งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู้นำชุมชน ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร - ดูแลความเรียบร้อยและบริหารจุดรับซื้อไม้ - ประชุมสรุปผลงาน และติดตามการทำงานผ่าน Application Zoom - ดูแลทรัพย์สินของบริษัทและบริหารจัดการคนงานในความรับผิดชอบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : โชคชัย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต้นกระดาษ ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท - ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ และติดตามสัญญาเก็บกลับ - สรรหาตัวแทนขายกล้าตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ - พบปะผู้นำชุมชน ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร - ดูแลความเรียบร้อยและบริหารจุดรับซื้อไม้ - ประชุมสรุปผลงาน และติดตามการทำงานผ่าน Application Zoom - ดูแลทรัพย์สินของบริษัทและบริหารจัดการคนงานในความรับผิดชอบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : แปลงยาว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ส่วนงานลานวางกล้า 1. ดูแลอนุบาลกล้าไม้ หลังจาที่กล้ารอดจากโรงเรือน 2. QC คุณภาพกล้าจาก Outdoor เพื่อตรวจส่งขาย 3. จัดเก็บข้อมูล การรับกล้าเข้าลานวางกล้า การส่งกล้าให้แผนก Dispatching บันทึกการใช้น้ำ ปุ๋ย และสารเคมี 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและแรงงานในพื้นที่ ให้ทำงานตามมาตรฐานของบริษัท ส่วนงานกล้าขาย 1. บริหารควบคุม กล้าไม้เพื่อให้กล้าไม้มีคุณภาพดีเพียงพอ จนสามารถส่งขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายขายเผื่อจัดส่งกล้าให้กับลูกค้า 3. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและแรงงานในพื้นที่ ให้ทำงานต
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
• วางแผนจัดการแปลงปลูกต้นกระดาษ • ดูแลงานเตรียมพื้นที่ปลูกและบำรุงรักษารักษาต้นกระดาษ • จัดหาผู้รับเหมาปลูกและตัดไม้ต้นกระดาษ • ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้รับเหมาปลูกและตัดไม้ต้นกระดาษ • ให้คำแนะนำแก่ผู้ปลูกต้นกระดาษเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ • งานลงพื้นที่ / ลงแปลงปลูกต้นกระดาษ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดชลบุรี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 31,000 (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
• สรุปรายงาน Daily report งานปลูกและบำรุงรักษา • จัดทำข้อมูลทะเบียนแปลงและข้อมูลอายุไม้ต่าง ๆ ของแปลง • ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาผ่านกล้อง CCTV • สรุปรายงานขึ้นทะเบียน BLL และพื้นที่เช่า • จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลงานปลูกและบำรุงรักษา • สรุปรายงาน Monthly Report • งานเอกสารและธุรการอื่น ๆ ออกประชาสัมพันธ์และติดตามงานทรัพย์สินของบริษัทให้ครบทุกเดือน • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการปลูกและบำรุงรักษา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- โยกงาน เสริมรถ รับรถ บริหารตามความเหมาะสมของการทำงาน และสถานกาณ์ ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลือง - แก้ไขปัญหาต้นทาง ปลายทางของรถบรรทุก - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อรถจอด (Break Down) โดยตัดสินใจได้ทันทีและแจ้งหัวหน้าศูนย์ทราบ - สรุป และวิเคราะห์ผลงานรายคัน บันทึกเข้าระบบ - รับแจ้งเรื่อง และบันทึกข้อมูลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ส่งต่อให้หน่วยงานความปลอดภัยต่อไป
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- วางแผนการจัดส่งตู้ให้ทันตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมรถขนส่งทอยตู้และรถ Forklift - ประสานงานกับทางคลังสินค้า เพื่อตรวจติดตามงานตู้ให้ทราบสถานะ - จัดทำรายงาน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 / เจรจาต่อรอง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ควบคุมดูแลงานตรวจวัดประสิทธิภาพ , วัดอุณหภูมิ ของชุดเครื่องจักรสายพานขนถ่ายสินค้า 2.ควบคุมชั่วโมง Break Down ของเครื่องจักรภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 3.ควบคุม และตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดในงาน พร้อมรายงานส่งผู้บังคับบัญชาวันต่อวัน 4.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกตัวให้เป็นไปตามแผนงาน PM 5.ดูแลเครื่องจักรทุกตัว ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังขนถ่ายสินค้า 6.รายงานการ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกตัวให้ถูกต้องตามจริง เป็นปัจจุบัน และนำส่งผู้บังคับบัญชาท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท หากมีประสบการณ์ทำงานสามารถต่อรองได้
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.Foreman งานก่อสร้างบ้านจัดสรร รับ 2 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาและคุณภาพการก่อสร้างบ้าน - เก็บบ้านและส่งมอบบ้าน - เข้าตรวจร้บบ้านกับลูกค้าก่อนโอน - รับวัสดุก่อสร้างให้ตรงSpec - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ปฏิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. Foreman (ผลิต Precast) รับ 1 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการผลิต Precast - ควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตคอนกรีตให้เป็นไปตามแผน - ตรวจรับงานผู้รับเหมา - ควบคุมการขนส่งแผ่น Precast ได้ตาม Timeline ที่กำหนด **
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท หากมีประสบการณ์ทำงานสามารถต่อรองได้
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (อสังหาริมทรัพย์) 1.รับผิดชอบงานขายในสำนักงานขายภายในโครงการ ต้อนรับลูกค้าที่ Walk in เข้ามา และนำลูกค้าชมบ้านพร้อมทั้งเสนอขาย ตลอดจนจัดทำหนังสือจองเมื่อลูกค้าตกลงซื้อ 2.ออก Booth ตามแผนการดำเนินงานของการตลาด 3.รับผิดชอบงานขาย Direct Sales โดยการติดต่อลูกค้าขายนอกสถานที่ ตลอดจนนัดพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 4.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อง 5.ติดตามค่างวดจากลูกค้าโครงการที่ดูแลรับผิดชอบ 6.ทำแผนการขายนอกสถานท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท หากมีประสบการณ์ทำงานสามารถต่อรองได้ (เงินเดือน + ค่า Commission)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
หัวหน้าแปลง (ดูแลระบบน้ำในแปลงปลูก) 1. ดูแลแผนการให้น้ำในแต่ละแปลงที่ได้รับผิดชอบ 2. ดูแลและวัดความเจริญเติบโตของต้นกระดาษที่ได้รับน้ำในแปลง 3. คิดหาวิธีการดูแลและการให้น้ำในแปลงด้วยระบบใหม่ ๆ หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 31,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
• รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลเอกสารใบขนสินค้าขาออก • รับผิดชอบการคีย์ใบขนใบกำกับที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม • รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือคำร้องขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออก • รับผิดชอบในการจัดชุดเอกสารให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายชดเชย • คอยให้คำปรึกษากับทีม Cockpit ในการคีย์ใบขนสินค้า • ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อยื่นหนังสือคำร้อง
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1,3,53) ภพ.36 และกระทบยอดกับ GL - จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมนำยื่นแบบ ภพ.30 , ภ.ธ.40 - บันทึกบัญชี Net-Vat พร้อมตัดหนี้ - จัดทำรายงานภาษี vat defer พร้อมติดตามสถานะ - ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและโอน Vat - บันทึก คชจ.ที่เกี่ยวกับ FOH ในเครือทั้งหมด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไอน้ำ อื่น ๆ - ยื่นแบบ ภงด.1ก. ในส่วนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมไตรภาคี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.ออกแบบและควบคุมงานโครงการ งานด้านระบบสาธารณูปโภค โครงการ และงานก่อสร้างอาคารให้เช่า (minifactory) 2.ประสานงาน ตรวจสอบ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการใหม่และงาน new project ในพื้นที่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 3.จัดทำข้อมูล lay out และผังโครงสร้าง เพื่อดำเนินการจัดสรรที่ดินแปลงขายใหม่ และ จัดทำผัง EIA ในแต่ละโครงการให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนด 4.จัดเตรียมข้อมูล ผังโครงการ,lay out แปลง สนับสนุน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรองได้)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1.Landscape New project & Renovation - ออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ได้ทุกรูปแบบ เพื่อเสนอผลงานให้กับ Owner - ออกแบบภูมิทัศน์ , พืชพรรณ และงานระบบ ทำงานร่วมกับสถาปนิกโครงการ , วิศวกรโครงการ , ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอและจัดทำ Conceptual design-Final Design / Drawing / BOQ / Specification 2.Project coordinate - ประสานงานร่วมกันกับผู้ออกแบบภายนอก / Supplier / Contractor โดยสามารถลงงานภาคสนาม (on site) เพื่อควบคุมงาน , ตรวจสอบและแก้ไข สามารถทำได้ตามแผนงานที่กำหนด 3.ผลิตภัณฑ์:โ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรองได้)
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.