งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
ประสานงานทั่วไป และวางแผนการผลิตยาง
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
มีความสามารถในการควบคุมเครื่อง CNC งานกลึง สามารถแก้ไข G CODE M CODE บนหน้าเครื่องได้ตาม drawing ที่กำหนด มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง เช่น การเปลี่ยน tool ที่เหมาะสม สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
-ทำใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าว (Work permit) -ดูแลระบบบริหารงานบุคคลและธุรการ -สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน -ปฐมนิเทศพนักงาน และดูแลเรื่องกฎระเบียบของพนักงาน -ประเมินผล แบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก -จัดทำรายงานสถิติในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ ได้ -จัดทำโครงการเพื่ออบรม/สัมมนา พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ภายในองค์กร -หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
-ดูแลงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และตามกฏหมายกำหนด -จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ นำเสนอแนวทางแก้ไข รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย -จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นำส่งกรมโรงงาน ตามที่กฏหมายกำหนด -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. บริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป 2. บริหารจัดการคลังสินค้ากึ่งสำเร็จรูป 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 4. ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า 5. update ข้อมูลผ่าน Software
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. ดูแลระบบไฟฟ้า 2. งานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) 3. งานแก้ไขปัญหาไฟฟ้า 4. ทำแบบฟอร์มดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรายวัน 5. ตรวจเช็คระบบไฟในโรงงาน
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. ติดต่อเสนอสินค้าร้านค้าต่างจังหวัด 2. ดูแลลูกค้า 3. สำรวจและเก็บข้อมูลทางการตลาด
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
ดูแลระบบเครื่องจักรของโรงงาน ดูแลเรื่องการ PM เครื่องจักร ทำแผนการทำงาน และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การสูญเสียเวลาของเครื่องจักรได้ แก้แบบงานเขียน CAD CAM ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
• วางแผนงานเชื่อม ทั้ง Manual และ Robot ช่างเชื่อมโลหะ • เชื่อมชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบความแข็งแรง ความถูกต้องของงานเชื่อมในเบื้องต้น • งานเชื่อมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • รับผิดชอบงานด้านเทคนิค
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2-3   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
มีความรู้ในการใช้เครื่องปั้มโลหะเป็นอย่างดี เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับงานปั้ม สามารถควบคุมเครื่องจักรได้
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. สามารถทำ CAD / CAM ได้ 2. มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้เครื่องจักร CNC, Machining center 3. สามารถใช้งาน Solidworks ได้, ถ้าใช้งาน Solidcam ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ช่วยงาน R&D อื่นๆ
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (เครื่องปั้ม, CNC, Machining center) -ดำเนินการ PM (Preventive Maintenance)
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1.จัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย ประจำวัน 2.รับชำระหนี้ AR. และจ่ายชำระหนี้ AP 3.กระทบยอดธนาคาร 4.กระทบยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้ตรงกับแยกประเภท 5.ตั้งบัญชีค้างรับค้างจ่ายประจำเดือน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. รับผิดชอบงานวางแผนการผลิต 2. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการผลิต 3. ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
ขับรถส่งสินค้า ไปตามขนส่งต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400-600 / วัน
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
1. จัดทำ Bill of Material 2. สามารถทำ CAD / CAM ได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต วางแผนการผลิต 4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานภายในโรงงานให้มากขึ้น 5. ช่วยงาน R&D อื่นๆ
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
ประสานงาน แปลภาษา ภายในและภายนอกองค์กร แปลเอกสารในองค์กร เช่น ขั้นตอนการทำงานภาษาพม่า ตรวจสอบความเข้าใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.