เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน แกรนด์โฮมมาร์ท
ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าแผนกขาย (สาขาสัตหีบ-ระยอง)
สาขาเปิดใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 1. บริหารงานภายในสาขา 2. รับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมายองค์กร 3. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกราย 4. จัดทำรายงาน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ให้กับพนักงานภายในสาขา
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Manager (PR / CRM / Event / Digital / Design )
บริหารงานในแผนกของตนเอง 1. แผนก Branding ( ดูแลด้าน PR ) 2. แผนก Digital Marketing ( สื่อ Online ) 3. แผนก Event 4. แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM / CS ) 5. แผนก Design
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
1. งานด้านบัญชี - กำหนดแนวทางงานวางภาษี การคิดค่าเสื่อม การปิดบัญชีและการปิดงบการเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน การบันทึกรายการสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง และ สินค้าที่เสียหาย 2. งานด้านการเงิน - บริหารกระแสเงินสด และ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งนำเสนอข้อมูล และ รายงานการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานของธุรกิจ
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (บางบัวทอง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า ตามเอกสารการขอเบิก 2. จัดทำรายงานสรุปการรับ จ่าย สินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังของสาขาประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้จัดการ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บของสาขา และเพียงพอต่อความต้องการ 5. ดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่ง 6. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนั
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Key Account Executive
- นำเสนอแผนการขายสินค้า ให้กับลูกค้า และปิดการขายได้ - เข้าใจงานออกแบบ และตกแต่งภายใน - ประสานงานกับทีมออกแบบ , ผู้รับเหมา และลูกค้า - ดำเนินงานภาคเอกสารต่างๆ
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง + commission + ค่าน้ำมัน
Visual Merchandise Display
- ออกแบบตกแต่งหน้าร้าน ตาม Concept ของบริษัท - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ การจัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า - ควบคุมการติดตั้ง และ ตกแต่ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนจบงาน - รักษา และ ซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกสำรวจตลาดคู่แข่ง นำเทรนด์ใหม่ๆ มาอัพเดทใช้กับงาน เพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่เสมอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)
1. ดำเนินงานสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 2. วางแผนงานสรรหาบุคลากรในเชิงรุก ในทุกช่องทาง หรือ วิธีการติดต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. นำเสนอและดูแลเครื่องมือหรือการทดสอบผู้สมัครงาน 4. การติดต่อกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการในการจัด Campus Recruitment , Job Fair 5. นำเสนอแผนงาน รูปแบบการสรรหาที่ตรงกับความต้องการบริษัท 6. ดูแลโครงสร้างองค์กรและ JD ของแต่ละแผนก 7. บริหารทีมงานอย่างเป็นระบบ 8. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรายสัปดาห์ / รายเดือน 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการ ประจำโชว์รูม (สาขารัตนาธิเบศร์)
- รับผิดชอบในการประสานงานขาย ทั้งกับลูกค้า และ Supplier - ออกเอกสารการขาย ใบเสนอราคา เอกสารการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ - ติดต่อกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อปิดการขาย - จัดทำสรุป Report ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) สาขาบางบัวทอง
1. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ในด้านการป้องกันการสูญเสียและสูญหาย 2. ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและลูกค้า 3. ดูแลและป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงาน กฏระเบียบฯ 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการ
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
บาริสต้า / แม่ครัว ( Barista / Chef ) ประจำร้านอาหาร Grand de cafe สาขางามวงศ์วาน
Barista ( บาริสต้า ) - ชงเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มทุกชนิด แม่ครัว ( Chef ) - ทำอาหารครัวยุโรป
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale Executive
1.ออกสำรวจตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเก่า 2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมปิดการขาย 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ติดตาม และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
เลขานุการ ผู้บริหาร
- ใช้ MS Office ในการจัดทำข้อมูล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะในโปรแกรม Excel ขั้นสูง) - รายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางการบริหารงาน - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แปลเอกสาร / ติดต่อทางอีเมล์)
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าบัญชี
- งานบัญชีต้นทุน ลูกหนี้ สินเชื่อ เร่งรัดหนี้สิน - จัดทำเอกสารของแผนก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Sale Designer (ออกแบบชุดครัว) ประจำสาขาบางนา
- ออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว - นำเสนอลูกค้า และ ปิดการขายได้
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16000+incentive
Programmer (งามวงศ์วาน)
- ออกแบบพัฒนาระบบ-แอพพลิเคชั่น ของบริษัท - วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ - ประสานงานกับผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ - แก้ไขปัญหาของแอพพลิเคชั่น ที่พบระหว่างการใช้งาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Design Center สาขากระทิงลาย (อ.บางละมุง)
- ออกแบบ ตกแต่ง และนำเสนอการขาย ห้องน้ำ / ห้องครัว - มีความรู้เรื่องงานระบบ - ให้คำแนะนำเกี๋ยวกับลูกค้าการต่อเติม - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมช่าง ฯ - มีความรู้ด้านการเขียนแบบกราฟฟิก โดยเฉพาะ3D ออกแบบภายใน
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Webmaster
- สร้างและออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติ และ ปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ๆ - ซ่อมบำรุงข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ การอัพเดทเนื้อหา การสำรองข้อมูล - เป็น Admin ดูแลสื่อโซเชียลมิเดียต่างๆ เช่น website ของบริษัท , Facebook , Line , Instragram เป็นต้น - เขียน Content ในการทำการตลาดได้ - ถ่ายภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำไปทำ PR เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท - ออกแบบกราฟฟิค เพื่อทำสื่อต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
- งานแผนก คลังสินค้า - งานแผนก จัดส่ง - งานแผนก QC - งานแผนก Fitting - งานแผนก BULK - งานแผนก RACK
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 12,500++
ช่างซ่อมบำรุง ( รัตนาธิเบศร์ )
-ดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ -ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา -จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มาใช้บริการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยแม่ครัว (Helper) ประจำร้านอาหารแกรนด์ ดิ คาเฟ่ (สาขารามอินทรา)
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ประกอบอาหารบางประเภท - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว
23 มกราคม 2562
แกรนด์โฮมมาร์ท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560