บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด


บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริหารงานอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงอาคารสำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิส เป็นต้น ซึ่งได้รวมรวมบุคลากรทีมีความสามารถในทุกๆด้าน และมีประสบการณ์การทำงาน เป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอาคารชุด บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดฯทุกประเภท ขอบเขตการให้บริการบริหารจัดการงานของนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร / สำนักงานรับดำเนินการ จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบริหารงานวิศวกรรม , ออกแบบซ่อมบำรุง , และเป็นที่ปรึกษางานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุดรับบริหารงานติดตามหนี้ เป็นต้น


เลขที่ 338/462 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


082-3528991 , 02-538-0349ต่อ 101


02-932-0355


งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1 จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น หนังสือออก จดหมายเวียน email หรืออื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา และนำมาใช้ 3 รับแจ้งและบันทึกเรื่องที่ต้องการซ่อมแซมจากเจ้าของร่วม/ผู้ใช้พื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ผู้จัดการพิจารณา และสั่งดำเนินการต่อไป 4 ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำวารสารประจำเดือนของอาคาร5 การประชุมร่วมคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เข้าร่วมประชุมและจดบันทึก เพื่อจัดทำราย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 10 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-มีการตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว -มีการตรวจสอบทุกระบบและสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที -มีห้องสังเกตการณ์ประจำอาคารที่ช่างจะต้องดูทุกส่วน เพื่อสังเกตความผิดปกติของระบบภายในอาคาร -ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ -ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ -สามารถตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ, ระบบปร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-มีการตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว -มีการตรวจสอบทุกระบบและสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที -มีห้องสังเกตการณ์ประจำอาคารที่ช่างจะต้องดูทุกส่วน เพื่อสังเกตความผิดปกติของระบบภายในอาคาร -ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ -ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ -สามารถตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ, ระบบปร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 10 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
-มีการตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว -มีการตรวจสอบทุกระบบและสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที -มีห้องสังเกตการณ์ประจำอาคารที่ช่างจะต้องดูทุกส่วน เพื่อสังเกตความผิดปกติของระบบภายในอาคาร -ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ -ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ -สามารถตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ, ระบบปร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1. รายงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบริหารอาคารฯ รายเดือนเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารของคณะกรรมการควบคุมการจัดการฯ 3. รับรายงานข้อตำหนิต่างๆจากเจ้าของร่วมในการให้บริการ ตลอดจนจัดการและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 4. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสดย่อยและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (PETTY CASH) 5. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในการเข้าตกแต่งห้องชุดฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำการขออนุมัติ 7. ตรวจสอบอาคารเพ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 10 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1. รายงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบริหารอาคารฯ รายเดือนเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารของคณะกรรมการควบคุมการจัดการฯ 3. รับรายงานข้อตำหนิต่างๆจากเจ้าของร่วมในการให้บริการ ตลอดจนจัดการและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 4. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสดย่อยและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (PETTY CASH) 5. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในการเข้าตกแต่งห้องชุดฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำการขออนุมัติ 7. ตรวจสอบอาคารเพ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1. รายงานและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบริหารอาคารฯ รายเดือนเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารของคณะกรรมการควบคุมการจัดการฯ 3. รับรายงานข้อตำหนิต่างๆจากเจ้าของร่วมในการให้บริการ ตลอดจนจัดการและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 4. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสดย่อยและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (PETTY CASH) 5. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในการเข้าตกแต่งห้องชุดฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 6. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำการขออนุมัติ 7. ตรวจสอบอาคารเพ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
- ซ่อมบำรุง และดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา,และระบบอื่น สระไหว้น้ำ ๆ ภายในอาคาร
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1 จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น หนังสือออก จดหมายเวียน email หรืออื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา และนำมาใช้ 3 รับแจ้งและบันทึกเรื่องที่ต้องการซ่อมแซมจากเจ้าของร่วม/ผู้ใช้พื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ผู้จัดการพิจารณา และสั่งดำเนินการต่อไป 4 ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำวารสารประจำเดือนของอาคาร5 การประชุมร่วมคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เข้าร่วมประชุมและจดบันทึก เพื่อจัดทำราย
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 10 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
1. รายได้ - จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากเจ้าของร่วมฯเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อื่นๆ รวมถึงทำรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกหนี้ 2. รับเงิน - นำเงิน/เช็คธนาคารเข้าธนาคารทุกวัน ออกใบเสร็จรับเงิน ตัดการ์ดลูกหนี้ และจัดทำรายงานเพื่อให้แผนกบัญชีบันทึกในสมุดรายการขั้นต้นต่อไป 3. รายจ่าย – จัดทำใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องอนุมัติและดำเนินการซื้อ และเตรียมเช็คธนาคารเพื่อจ่ายเจ้าหนี้ 4. บัญชีลูกหนี้ – ควบคุมบัญชีลูกหนี้ รายงานยอดลูกหนี้คงเ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ประสบการณ์/ตามตกลง
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.