เข้าระบบผู้สมัครงาน
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ - ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
- ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ - คัดกรองคนไข้ เช็คสิทธิการรักษา บันทึกประวัติ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก - เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก - ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแลของวิสัญญีแพทย์
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2563
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ - บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน - ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วยและผู้รับบริการ - เช็คความพร้อมในการทำงานจาก Check list ต่างๆ และอัตรากำลังคนในการทำงานให้เพียงพอ - งานอื่น ๆที่ได้รับหมอบหมายจาก ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 32 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- บริหารจัดการงานในแผนก - ติดต่อพบปะลูกค้า - วางแผนการตลาด - ออกบูธ ประชาสัมพันธ์องค์กร - โปรโมทสินค้าและแพ็กเกจต่าง ๆ ออกบูธตามที่ต่าง ๆ - จัดทำงานเอกสาร -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
-ตรวจสอบรายได้ประกันชีวิต -บันทึกบัญชี -สรุปรายงานภาษีหักจ่ายประจำเดือน -ตั้งหนี้-สรุปข้อมูลเครดิต
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1.ขับรถกอล์ฟรับส่งลูกค้าจากลานจอดมาส่งที่โรงพยาบาล 2.สามารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น 3.รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,xxx ขึ้นไป(รวมโอที)
วันที่ : 27 ก.พ. 2563
- ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล - บริการให้ข้อมูลของโรงพยาบาล เมื่อมีผู้มาติดต่อ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.พ. 2563
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 49 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- ทำเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์ , ประกัยภัย , ประกันชีวิต - ทำงานด้านเอกสารให้ผู้ป่วยในการนอนโรงพยาบาล
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ช่วยทันตแพทย์ในการส่งเครื่องมือทันตกรรม ล้าง/ห่อเครื่องมือทันตกรรมสำหรับส่งอบฆ่าเชื้อ บริการงานด้านทันตกรรมทั่วไป
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2563
เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ -ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามใบจ่ายงาน ขับรถพาผู้บริหารไปประชุม เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล -ให้การบริการด้านการขับรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร - ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย - เป็นทีมตรวจสอบระบบบัญชีภายในองค์กร
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการและงานธนาคารเลือด -งานควบคุมและประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ -งานพัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- งานServiceคอมพิวเตอร์,Printer และปัญหาต่างๆของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งคอมพิวเตอร์,ซ่อมเบื้องต้น,เปลี่ยนหมึกเติมหมึก
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลงานความปลอดภัยในอาคารและนอกอาคาร อำนวยความสะดวกต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่พ่อบ้าน ดูแลความสะอาดภายในอาคาร กวาดลานจอดรถ จัดเก็บและแยกขยะ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,XXX-10,XXX บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ให้บริการด้านงานธุรการทั่วไปและงานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร ทำสำเนา จัดส่ง จัดเก็บเอกสาร การวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำประวัติใบอนุญาตให้เป็นปัจจุบัน , ดูแลระบบจองห้องประชุม การรับรองและพิธีการต่างๆ รวมถึงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562