- Manage overall safeties activities - Environment management - Health and first aid room management - Community development - Occupational Health and Safety
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- ซ่อมเครืองจักร - ซ่อมบำรุงงานเครื่องจักรประจำเดือนตามแผนกงานซ่อมบำรุง -แก้ปัญหาเครื่องจักรผิดปกติ และติดตามเฝ้าระวังตรวจหาจุดเสี่ยงต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนส่วนการผลิต
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-ควบคุมระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย -ควบคุมระบบการผลิตน้ำสำหรับใช้ในโรงงาน และตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตพร้อมดูแลระบบการกรองน้ำ -ควบคุมระบบการป้อนเคมีสำหรับหม้อต้มไอน้ำและติดตามาคุณภาพน้ำที่ระบายออกมาจากหม้อต้มไอน้ำ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-ติดตั้งเครื่องจักร และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร -สามารถทำงานตัด เชื่อม ประกอบ ชิ้นงานตามแบบได้ดี
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง และพิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมหม้อไอน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถควบคุมให้มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานสามารถควบคุมแรงดันและอุณหภูมิของระบบ(Boiler)ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิตซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในลำดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี -ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ปรับปรุง, แก้ไขระบบไฟฟ้า -มีความรู้ด้านโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เช่น PLC
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-บริหารจัดการสำหรับส่วนงานระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย การวางแผนการผลิตน้ำสำหรับใช้ภายในโรงงานจากแหล่งน้ำดิบให้ได้มาตรฐาน -การวางแผนงานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียให้ผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม, และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด -บริหารจัดการ ด้านระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ -บริหารจัดการเกี่ยวกับงานระบบท่อและโครงสร้าง ประกอบด้วยแผนงานการซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำทุกระบบภายในโรงงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำดี -ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารจัดการระบบน้ำสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้ดี -ดำเนินการปฎิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
เข้าใจกระบวนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator), ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถควบคุมให้มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามนโยบายของโรงงาน เพื่อผลิตพลังงานทางไฟฟ้า
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ปฎิบัติงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประสานงานกับสมาชิกกลุ่มจัดการป่าสยาม ไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงการรายงานผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ การทำงานของคนงานในสวนยางพารา รวมถึงผู้รับเหมา ในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงสวนป่า ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ปฎิบัติงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประสานงานกับสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงการรายงานผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ การทำงานของคนงานในสวนยางพารา รวมถึงผู้รับเหมาในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงสวนป่า ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ หรือนายจ้างมอบหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
รับผิดชอบขับรถบรรทุกเพื่อขนฝุ่นจากโรงเลื่อย เศษไม้หรือไม้บอร์ด ภายในโรงงาน และรับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ควบคุมเครื่องจักรในส่วนผลิต (Conti-Roll) ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ควบคุมการทำงานของ Boiler โดยการใช้เชื้อเพลิงจากเศษไม้ในการเผาไหม้ เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ฝ่ายผลิตต้องการ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ควบคุมการผลิตเส้นใยไม้ให้มีคุณภาพ และปริมาณตามที่ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพกำหนด
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตัดไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามแผนงานที่กำหนดไว้ และได้สินค้าที่มีคุณภาพ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ควบคุม ดูแลเครื่องย่อยไม้ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และผลิตชิ้นไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ และเพียงพอต่อกระบวนการผลิต
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ด้วยการจัดวัสดุ และบริการสนองให้เพื่อมิให้กระบวนการผลิตดหยุดชะงัก 2. ทำการซื้อและแสวงหาสิ่งที่มีคุณภาพที่ดีหรือดีกว่าในราคาที่ต้องจ่ายไป 3. รักษาคุณภาพของสินค้าที่ซื้อให้อยู่ในมาตรฐานเพียงพอสำหรับใช้งาน 4. สร้างแหล่งขายสินค้าที่เชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งสำรอง 5. พัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ และยังทำให้การจัดซื้อสินค้าได้ในราคาและบริการที่ดี 6. แสวงหาความร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท ฯ ซึ่งต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการของแผน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.