ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
1. ติดต่อเสนอขายสินค้า 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. จัดทำการวางแผนวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 3. ปรับปรุงเครื่องจักร ไลน์การผลิต กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพ 4. จัดทำ/ติดตาม และประเมินผลวิเคราะห์จากหน่วยงานภายในและภายนอก 5. ดุแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 7. จัดเก็บเอ
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
ประกอบและติดตั้งประตูแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1. ติดต่อประสานขาย 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. รับโทรศัพท์ลูกค้า 4. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต 2. ตรวจเช็คคุณภาพก่อนโหลดสินค้า 3. จัดทำรายงานประจำวัน 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. หน้าที่รับผิดชอบภายในโรงงาน 1.1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย หรือกฎกระทรวงต่างๆ 1.2 วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน 1.3 จัดทำรายงานการประสบอันตราย 1.4 วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ 1.5 แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง ให้ได้รับความรู้ในการทำงาน 1.6 กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 1.7 ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม 1.8 ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย 1.9 ตรวจประเมินตามแผน 1.10 ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 1.11 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอ
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระบบ ISO 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดเก็บสินค้าให้ตรงตามผังที่กำหนดทุกสิ้นเดือน 3.สรุปงานติดตั้ง 100% 4.ตรวจนับ และตรวจเช็ค เซ็นบิลรับของจากผู้จำหน่าย 5.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเสนอผู้บริหาร 6.บันทึกเอกสารรับสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในระบบRR 7.แยกเอกสารต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แผนกต่างๆที่กำหนดไว้ 8.ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด 9.ควบคุมและตรวจสอบการรับสินค้า วัตถุดิบจากผู้จำหน่าย 10.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 11.ประสาน
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
ผลิตและจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1. ขอใบเสนอราคา , เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองราคา 2. เปิด P/O 3. สั่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ 4. คัดเลือกผู้ขาย / ผู้ว่าจ้างรายใหม่ พร้อมทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย 5. ประเมินผู้ขาย 6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1. ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งด้านรับ - จ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก 3. จัดทำรายงานสรุปยอดรับ-จ่าย แยกตามประเภทสินค้า ประจำเดือน 4. สรุปยอดสินค้าคงเหลือประจำเดือน
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล 2. จัดทำใบกำกับภาษี 3. จัดทำภาษีขาย 4. จัดทำค่าคอมมิชชั่น 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.ควบคุมดูแลระบบการจ่ายเงินของบริษัทฯ 2.รับเอกสารต่างๆ (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ , ใบวางบิล) เพื่อเตรียมทำจ่าย 3.จัดทำเช็คจ่าย หรือเตรียมเบิกเงิน กรณีต้องจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสด 4.จัดทำรายงานและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน 5.ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6.จัดทำรายงานภาษี (ภงด.3,53 และ ภพ.30) 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.จัดทำใบส่งของตามจำนวนของที่ส่งจริง ในระบบ Express 2.ตัดสต๊อก เบิก-จ่ายอุปกรณ์ ในระบบ Express 3.จัดทำใบ PR เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง 4.จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าทุกรายการ (Stock Card) 5.ควบคุมจัดทำเอกสารระบบ ISO 6.ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ตรงตามใบส่งของ 7.นับสต็อคสินค้าคงเหลือประจำเดือน 8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.งานพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และพัฒนำองค์กร (HRD) -จัดทำแผนกำรพัฒนำบุคลากรรายบุคคล (IDP) -จัดทำและทบทวน Job Description พนักงาน -จัดทำและทบทวนทักษะและความรู้ของพนักงานทุกฝ่าย -จัดทำวิธีการสอนงานจารการปฎิบัติงานจริง (On The Job Training) -วางแผนและออกแบบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. งานสื่อสำรองค์กร (PR) -ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารของบริษัทร่วมกับ IT -ปรับปรุงบอร์ดประชำสัมพันธ์ -ทบทวนและปรับปรุงผังองค์กร -พบปะ พูดคุย รับฟังข้อคิดเห็นหรือปัญหำ และสื่อสารกับพนักงาน 3. งาน
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
1.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 2.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดให้พร้อมใช้งานเสมอ 3.ยกแผ่นโฟมเข้าไปในพื้นที่เครื่องรีดแผ่น เพื่อผลิต 4.ดูแลความสะอาด 5.นำเศษโฟมที่เหลือจากการตัดโฟม ไปทิ้งในจุดที่กำหนดไว้ 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.