งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 2อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกขนส่งสินค้าขึ้นพาเลท 2.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 370 บาท/วัน(ยังไม่รวมOT)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
-ปรับปรุง - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกี่งอัตโนมัติและอัตโนมัติได้
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 2. จัดสรรกำลังคนในแผนก 3. ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6. อบรมพนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานและควบคุมKPI ของแผนกงานซ่อมบำรุงและปิดฉลาก 2.วางแผนและควบคุมความพร้อมด้านกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องจักรและจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานของหน่วยงาน 3.จัดลำดับความสำคัญกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน 4.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมายกำหนด 5.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องภายในและภายนอก 6.สรุปผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 7.พัฒนาความสามารถของพนักงานเรื่องความรู้ในงานและภาคปฏิบัติ 8.ทบทวนวิธีการปฏิบัติ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จัดทำ/แปลเอกสาร กฏหมายอาหาร ตรวจสอบฉลาก จัดทำข้อมูลให้ตรงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ - บรรจุ 2.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรฐานการตรวจของหน่วยงาน 3.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน 4.ควบคุมติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5.ควบคุม NC ในพื้นที่รับผิดชอบ 6.แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานที่มีปัญหาทั้งภายในและภายนอกและปรับปรุงงาน 7.TRAINER ด้าน GMP 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
ควบคุมพนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 370 บาท/วัน(ยังไม่รวมOT)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.จดบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบปลา 2.บันทึกข้อมูลต่างๆของแผนกผ่าปลา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 340 บาท/วัน (ยังไม่รวม OT)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.จดบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบปลา 2.บันทึกข้อมูลต่างๆของแผนกผ่าปลา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 340 บาท/วัน (ยังไม่รวม OT)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.ขับรถรับ-ส่งเอกสาร ,รับส่งพนักงาน ,รับส่งผู้บริหาร หรือลูกค้า 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริิษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง 2.ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบันทึกรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.บันทึกการ HOLD สินค้าประจำวัน 4.นำสินค้าประจำวันเข้าตู้ Incubation ที่อุณหภูมิ 37 และ 55 องศาเซลเซียส 5.ดำเนินการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้ากรณีตรวจสอบซ้ำ 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริิษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.เตรียม Premix ประจำวันเพื่อให้ทันการส่งมอบตามแผนผลิต 2.เบิก-จ่าย Premix ประจำวัน 3.ทำ Stock Premix ประจำวัน 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1. รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบก่อนการบันทึกบัญชีเป็นประจำวัน 2. ตรวจสอบค่าแรง/จัดทำและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนเป็น ประจำเดือน 3. จัดทำและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายในประเทศ 4. จัดทำและบันทึกบัญชีค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน 5. สรุปข้อมูลและรายงานต่างๆเป็นประจำเดือน 6. Reconsile บัญชีที่เกี่ยวข้องประจำเดือน 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์หม้อฆ่าเชื้อก่อนการใช้งาน 2. ควบคุมดูแลและทำงานตามลำดับความสำคัญของงาน 3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมหม้อฆ่าเชื้อได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดได้ 4. ประสานงานระหว่าแผนกต่างๆได้ 5. สรุปและรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ 6. เข้าใจระบบ GMP / HACCP พื้นฐาน และสามารถเป็น Trainer ให้กับกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 7. สามารถใช้งานเอกสารปฏิบัติงานเช่น WI ได้ถูกต้อง และสามารถสอนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1. ตรวจนับสต๊อก, สรุปข้อมูลสินค้าคงคลัง และ เปิด PR.สั่งซื้อสินค้าตามแผนผลิต 2. จัดทำและUp-date รายการสต๊อกประจำวัน 3. ทวนสอบเอกสารรับสินค้าและจัดเก็บเป็นหลักฐาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริิษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1. วางแผน กำหนดแนวทางการทำงานและควบคุม KPI ของฝ่ายคลังสินค้าและจัดเก็บ 2. วางแผนจัดสรรและควบคุมพื้นที่ / ทรัพยากรภายใน ฝ่าย คลังสินค้าและจัดเก็บ 3. ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการทำงานในพื้นที่คลังสินค้าและจัดเก็บ 4. ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการรวบรวม และUPDATE ข้อมูล Stock สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้า NC 5. รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข และป้องกัน 6. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ระบบงาน และความสามารถของเจ้าหน้าที่ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
1.ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และในไลน์ผลิต 2.ติดตั้ง ตรวจ บำรุงซ่อม รื้อถอนและประกอบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริิษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
- การสื่อสารกับลูกค้าเพื่อรับข้อกำหนด หรือรายละเอียดของงาน -ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้สำเร็จลุล่วง -ปฏิบัติและดูแลงานด้านเอกสารงานขายต่างๆ (เช่น ตรวจสอบคำสั่งซื้อ ทำใบเสนอราคา ตรวจสอบสถานะจัดส่ง ฯลฯ) -สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -สรุปยอดขายประจำเดือน จัดเก็บเอกสาร และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริิษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.