ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุมดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานระหว่างกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์จนถึงกระบวนการส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.จัดทำ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งไปยังลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อขออนุมัติถึงความต้องการของลูกค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และความต้องการของลูกค้า
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
- ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด - ลักษณะงาน งานทำความสะอาดทั่วไป - อื่น ๆ ตามหน้างาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนงานสิ่งแวดล้อม แผนกระบบสาธารณูปโภคและแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ติดตั้ง, ตรวจซ่อม, ระบบเครื่องทำความเย็น, ระบบงานท่อน้ำและโครงสร้าง, ระบบผลิตน้ำดิบสำหรับใช้ในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย, การจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า, การประสานงานกับผู้รับเหมาจากภายนอกที่ต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน ถนนรอบอาคารผลิต ทำความสะอาดคูระบายน้ำทิ้ง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- บริหารงานและวางแผนกงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยทั้งหมด - ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามเหมาะสม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ปฎิบัติงานรับผิดชอบในการวางแผนการซ่อมบำรุงควบคุมงาน PM เครื่องจักร 100,630 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1. จัดแผนงานการบำรุงรักษา, การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเครื่องกล 2. ควบคุมในการจัดหา Wear & Spare part ของเครื่องจักร 3. ควบคุมการสูญเสียเวลาของเครื่องจักรในการเดินเครื่องผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. งานวิเคราะห์ ประเมินผล ในส่วนของงานบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. งานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขับรถโฟล์คลิฟท์รับ-ส่งไม้จากท้ายเครื่องตัดแบ่งขนาดไปวางที่แผนก Packing การดูแลบำรุงรักษารถ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกๆ วัน และการจัดเก็บเศษไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 33 งาน
1 2 3 4

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา > เขต หาดใหญ่ (คลองหอยโข่ง หาดใหญ่)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.