เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
ปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เช่น งานรับ งานจัดเก็บ งานจ่าย งานตรวจเช็ก จัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้สะดวกต่อการฏิบัติงาน ตรวจนับสินค้า และ วัตถุดิบ ตามที่กำหนด ควบคุมความถูกต้องของสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้า ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
ผู้จักการ ฝ่ายการตลาด
วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย มีหน้าที่วางแผน ควบคุม และ ประเมินผล การทำงานของแต่ละฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเส
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
พนักงานขาย และ การตลาด
1 วางแผนการขายและ เสนอขายสินค้า ที่มีในระบบบริษัทฯ และ สินค้าใหม่ ที่บริษัทฯกำหนด ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2 ดูแลฐานลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ 3 บริหารยอดขายให้เป็นไปตาม เป้าขาย ที่บริษัทฯ วางไว้ 4 ทำรายงานการขาย พร้อม เช็คยอดเงิน นำส่งบัญชี ให้ตรงกับสินค้าที่ขาย 5 เบิก สต๊อกสินค้า ให้เพียงพอกับการขาย ในแต่ละรอบ และเช็คสต๊อก ทุกวันเมื่อเสร็จสิ้นการขาย 6 วางบิล ร้านค้า และเก็บเงินจากร้านค ให้ครบ ตามยอดขาย 7 รายงานสถานการณ์ ตลาด พร้อม วิเคราะห์ คู่แข่ง ตามผลิตภัณฑ์ 8 รับเรื่องร้องเรีย
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)
• วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด • ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ • จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก • ร่วมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
พนักงานขับรถส่งสินค้า (รถ 4ล้อ/6ล้อ)
1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 3. รับงานจากผู้บังคับบัญชหรือผู้จ่ายงานด้วยความตั้งใจในการทำงาน 4. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 5. รักษาเวลา และ นำสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้าโดยสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของบริษัท 6. ดูแล และ ปฎิบัติตามในงานเอกสารที่บริษัทมอบหมาย 7. ขับรถด้วยความระมัดระวังจนถึงที่หมายดดยไร้อุบัติเหตุ 8. รักษากฎระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ 3. ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น 4. ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องคำศัพท์และข้อกำหนด 5. เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา 6. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี 7. การจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อให้
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
ช่าง ประจำโรงงาน
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ของโรงงาน และ สาขา 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่ต่างๆ, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน 5. สนับสนุนงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
15 ธันวาคม 2561
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
ผู้จัดการขายปลีก (บริษัท โอเอเทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
1.บริหารยอดขาย ให้บรรลุเป้าหมายตาม Target sale ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย ติดตามข้อมูลคู่แข่งในตลาด รายงานพร้อมเสนอแนวทางพัฒนา และแก้ไขปัญหา 2.วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา - ประมาณการยอดขาย - จัดทำแผนงานในการส่งเสริมการขาย - สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 3. บริหารสินค้า ดูแลสต็อกให้เพียงพอต่อการขาย 4.ตรวจสอบดูแลความสะอาดเรียบร้อย และภาพลักษณ์ของร้าน 5.ดูแล พนักงานของกลุ่มสาขา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริ
15 ธันวาคม 2561
รับสมัครพนักงานขาย,แคชเชียร์ ประจำร้านออฟฟิศเมท สาขา รังสิต โทร.092-2465158 คุณดุ๊ก
พนักงานขาย -แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า ดูแลสินค้าภายในร้าน -ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน -จัดเรียงสินค้าภายในร้าน -ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน -ทำหน้าที่จัดเรียงสินค้า แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า สมัครโทร. 084-7699316 คุณป๋อง 095-6648155 คุณติ๊ก
15 ธันวาคม 2561
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 90 งาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560