เข้าระบบผู้สมัครงาน
- เปิด-ปิดงานระบบต่างๆภายในอาคาร  - PM งานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรต่างๆ - ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลาง - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร - ปฏิบติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคาร - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- ดูแลงานระบบ sound ,AV, อุปกรณ์งานโสต - งานจัดเตรียมห้องประชุม ผู้บริหาร - งานระบบวิศวกรรม
ปฎิบัติการควบคุมงานระบบไฟฟ้าอาคาร งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร และควบคุมระบบภายในอาคารทั้งหมด ดำเนินการตามแผน PM ของหน่วยงาน และตรวจสอบการใช้งานให้พร้อมใช้งานเสมอ และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ปฎิบัติการควบคุมงานระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบงานอาคาร งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร ตามแผน PM เพื่อตรวจสอบพร้อมใช้งานเสมอ ควบคุมระบบ Fire Alarm ของภายในอาคาร ดูแลงานระบบอาคารสูง อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000++
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- งาน AV, sound,อุปกรณ์ งานโสต - จัดเตรียมห้องประชุม,นันทนาการ, -ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร -ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : 13000++
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- เปิด-ปิดงานระบบต่างๆภายในอาคาร  - PM งานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรต่างๆ - ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลาง - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร - ปฏิบติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคาร - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000++
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม -ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร -ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000 ++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม -ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร -ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร - ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน - ปฏิบติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคาร - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงาน - งานอื่นๆ ได้ที่รับมอบหมาย
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : ขึันอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
- งานซ่อมบำรุง - ระบบอาคาร - ระบบวิศวกรรม - งานดูแล เครื่องปรับอากาศ
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
-Monitor and evaluate performance of the building engineering system and give recommendations to related party. -Schedule machines operation and maintenance plan. -Provide technical advice to solve equipment issues on site. -Execute jobs or projects or operation and preventive maintenance plans -Supervise technical team. -Comply related activities with ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 ดูแลงานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร M&E Preventive และระบบ Operation งานเทคนิคภายในอาคารสูง ตรวจสอบการทำงานของร
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 35000++
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
1.ควบคุมและมอบหมายการทำงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM 2.วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน 3.พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือ 4.ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ 5.ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าวิศวกรและแจ้งความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์ 7.ประสานงานและปฏิบัติตามโครงการประหยัดพลังงาน 8.ปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัท 9.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1.วางแผนปรับเปลี่ยนปรับปรุงอาชีวอนามัยความปลอดภัยความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 2.ปรับปรุงแผนฉุกเฉินประจำปี 3.รายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4.จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานในองค์กร 5.จัดทำรายงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.พ. 2563
1.จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระบบหน่วยงานราชการ 2.เปิด PR PO ตามระเบียบและกระบวนการงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง 3.ทวนสอบราคาผ่านบัญชีกลาง และการจัดการงานในระบบ E Bidding ตามกระบวนการ 4.จัดหาสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคาร อุปกรณ์งานวิศวกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบเพื่อนำเสนอกับผู้ว่าจ้าง 5.ติดตามการส่งมอบในสินค้าและบริการต่างๆ 6.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562