ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้า - สามารถทำบัญชี รายรับรายจ่ายได้ - ต้องมีความละเอียด รอบคอบ - มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ ยิ้มแย้ม
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- บริหาร วางแผน จัดการงานด้านการตลาด - วางแผนกลยุทธ์ หากลุ่มเป้าหมาย - เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และบริษัทในเครือ - ผ่านงานด้านโรงงาน ขายและการตลาด (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
รับผิดชอบบริหารจัดการงานซ่อมรถยนต์ภายในบริษัท
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก -จัดทำรายงานการประชุมให้กับฝ่ายบริหาร -ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก -สามารถทำคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Word ,Excel -มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร -ตรวจสอบงานและเอกสารต่างๆ -สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี -งานอื่นๆที่ไดรับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาด (เช่น การขายแพ็คเกจตั๋วเรือ ตั๋วรถโดยสาร และที่พัก การส่งเสริมการขายอื่นๆ) และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น 4.รับผิดชอบการหารายได้จากการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์จา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแผนก 2.จัดหา จัดเตรียมเครื่องแบบ บัตรพนักงาน เตรียมสวัสดิการเครื่องนอนสำหรับพนักงานเข้าใหม่ 3.ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจากสแกนนิ้วมือ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง 4.ตรวจสอบสถิติการลา มาสาย ขาดงาน การถูกลงโทาทางวินัยของพนักงาน และบันทึกข้อมูลสถิติทั้งหมด 5.การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลพนักงานและติดตามเอกสารที่ได้ขอพนักงานเพื่อเก็บเข้าแฟ้มประวัติ 6.ปรับปรุงข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออกให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแฟ้มประว
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10270
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ให้คำปรึกษา-แนะนำกับ ต้นสังกัดและพนักงาน เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบปฏิบัติ, นโยบาย, สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน 2.ช่วยผู้บังคับบัญชารวบรวม เอกสารและข้อมูล รายได้และรายหักอื่นๆ 3.ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ อาคาร ท่าเรือ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.มีความรู้ด้านประกันสังคม กฏหมายแรงงานเบื้องต้น 5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ปกครองและบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนเองรับผิดชอบให้อยู่ในระเบียบวินัยของบริษัทฯ 2.ควบคุมและจัดการกระบวนการวางแผนการเดินรถ 3.บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามนโยบาย โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ดูแลงานการจัดสายการเดินรถเพื่อขนส่งสินค้า ให้ถูกต้องและตรงเวลา 2. ติดต่อประสานงานพนักงานขับรถ พนักงานขาย และผู้ติดต่อหน้างาน เพื่อให้งานการขนส่งเรียบร้อย 3. ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้า 4. พัฒนางานการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด 5. จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ปกครองบังคับบัญชา มอบหมายงานให้พนักงานในฝ่ายที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบและนโยบายบริษัท 2.กำหนดแผนงานและจัดทำนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.ควบคุมดูแลอัตรากำลังคน สรรหา กลั่นกรอง ทดลองงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการพ้นสภาพของพนักงานในบริษัท 4.ควบคุมดูแลการออกกฎระเบียบการปฏิบัติงาน และมาตราการลงโทษทางวินัยของพนักงานทั้งหมดในบริษัท 5.ดูแลการจัดทำทะเบียนพนักงาน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน 6.ดูแลงานสารบรรณ งานธุรการ และค่าจ้างเง
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ในตัวเครื่องแอร์ -ล้างและตรวจสอบ การเป่าลมเย็น และเช็คทางเดินของท่อระบายน้ำทิ้งให้เรียบร้อย -งาน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ขับรถมินิบัสรับ-ส่งผู้โดยสารตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,450
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนก เมื่อหัวหน้าแผนกติดภาระกิจอื่นๆ 2.ช่วยหัวหน้าแผนก ทำตารางการปฎิบัติงานให้ พนักงานในแผนกปฏิบัติงานตามรับผิดชอบ 3.ช่วยหัวหน้าแผนก หาแหล่งการผลิต ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต 4.ช่วยหัวหน้าแผนก ดูแลการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เชื้อเพลิง อย่างคุ้มค่า และ ปลอดภัย 5.จัดทำเอกสาร การจัดซื้อ การตรวจรับ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง เรียบร้อย 6.ช่วยหัวหน้าแผนก คัดเลือกผู้ขาย หรือ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17000 / เดือน
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานแอร์ ทั้งระบบ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
ปิดงบการเงินได้ เป็นผู้ทำบัญชีได้ ทำรายงานเสนอผุ้บริหาร บริหารงานด้านบัญชีและการเงินได้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- กำหนดเป้าหมายและรับผิดชอบในแผนกปฏิบัติการโรงแรม - ขอบเขตของความรับผิดชอบรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่ - รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงและรักษามาตรฐานการให้บริการทั่วทั้งสถานที่ให้บริการ - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานขอฝ่ายต่าง ๆ ในโรงแรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ดูแลงาน Operation ทุกส่วนของโรงแรม 2.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 3.ทำแผนการตลาด พร้อมกลยุทธ์การขาย ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 4.วิเคราะห์เปรยบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ 5.การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสพความสำเร็จตามเป้าหมาย 6.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.