งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • รับผิดชอบดูแลการบริหารยาแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบ stock ยาร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง • บริหาร / รับผิดชอบ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : เริ่มต้น 25,300 – 40,000.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ งานสรรหาและการคัดเลือก และว่าจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพตามกฎเกณฑ์บริษัท • สำรวจอัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีและกำกับตรวจสอบอัตรากำลังใ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล • ร่วมกับทีมงานวิชาชีพพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย • รับผิดชอบงานด้านบริหารต่างๆ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : ขั้นเริ่มต้น 20,000 – 35,000.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • ช่วยงานแพทย์และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย • ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมต
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย และตรงเวลา • ต้อนรับ สวัสดีผู้มารับบริการ และส่งผู้ป่วยกลับบ้าน • ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปตามแผน
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • ยืนต้อนรับ และติดตาม คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า • ไกด์ลูกค้า ไปยังจุดบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า • ให้บริการข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแก่ลูกค้า • ประสานงานหรือ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 13,600 - 17,000. บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
มีหน้าที่ในการให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล สิทธิการเบิกจากหน่วยง
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,000 -17,000.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ติดต่อ - นายแพทย์พิชาญ ฉมาดล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทรศัพท์ : 081-739 9687 หรือ - คุณพรชนก ยอดสง่า ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 094-519 4166
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ติดต่อ - นายแพทย์พิชาญ ฉมาดล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทรศัพท์ : 081-739 9687 หรือ - คุณพรชนก ยอดสง่า ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 094-519 4166
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน - มีการันตีรายได้ขั้นต่ำ - สวัสดิการการรักษาพยาบาล
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ติดต่อ - นายแพทย์พิชาญ ฉมาดล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทรศัพท์ : 081-739 9687 หรือ - คุณพรชนก ยอดสง่า ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 094-519 4166
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน - มีการันตีรายได้ขั้นต่ำ - สวัสดิการการรักษาพยาบาล
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ติดต่อ - นายแพทย์พิชาญ ฉมาดล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทรศัพท์ : 081-739 9687 หรือ - คุณพรชนก ยอดสง่า ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 094-519 4166
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
•ซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / ซ่อมเครื่องมือแพทย์ •รู้จักเครื่องมือแพทย์ระดับดี
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 17,000-21,800.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ลักษณะงานหลัก • จัดเตรียม จัดเก็บ ยา / เวชภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม • ชี้บ่ง คัดแยก เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน • บันทึกและตร
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : เริ่มต้น 10,600 - 15,000- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
•รับผิดชอบงานบริการตรวจทางรังสี ตามมาตรฐานวิชาชีพรังสี
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : เริ่มต้น 39,800 – 55,000.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป • งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ PCR • งานบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต • งานตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : เริ่มต้น 22,000 – 35,000.- บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า • สามารถดูแลงานระบบด้านอื่นๆ ได้ด้วยเช่น ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบแก๊ส และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 11,300 – 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.