งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ยินดีรับเด็กจบใหม่นะ “มีพี่เลี้ยงสอนงาน” 2. เคยทำงานขายมาก่อนเรายิ่งยินดีรับนะจ๊ะ 3. รับผิดชอบงาน นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าได้ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ 4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า ตัวอย่างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอลูกค้า 6. วางแผนการดึงดูดลูกค้าเก่า และหาโอกาสสร้างลูกค้าใหม่ ในแต่ละเดือนได้ 7. ทำสรุปยอดขาย การประชุม เอกสารอื่นๆ เพื่อนำเสนอหัวหน้างานได้ 8. รักษาฐานลูกค้าเดิมแล
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1. สามารถทำบัญชีต้นทุน, บัญชีจ่าย, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบสำคัญจ่าย ,ทำเช็คจ่าย 2. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ การรับชำระเงินสด, เช็ค, เงินโอนเข้าบัญชี 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขายและนำส่งได้ 4. ทำภงด. 3 , 53 5. ทำภพ. 30 , 36 6. สรุปเอกสารรายงานการบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1มีประสบการณ์ด้านการซ่อมจักรเย็บผ้าอย่างน้อย 2 ปี 2.ดูแลและซ่อมจักรเย็บผ้าในไลน์การผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1.กํากับ ดูแล ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 2.วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น 3.สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับ ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4.ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 5.กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6.รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ - พัฒนา Website ให้เป็นไปตามมาตราฐาน มีประสิทธิภาพ - ทำงานร่วมกับ Product Owner และ UX/UI Designer เพื่อพัฒนา Website ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และ เป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณสมบัติ - ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป - สามารถพัฒนา Website ด้วยภาษาเหล่านี้ได้ HTML + CSS/SASS/SCSS Javascript PHP - มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ Wordpress และ Plugin ที่เป็นมาตราฐานของ Wordpress ได้ - สามารถพัฒนา Website แบบ Responsive ได้เป็นอย่างดี - เข้าใจการพัฒนา Website ให้เป็น
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด, ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแรงงานเกษตรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน, บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ดูแลรักษาอุปกรณ์งานสวน มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการงานโรงเรือนและสถานที่ได้ดี
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดงาน 1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับฝ่ายผลิต 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนด 4.ประสานกับฝ่ายจัดส่งและที่เกี่ยวข้อง/ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ 5.รายงาน+สรุปผลการทำงานทุกสัปดาห์ 6.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ ความสามารถ งานบำรุงรักษาไฟฟ้า ประปา อาคาร เครื่องจักรต่างๆ
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1.งานแพ็คสินค้า (เสื้อผ้า)ทั้งหมด 2.จัดสินค้าเตรียมส่ง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรมพื้นฐานได้
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สร้างแพทเทิร์นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.