เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี - อรัญประเทศ
ดูแลควบคุมระบบงานในฝ่ายบัญชี ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-50,000
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สรรหา -ว่าจ้าง, กฏระเบียบ, วางแผนกำลังผล, พัฒนาบุคคลากร
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมต่างๆ จัดทำบันทึกสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม Computer ได้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2561
สมุห์บัญชี
ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีและงานการเงิน
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
ช่างปรับอากาศ- (ขนส่งสายใต้)
ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ( ชิลเลอร์)ภายในอาคาร SC PLAZA สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 -18,000
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.(ขนส่งสายใต้)
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.ควบคุมดูแลงานจราจร 3.ดูแลรักษาทรัพย์สินของบนริษัท 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2    เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ-ขนส่งสายใต้ใหม่
1.คีย์ข้อมูลประวัติพนักงานบันทึกข้อความเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล 2.บันทึกลายนิ้วมือพนักงานเข้าหม่ตรวจเช็คเวลาเข้างาน time attendance 3.จัดทำและบันทึกสวัสดิการพนักงาน 4.จัดทำรายงานสรุปบันทึกสถิติขาดลามาสายของพนักงานทุกเดือน 5.จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงานเข้าใหม่ 6.รับผิดชอบงานประสานงานและธุรการทั่วไป 7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 -18,000 บาท/เดือน
คนจัดสวนหย่อม-(ขนส่งสายใต้)
ดูแลตัดกิ่งตกแต่งสวนต้นไม้จัดสวนหย่อมให้สวยงามรวมถึงทำความสะอาดสวนลดน้ำต้นไม้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ -การเงิน (ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์)
1.ทำบันทึกรายวัน รับเงิน ออกใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2.บันทึกรายวันรับ และออกบิลขายทรัพย์สินและขายอื่นๆ 3.จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์พร้อมสรุปยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก 4.บันทึกรายจ่ายชำระหนี้พร้อมจัดทำเช็คและภาษี หัก ณที่จ่าย 5.ติดตา่มหนี้และตรวจเช็คเงินรับชำระหนี้จากลูกค้าเพื่อออกใบเสร็จ 6.สรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระและตรวจสอบเงินเข้าของบัญชีบริษัท 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2    เงินเดือน : 14,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บัญชี-บจ.เอสบีทีสตาร์
จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน,ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า,ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53
12 ธันวาคม 2561
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
- Achieves budgeted sales and maximum profitability. - Actively manages the financial statement, reviews and critiques performance in a timely fashion. Teaches the process to all members of the management team. - Responsible for marketing plan.
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-60,000
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด- ตลาดโรงเกลือ
ควบคุมดูแลทางด้านการวางเเผนการตลาด,การขายพื้นที่เช่า
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-35,000
หัวหน้าแผนกบุคคล-ตลาดโรงเกลือ
ควบคุม ดูแล การดำเนินการกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การบริหารอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท/เดือน
หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาด
ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และตลาด ดูและพนักงานทำความสะอาด และบริษัทที่รับจ้างทำความสะอาด
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-30,000
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน-(A-Star-Resort)
1.บัญทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 2.จัดทำภาษีซื้อและภาษีขาย 3.ยื่นแบบ ภงด 1,5, 53 และ ภพ.30 4.ออกใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน 5.จัดทำเอกสารแนบบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท/เดือน
พนักงานขาย-ห้องพัก A-star Resort
ขายห้องพักรีสอร์ท ห้องจัดเลี้ยง ที่ A-Star Resort เชียงราย ปฏิบัติงานที่สำนักงานกรุงเทพ-สถานีขนส่งกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 บาท
หัวหน้าแผนกบัญชี-เอ สตาร์ ภูแล เชียงราย
ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 ขึ้นไป
Sale โรงแรม Resort เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย
ขายที่พักทางออนไลน์ หาลูกค้าใหม่และดูแลลุกค้าเก่า อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาติด ต่อตอบข้อสักถาม ขายห้องพักห้องพัก ,งานจัดเลี้ยง และงานห้องอาหารรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 3   เงินเดือน : 16,000-25,000
ช่างไฟฟ้า ประจำหน้างานที่ (จ.ภูเก็ต)
ดูแลซ่อมบำรุงและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท/เดือน
พนักงานขายและดูแลลูกค้าโรงเบียร์และร้านอาหาร
การขายกรุ๊ปทัวร์ , ขายงานจัดเลี้ยง, ขายตั๋วคอนเสิร์ต, ประสานงานขายและดูแลลูกค้า
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 17,000 - 25,000 บาท/เดือน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560