดทำรายงานกระแสเงินสด 9 จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ 10 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน 11 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน 12 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 2.พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรในแผนกที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบถ้วน 3.วางแผนซ่อมเครื่อง อะไหล่ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 4.กำกับและปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามแผนงาน 5.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน(รายสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส/ปี)
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.ปกครองบังคับัญชา พนักงานในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ 2.จัดโปรแกรมเรือของวันต่อไป หลังจากหมดโปรแกรมเดินเรือในแต่ละวัน 3.พิจารณาความเหมาะสมในการเสริม หรือ ยกเลิกเที่ยวเรือ และแจ้งสาเหตุให้ผู้บริหารทราบ 4.ประสานงานกับเรือ และ ทำการนัดหมายเพื่อจอดซ่อมเรือ 5.ควบคุมดูแลตารางการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบริษัท 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- รับผิดชอบงานขับรถผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย - มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-15,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่ายช่างกลเข้าประจำสถานีต่างๆ ของเรือตามแผนเฝ้าระวังเครื่องยนต์ 3. ดำเนินการติดเครื่อง การใช้เครื่อง หรือการทดลองเครื่องจักร โดยได้รับการอนุญาตจากนายเรือ 4. จัดทำและกำกับดูแลแผนการซ่อม การเตรียมอะไหล่ล่วงหน้า การบำรุงรักษาอย่างมีระบบโดยมีการตรวจสอบอยู่เสมอ 5. จัดทำและกำกับดูแลการเบิกอะไหล่เครื่องยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันต่างๆ ร
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 24,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
สามารถ กลึงงานได้ตามแบบ ตามสเป็คที่กำหนด
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 +
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. บันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ได้แก่ บันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ บันทึก SO และออกใบสั่งขาย บันทึก INV ใบสำคัญตั้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ บันทึกรายการใช้น้ำมันในระบบ SPSS บันทึกเงินสดฝากประจำวัน และบันทึกเงินโอนระหว่างธนาคาร 2. ตรวจสอบเงินสดกับรายได้และเงินฝากประจำวัน รวมถึงทำการกระทบยอดเงินสดกับ GL 3. ออกใบแจ้งหนี้ค่าโดยสาร 4. จัดทำค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย 5. ตรวจนับสต็อกและทรัพย์สินตามแผนประจำเดือนและแผนประจำปี 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : No Data
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600-10,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.เป็นผู้จำหน่ายสมาชิก Top Up และบริการอื่นๆ ของบริษัท 2.รับผิดชอบเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายของตนเอง 3.เป็นผู้ประกาศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและแจ้งเที่ยวการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถให้ลูกค้าทราบ 4.ประสานงานในการแจ้งเวลาเรือเทียบท่า เวลาออกรถโดยสาร และจำนวนการใช้บริการรับฝากกระเป๋าข้ามฟาก 5.เป็นผู้ให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าสอบถาม และเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 6.เป็นผู้ออกบัตรคิวประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payroll 2.สามารถทำ ภงด.1 และ ภงด. 1 ก ได้ 3.จัดทำเอกสารประกันสังคม 4.จัดทำ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆของงานบุคคล 5.ตรวจเช็ค ขาด ลา มาสาย สรุปรายงาน จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ หม้อน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของต้นกลและรองต้นกล 2. ให้ความช่วยเหลือต้นกล รองต้นกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 3. ดูแลระวังรักษาถังน้ำมันและถังน้ำจืดต่างๆ ในเรือในเวลาออกและจอดเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4. รับผิดชอบการระวังรักษาและกรวดน้ำในหม้อน้ำ น้ำเลี้ยงเข้าหม้อ น้ำคอนเดนเซอร์ และน้ำในน้ำร้อน ตลอดจนการใช้น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อการรักษาหม้อน้ำเป็นประจำวันและ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 16,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1.ปกครองและบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนเองรับผิดชอบให้อยู่ในระเบียบวินัยของบริษัทฯ 2.ควบคุมและจัดการกระบวนการวางแผนการเดินรถ 3.บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามนโยบาย โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดส่งน้ำมันไบโอดีเซล 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : No Data
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9240
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
1. ดำเนินการบันทึกรายรับและรายจ่ายของบริษัท 2. ดำเนินการนำจ่ายภาษีทุกชนิดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท 3. บันทึกบัญชีด้าน AP, AR ของระบบบัญชีได้ 4. สามารถใช้โปรแกรมระบบ Express ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 (ด่วน)   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.