เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด พังงา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ตุลาคม 2562
ดูแลเอกสารด้านบัญชี บันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ตุลาคม 2562
- วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
17 ตุลาคม 2562
- ตรวจสอบประวัติลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ - ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่มีการผิดนัดชำระค่างวด - ติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อกรณีผิดนัดชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
17 ตุลาคม 2562
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
17 ตุลาคม 2562
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมฯ
17 ตุลาคม 2562
*ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหาร รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด *วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง *ควบคุม budget ของฝ่าย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
17 ตุลาคม 2562
-กำหนดเป้าหมายการขาย,วางแผนการดำเนินงาน,วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ -บริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -วางแผนกิจกรรมทางการตลาด,แคมเปญ,สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด -บริหารงานบุคลากร,โชว์รูมได้อย่างมีประสิทธิภาพ -รับผิดชอบผลักดันปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ -บริหารยอดจัดเก็บให้ได้ตามเปอร์เซ็นรายและบริหาร NPL ให้ได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด พังงา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
17 ตุลาคม 2562
-ดูแลความเรียบร้อยของสาขาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา -ดูแลบุคลากร รับเป้าหมายการขาย สินเชื่อ ศูนย์บริการให้เรียบร้อย -วางแผนการปฏิบัติงานของสาขาภายในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
17 ตุลาคม 2562
-บริหารงานภายในสาขาที่รับผิดชอบ -ดูแลยอดขายของร้าน ส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ดูแลการทำงานของพนักงานในร้านที่รับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ตุลาคม 2562
- ปิดงบการเงิน - นำส่งงบการเงินประจำเดือน - ดูแลบัญชีต่างๆ - รับผิดชอบงานด้านควบคุมบัญชีทั้งหมด - ออกงบประจำเดือนและประจำปี
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ตุลาคม 2562
- วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขายที่กำหนดไว้ - จัดให้มีกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น - เก็บข้อมูลการตลาดต่างๆที่สำคัญ เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้กระบวนการขายและการตลาดเป็นไปตามระบบการขายมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่หาลูกค้ามุ่งหวัง จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นยอดขาย และการดูแลลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ตุลาคม 2562
ติดตามให้ลูกค้าเข้ามาชำระเงินค่างวด ในพื้นที่หาดใหญ่ และใกล้เคียง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
17 ตุลาคม 2562
ดูแล จัดเรียง จัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล สรุปข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สตูล
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562