เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมขาย / พนักงานขาย
วางแผนและปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานการให้บริการ (S.O.P) อยา่ งครบถ้วนในทุกขนั􀀯 ตอน 2. อธิบายรายละเอียดของบ้านในแต่ละโครงการที􀀲ลูกค้าสนใจได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน 3. ตรวจบ้าน และนัดโอนกับลูกค้าให้ตรงตามเวลาที􀀲กำหนด รวมถึงจัดเตรียมเอกสารการติดต่อกับ ธนาคารให้ครบถ้วน พร้อมทัง􀀯 รับแจ้งการซ่อมบำรุงจากลูกค้า 4. ติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานท􀀲ีเก􀀲ียวข้อง ทงั􀀯 ในส่วนของฝ่ายกอ่ สร้าง ฝ่ายกฏหมาย และ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ รวมทัง􀀯 ฝ่ายบ
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-30000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน)
- ดูแลตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัท กำหนด - ตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบ Shop Drawing - ตรวจรับมอบงานระบบจากบริษัทผู้รับเหมา ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวันและจัดทำบันทึกการประชุม Site Meeting - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 30,000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารตั้งหนี้ พร้อมตรวจสอบเอกสาร Payment ตั้งหนี้ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบการเงิน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
25 มิถุนายน 2562
วิศวกรประมาณราคา
1. Action 1.1 จัดทำ BOQ.มาตรฐานตามโครงการที่รับผิดชอบ(โดยอ้างอิงราคา/หน่วย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว) 1.2 จัดทำสรุปราคากลางส่งให้ฝ่ายสรรหาผรม.เพื่อเจรจาต่อรองกับผรม. 1.3 สรุปปริมาณวัสดุเพื่อลงในระบบ ERP.และเพื่อส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ (เฉพาะวัสดุที่ปริญสิริ จัดหา) 2. Monitioring&Evaluation; 2.1 สรุปข้อมูล ERP ทุกๆ BOQ.( หลังจากผู้บริหารเซ็นอนุมัติราคา) 2.2 สรุปและเก็บข้อมูลปริมาณและราคาใน BOQ.ระหว่างการก่อสร้างจากหน้างานจริง 2.3 จัดทำการเปรียบเทียบ BOQ.และเงื่อนไขต่างๆพร้อมวิเคราะห์เพื่อเป็
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP - สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการก่อสร้าง (ด่วน)
- ทําเอกสารเบิกงวดผู้รับเหมา - จัดเก็บเอกสารใหเป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ - จัดทำเปิดใบขอซื้อวัสดุเข้าหน้างาน - จัดทำเบิกเงินสดย่อย - จัดทำ PM - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารและพนักงาน ให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย บริการ / ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหาร สบายใจ - ขับขี่รถยนต์ได้ดี มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และสามารถดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถเบื้องต้นได้ รักงานบริการ มีใจรักงานบริการ มีความสุภาพ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี - บริการรับส่งผู้บริหาร / พนักงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร เพื่อสามารถสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานบริหารชุมชนโครงการ - หมู่บ้านจัดสรร 1. เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, รายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 2. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 3. เป็นผู้ออก News Letter ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกบ้านทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว 4. เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน 5. จัดกิจกรรมสมาช
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
-จัดเตรียมเอกสารต่างๆ จัดพิมพ์รายการโอนกรรมสิทธิ์ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมที่ดิน - ติดต่อประสานหน่วยงานราชการต่างๆ ติดต่องานทั่วๆไป ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงาน ติดต่อ ดำเดินเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการและองค์กร (เช่น เอกสารนิติกรรม และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) -ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานเขต กรมที่ดิน การไฟฟ้า การประปา) -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
Responsibility: • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ • บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดให้ • เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการ
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 45,000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดำเนินการในงานจัดหาวัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตาม Spec และ มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณที่กำหนด รวมถึงสอดคล้องตามแผนการผลิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
ช่างประจำอาคาร
- ดูแลงานซ่อมบำรุงประจำอาคาร - ดูแลงานรับเหมาการซ่อมบำรุง - บริการลูกค้าด้านงานซ่อมต่างๆ
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 7   เงินเดือน : 9,000-18,000
22 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย ประจำโครงการ ซีรีน พระราม 2-ท่าข้าม
- ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย - พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
- โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่สำนักที่ดิน - ประสานการโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ที่ดิน - จัดเตรียมและตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ - ดำเนินการจดจำนองและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการขอติดตั้งมิตเตอร์ ไฟฟ้า ประปา และติดตามสถานะการติดตั้งให้กับลูกค้า - ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และเงินมัดจำการใช้ไฟฟ้า ประปา ให้กับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
22 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย ประจำโครงการ Zelle condo รัตนาธิเบศ (นนทบุรี)
- ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย - พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
25 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย ประจำโครงการ Foret ลำลูกกาคลอง 5 (ปทุมธานี)ด่วน!!
- ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย - พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ศึกษารายละเอียดสินค้าและคู่แข่ง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1.สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในบริษัท 2.ตรวจสอบดูแลความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงในจุดที่ไม่ปลอดภัยภายในบริษัท 3.ตรวจสอบดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหมดภายในบริษัท 4.อบรมผู้รับเหมาในเรื่องของความปลอดภัยและอุปกรณ์ความปลอดภัย 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการด้านความปลอดภัย 6.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-35,000
25 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560