ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต - ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 23,000 บาท / เดือน (ยังไม่รวม KPI)
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน - งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
งานด้านเอกสารทางบัญชี เรียนรู้ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เรียนรู้ การออกเอกสารทางบัญชี และการเก็บเอกสาร เรียนรู้ การวางบิลลูกหนี้ การออกใบกำกับภาษี เรียนรู้ การบันทึกรายรับ - รายจ่าย เรียนรู้ ระบบงานบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานจริง มีเบี้ยเลี้ยง และ ใบรับรองการฝึกงานเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผนและกำหนดเกณฑ์ KPI Supplier ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผนผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์ข้อมูล KPI Supplier เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการสำหรับวางแผนรอบต่อไป ทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว - วางแผน กำหนดมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพSupplier ทั้งในและต่างประเทศ - ประเมินคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมีใหม่ก่อนซื้อเข้ามาใช้ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ - ประเมินคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมี ก่อนการรับเข้า ณ แหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ - ติดตามและร่วม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ควบคุมการผสม และการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์นม - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมการจ่ายผลิตภัณฑ์ - ทำความสะอาด และตรวจสอบความสะอาดพื้นที่การผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ - รายงานผลการผลิต และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 21,000 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เรียนรู้งานขาย 12 เดือน ฝึกหน้างานจริง ฝึกบริหารทีมขาย และการสร้างทีม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001 - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุดิบที่ใช้, - ประเมินต้นทุสินค้า และจัดทำข้อมูลสรุป เพื่อนำไปใช้ในการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ - วางแผนการทดลองในไลน์ผลิต ทดลอง และสรุปผลตั้งแต่ระดับ Lab scale, Pilot scale และ Plant scale - ดำเนินการทดลอง และติดตามการผลิตทั้งที่โรงงานนครปฐม โรงงานนครสวรรค์ และโรงงาน OEM - กำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ ก
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ขับรถในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยพนักงานขายในการขึ้น - ลงสินค้า
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการต่างๆ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 21,000 - 28,000 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 45 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.