- ดูแล ควบคุมการดำเนินการถ่ายทำคลิปถ่ายภาพวีดีโอ - สร้างสรรค์รายการข่าว / ข่าวบันเทิง เพื่อสนับสนุนช่อง Mono 29 - ออกกองถ่ายกับทีมงาน - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบำรุงรักษา
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้าน IT เพื่อควบคุมระบบการออกอากาศ ให้สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนช่องรายการ Mono 29
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- วางแผนการขายตามโจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า ปรับรูปแบบให้เข้ากับกิจกรรม - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
• ดำเนินการ จัดเตรียม ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ใน เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน • วิเคราะห์ความสามารถของพนักงานและ วางแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน เพื่อใช้ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน IOS ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา - ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ - ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
จัดทำ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (PMS) ได้แก่ การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI), ความสามารถของพนักงาน (Compentency), การบริหารจัดการแบบ MBO
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ ก่อนนำมาใช้งาน - ตรวจสอบเนื้อหารายการภาพยนตร์ ซีรีส์ ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม และกฎหมาย รวมทั้งนโยบายของบริษัท และผังการออกอากาศ - ทำการตัดต่อ / Censor ตามความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกอากาศ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
เขียน Content /เขียนข่าว /แปลข่าว ทำการรีวิวซีรีส์ และภาพยนตร์ ลงเว็บไซต์ และช่องทาง Social media ต่างๆ Facebook / Twitter / Line
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- วางแผน กำหนดประเด็น/ เนื้อหาข่าว ทั้งไทย และต่างประเทศ - คัดเลือก ตรวจสอบ ผลิตเนื้อหาข่าว จากแหล่งข่าวต่างๆ - ดำเนินการประสานงาน เพื่อการผลิตกับโปรดิวเซอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เลือกประเด็นข่าวและวางแผนข่าวให้มีความแปลกใหม่ แตกต่าง น่าสนใจและมีคุณค่า
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
-Digest Requirement. -Develop Frontend, Backend, APIs. Write Unit test. -Implementation of more than one web application, web sevice. -Able to identify and sugguest opportunities to improve efficiency and functionality. -Collaborative, initiative, able to prioritize tasks.
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- เรียบเรียงประเด็นและเนื้อหาข่าว คัดเลือกข่าว จากนักข่าวและแหล่งข่าวต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว หรือสคริปท์ข่าวที่ Rewriter เรียบเรียงแล้ว - ผลิตเนื้อหาข่าวเพื่อใช้ในการออกอากาศในรายการข่าวข่าวต่างประเทศ - ประสานงานเพื่อการผลิตกับโปรดิวเซอร์
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
นำเสนอ ขายสื่อโฆษณาทางด้านทีวี ดิจิตอล ทีวี ช่อง Mono 29 / Mono Plus และเวบไซต์ mthai.com / campus-star.com
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ทำความเข้าใจแนวทาง และตัวตนของศิลปินที่ดูแล - คิด วางแผน และสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อโปรโมตศิลปิน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด - ร่วมพัฒนาศิลปิน และดูแลภาพลักษณ์ทั้งหมดของศิลปิน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น - วางแผน และจัดการการทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด - วางแผนการใช้บุคลากรในด้านต่างๆ ของโปรเจกต์ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ - ดูแล จัดสรรงบประมาณในแต่ละโปรเจกต์ และควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ตัดต่อคลิปวีดีโอต่างๆ - ตัดต่อข่าวต่างๆ - ตัดต่อรายการต่างๆ สนับสนุน ช่อง Mono 29 และ Mono Plus ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- หาข้อมูลเขียนสคริปต์ - สามารถออกงานอีเว้นท์ งานลูกค้าเพื่อไปสัมภาษณ์ได้ - ผลิตรายการ ทั้งข้างนอก และในสตูดิโอได้ - สร้างสรรค์ การผลิต scoop งานต่างๆ ตามที่ได้รับบรีฟ จนถึง กระบวนการออกอากาศ ให้น่าสนใจสอดคล้องกับ mood & tone ของรายการได้
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
-ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์งาน รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดอันตรายเสนอต่อนายจ้าง -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน -วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน -เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้ม
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ดแลระบบที่เป็นServer, OS (Linux,window) - ติดตั้งระบบ เช่น Web Serve ด้วย Apache, Nginx, MySQL, Redis, Load balance - คอยตรวจสอบแก้ปัญหาทางด้าน System, Network ติดตั้ง Linux Server, Window Server - แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 1 ตำแหน่ง - ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานะปกติอยู่เสมอ - ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร 1 ตำแหน่ง
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดบ้าง บางครั้ง - ดูแลยานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 20,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ออกแบบ พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ได้รับ requirement - จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน และภายนอก ระบบสนับสนุนสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บ mthai.com และ Zaa NEtwork
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- ควบคุมระบบเสียงใน Studio รวมทั้งการ set ระบบ SMS ขึ้น
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.