เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ QC.SEAMER
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน 2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down 3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว 4. จัดทำรายงาน 5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
ช่างซีมเมอร์
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
รายละเอียดงาน -เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี -วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน -สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2 -ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB) -ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center -ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
Sales Supervisor
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ QC Packing
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง - ทวนสอบการเตรียม Media - ทวนสอบการชั่งสาร Premix - ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต - ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต - ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง - ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน - ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ - ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม และรับเรื่องเบื้องต้น - รวบรวมข้อมูลให้ผุ้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนกบัญชี
รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน 5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก 6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)
รายละเอียดของงาน: 1.ออกแบบ/จัดทำสูตรสำหรับตัวอย่างเพื่อศึกษา TD& HP สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Revise 3 ปี พร้อมทั้งออกแบบการทดลองกรณี Deviation Retort 2.ออกแบบ/จัดทำแผนการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม %Recovery / %Yield ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.กำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการฆ่าเชื้อ ตารางฆ่าเชื้อ การแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆ ณ หม้อฆ่าเชื้อ 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามผังโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าหน่วยแรงงานสัมพันธ์
1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ 2.ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง
สามารถปฏิบัติงานทางด้านเชื่อมประกอบและติดตั้ง , สามารถทำงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าหน่วย QA.Pest control
1.ตรวจนับแมลงตามชนิดจากจุดติดตั้งเครื่องดักแมลงประจำวัน 2.ดูแลและทวนสอบการปฎิบัติงานผู้ให้บริการ 3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ Pest Control ประจำเดือน 4.สำรวจและตรวจสอบร่องรอยตามพื้นที่ความเสี่ยงประจำวัน 5.สำรวจแหล่งและการแพร่ระบาดสัตว์พาหะประจำเดือน 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแผนกบรรจุ
1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน 2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน 3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย 4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ 7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างยริษัท
25 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผน เชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัทที่รับผิดชอบ 2. จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมงานและติดตามงาน 4. แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างยริษัท
25 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560