ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
• Present and sell company products to current and potential customers, especially those in construction businesses, such as property developers, architecture firms, project consulting firms and building contractors. • Initiates proposals, negotiations, and presentations for the acquisition of those project accounts. • Prepare action plans and schedules to identify specific targets and project the number of contacts to be made. Follow up on new leads referrals resulting from field activity
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าร้านค้า MODERN TRADE, DEALERS ดูแลรับผิดชอบ PC. จัดหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง ( คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ประกันรถยนต์ )
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ตรวจสอบรายการ ใบรับสินค้า (Get Receive Line) เพื่อบันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญซื้อ (Purchased Journal Voucher) สำหรับรายการตั้งเจ้าหนี้การค้าในประเทศ, เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ, และเจ้าหนี้อื่น ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับใบรับสินค้า (Goods Receive Note) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 2. บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญเตรียมจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Pre – Payment Voucher) และ Post ไปเป็นใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ค่าสินค้าในประเทศ, สินค้าต่างประเทศ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเช่า,ค่าบร
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.รับผิดชอบควบคุมทีม ADMIN ร้านค้า MODERN TRADE โดยเฉพาะ 2.ติดตามการสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อให้จัดเตรียมการขนส่ง เป็นต้น
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการจ่ายทุกประเภท ตามเอกสารการจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดเช็คจ่าย และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ให้มีความถูกต้อง รัดกุม 2. ตรวจสอบรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย เและแบบยื่นรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับบัญชีแยกประเภท เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ตรงตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย, รายการเพิ่มหนี้ – ลดหนี้ และแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับบัญชีแยกประเภท เพื่อนำส่งกรมสรรพาก
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ร่างทำจดหมาย - จัดทำกลุ่มสมุดลูกค้าแต่ละระดับ - ดูภาพรวมของบัญชีด้าน AR ทั้งหมด
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.ออกแบบแผ่นพับ,โบว์ชัวร์,แค็ตตาล็อก เป็นต้น 2.ตรวจแบบ ARTWORK 3.รีทัชภาพ หรือตกแ่ต่งภาพได้ 4.ตรวจสอบงานที่ส่งผลิต 5.ออกแบบบูธโชว์สินค้า 6.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าร้านค้า DEALERS - จัดหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ - ดูแลรับผิดชอบ PC. - ทำยอดขายตามเป้าหมาย - เข้าออฟฟิศ (ป้อมปราบ กรุงเทพฯ) ทุกต้นเดือน
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.บันทึกรายการบัญชี และปรับปรุงรายการทางบัญชี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 2.ประสานงานกับ SUPPORT ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง และพัฒนาระบบโปรแกรม ให้มีความสมบูรณ์ 3.จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 4.สอบทานยอดคงเหลือตามงบทดลอง กับรายงานประจำเดือน และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 5.สอบทานความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 6.จัดทำรายงานค่าคอมมิชชั่น ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อ
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- เช็คสต๊อคสินค้าภายในคลัง - ดูแลความเรียบร้อยภายในคลัง - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่าย - มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า -สามารถขับรถโฟคลิฟได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ -ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ขับโฟคลิฟได้ทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ติดต่อประสานงานกลุ่มลูกค้า จัดหาลูกค้าใหม่ ทำยอดขายตามเป้าหมาย ดูแลประสานงานกับลูกทีม
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
คลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
รับผิดชอบการขายร้านค้าโซนภาคเหนือ นำเสนอขายสินค้าและบริการตามเป้าของบริษัท สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการขายกับร้านค้า จัดโปรโมชั่น เคลียร์แลนซ์ กิจกรรมทางการตลาด จัดทำ Sales Report ยอดขายรายเดือน Sales Forecasst Inventory งานอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
มีประสบการณ์ด้านงาน QC 3 ปี ขึ้นไปในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับกับงานโรงงาน มีประสบการณ์ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2563
จัดทำเอกสารภายในบริษัทเกี่ยวกับการบริการ ติดตั้ง และข้อร้องเรียนลูกค้าของบริษัท สื่อสาร ชี้แจงและติดตามงานบริการ งานติดตั้ง จนส่งมอบงานให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย จัดทำงรายงานสรุป เอกสาร ควบคุมกระบวนการติดตั้งในทุกสัปดาห์ให้ผู้จักากรฝ่ายรับทราบ ตอบคำถาม ชี้แจงรับออเดอร์ลูกค้าผ่านช่องทางบริการและช่องทางออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook,Line,Lazada,Shopee และอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.