- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
-วางแผนงานและควบคุมการซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผน ติดต่อประสานงานกรณีใช้ช่างผู้รับเหมาภายนอก -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1.   เงินเดือน : 15,000+
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแล เช็คสภาพรถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากว่างจากการขับรถ สามารถช่วยงานในบ้านได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1.   เงินเดือน : 13,000-14,000 ไม่รวม OT
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ปฏิบัติงานตรวจสอบสมบัติของหมึกพิมพ์และเฉดสีของหมึกในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.รับโทรศัพท์จากลูกค้า 2.รับ Order จากลูกค้า เขียนใบสั่งงานส่งมอบให้ฝ่ายผลิต (รับ Order ทางโทรศัพท์,FAX และ E-mail) 3.ออกเอกสารสำคัญการส่งคืนสินค้า เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ 4.บันทึกรายการส่งคืนสินค้า รับสินค้า และตัวอย่างสินค้า 5.รวบรวมบิลให้ฝ่ายบัญชีในระยะเวลาที่กำหนด 6.สรุปยอดขายประจำเดือน / สินค้าคืนประจำเดือนและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและรวบรวมเพื่อทำรายงานสรุปตามที่กำหนด 8.ประสานงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานอื่น 9.รับข้อมูลข่าวสารความต้องกา
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.วางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.คำนวณสูตรการผลิต 3.สรุปรายงาน 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1.   เงินเดือน : 13,000-18,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
•จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานและอื่น ๆ พร้อมทั้งควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์และดูแลของในสต๊อกพื่อสนับสนุนความสะดวกในการทำงานพนักงาน • ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสำนักงานให้มีสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • สรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน • ดูแลจัดการในส่วนขอบแม่บ้านและรปภ. • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของบริษัท • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1.   เงินเดือน : 20,000-25,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบ และเสนอแนะปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1.   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.สรรหาและว่าจ้าง สัมภาษณ์เบื้องต้น เอกสารสัญญาจ้างต่างๆ บันทึกประวัติการจ้างงาน และรายงานสรุป KPI 2. ดูแลงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น 3. รายงานด้านอัตรากำลังคน ข้อมูลประวัติพนักงานเข้า-ออก วิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมทั้งรายงานสรุปประจำเดือน/ปี 4. บันทึกข้อมูลการทำงานและคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) 5. ดูแลและจัดทำเอกสาร เช่น การโอนย้ายพนักงาน ปรับตำแหน่ง ประกาศต่างๆ ฯลฯ 6. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท 7. ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันชีวิต ฯลฯ 8. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรง
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1.   เงินเดือน : 35,000-45,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. วางแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า 2. คำนวณสูตรการผลิต 3. สรุปรายงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิต คลังสินค้า และ จัดซื้อ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.ตรวจสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ก่อนส่งมอบให้กับทางลูกค้า 2.จัดทำเอกสาร COA เพื่อส่งให้กับทางลูกค้า 3.ตรวจสอบหมึกพิมพ์ในระหว่างกระบวนการผลิต 4.จัดเก็บหมึกตัวอย่างให้ง่ายต่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 15 เม.ย. 2564
ตรวจสอบคุณภาพ ปรับคุณภาพของหมึกพิมพ์ให้ตรงตาม STD ของลูกค้า รายงานและสรุปยอดการใช้งานของหมึกพิมพ์ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
เทคนิคประจำลูกค้า (โรงงาน all pack) ประจำ(สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร) กำกับดูแลหมึกพิมพ์ให้ลูกค้าใช้เป็นไปตามมาตรฐานของ Eternal Sakata Inx Co.,Ltd กำหนด
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลูกค้า Print Master บางปู กำกับดูแลหมึกพิมพ์ให้ลูกค้าใช้ตามมาตรฐานของ Eternal Sakata Inx Co.,Ltd กำหนด
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
วางแผนการผลิตประจำวัน
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ - แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า - ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-20,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
-กำหนดรหัสเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสาร สำเนาแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารควบคุม -ควบคุม ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ -ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในองค์กร -นัดสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2564
กำกับดูแลหมึกพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและร่วมแก้ไขป้องกันปัญหาหน้างานให้กับบริษัทลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ยกสินค้า จัดเตรียมเอกสาร ให้พร้อมกับการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
ทำการผลิตหมึกพิมพ์ตามออเดอร์ลูกค้า
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.