เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า“SAMSUNG EXPERIENCE CONSULTANT (SEC)” ประจำ Samsung Brand Shop สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา เงินเดือน 18,000 บาท ” **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สร้างบรรยากาศที่สนุกและกระตุ้นให้พนักงานในร้านตื่นตัวตลอดช่วงเวลาให้บริการ - ดูแลบริการหลังงานขายเพื่อตอบสนองประโยชน์สินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซัมซุงอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ - สามารถให้คำแนะนำการใช้งานพื้นฐานกับลูกค้าได้ (Personal Training) เช่น การโอนถ่ายข้อมูล(Smart Switch), การใช้งานกล้องในสถาณการณ์ต่างๆ - ให้คำปรึกษาลูกค้าที่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและอุปกรณ์ด้วยความรับผิดชอบต่อข้อมูลและเต็มใจระหว่างการให้บริการ - รับฟังปัญหาและเข้าใจความต้องการลูกค้าที่
พนักงานส่งเสริมวิชาการ และ พนักงานขาย (เพศหญิง)หลายอัตรา
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ ทำหน้าที่นักวิชาการและส่งเสริมการขายโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอบรมให้ก่อนจะปฏิบัติงานจริง
บริษัท คิง อะควาโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำ (พื้นที่ฉะเชิงเทรา) ด่วนมาก***
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ 3.ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน 4.รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
18 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา)
- ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ และระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
18 กันยายน 2562
พนักงานขับรถจัดส่ง (สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา)
- คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - รับงานการส่งผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าแผนกจัดส่ง เพื่อนำส่งลูกค้าให้ทันตามกำหนดเวลา - ตรวจเช็คสภาพรพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ - นำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ภายในคลังที่ำกำหนดไว้และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติภายในคลังแต่ละคลัง - ก่อนรับจ่ายผลิตภัณฑ์ต้องวางหมอนหมุนล้อ,ป้ายเตือนอันตราย,คีบสายกราวด์,กรวยยางจราจร ทกครั้งที่จอดรถ
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาพื้นที่ นิคมเกตเวย์ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4. งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + โบนัส + อื่น
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4. งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + โบนัส + อื่น
18 กันยายน 2562
เภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG Center(เครือ BDMS) สาขา Big C 2 ฉะเชิงเทรา
1. จ่ายยา/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ร่วมวิเคราะห์ วางแผน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในสาขา 4. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่พนักงาน 5. มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานภายในสาขา
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บุคคล
จัดทำและเสนอผังองค์กร เพื่อพิจารณาขออนุมัติ จัดหาพนักงานที่แผนกต่างๆร้องขอ จัดทำใบกำหนดหน้าที่/คุณสมบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่ง พิจารณาความต้องการและความจำเป็นในการอบรม และเสนอกรรมการเพื่ออนุมัติ รับสมัคร และสัมภาษณ์เบื้องต้นผู้สมัครงาน จัดทำและเสนอแผนการอบรม เสนอผู้สมัครงานที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อให้กรรมการพิจารณาอนุมัติการรับพนักงาน จัดทำเอกสารต่างๆในแผนก
บริษัท รวมปัญญาการช่าง (1988) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง ตรวจสอบการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือ มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กำกับดูแลให้ลูกจ้าง ปฎิบัติตาม กฎระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากกา
บริษัท รวมปัญญาการช่าง (1988) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
18 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 376 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560