เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ QC.SEAMER
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน 2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down 3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว 4. จัดทำรายงาน 5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
ช่างซีมเมอร์
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หน.หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
-เตรียมตัวอย่างประจำวัน,ชั่ง Premix ประจำวัน,ทำงานในหน่วยงาน Premix -ควบคุมการทำงานของพนักงานได้
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
Sales Supervisor
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ QC Packing
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง - ทวนสอบการเตรียม Media - ทวนสอบการชั่งสาร Premix - ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต - ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต - ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง - ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน - ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ - ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกบัญชี
รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน 5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก 6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)
รายละเอียดของงาน: 1.ออกแบบ/จัดทำสูตรสำหรับตัวอย่างเพื่อศึกษา TD& HP สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Revise 3 ปี พร้อมทั้งออกแบบการทดลองกรณี Deviation Retort 2.ออกแบบ/จัดทำแผนการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม %Recovery / %Yield ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.กำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการฆ่าเชื้อ ตารางฆ่าเชื้อ การแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆ ณ หม้อฆ่าเชื้อ 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)
1 เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างประจำวันและตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 2.เตรียมความพร้อมในการศึกษา Shelf life 3. ควบคุมการชั่ง Premix ประจำวัน 4. ควบคุมการทำงานและ Training ของพนักงานในหน่วยงาน Premix และหน่วยงานการเตรียมตัวอย่าง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนก RETORT OPERATE
- กระบวนการฆ่าเชื้อ ( การเลือก process code สำหรับฆ่าเชื้อ ตรวจสอบความถูกต้องการฆ่าเชื้อ ควบคุมค่าวิกฤติการฆ่าเชื้อ-การ cooling – ออกจากหม้อ) - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือและระบบสารณูปโภคสนับสนุนของหม้อฆ่าเชื้อ - GMP /CCP ส่วนงานหม้อฆ่าเชื้อ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
17 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ
1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน 2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน 3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย 4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ 7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างยริษัท
17 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
จัดทำเอกสารขึ้นเอกสาร และ งานด้านระบบเอกสารขององค์กร
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560