งาน  ผู้จัดการอาคาร คอนโดมิเนียม ประจำอาคารชุด(คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) ใน กทม. บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์  จำกัด
ผู้จัดการอาคาร คอนโดมิเนียม ประจำอาคารชุด(คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) ใน กทม.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)

อัตราค่าจ้าง 35,000 - 50,000 บาท / เดือน

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา หลายอัตตรา

รายละเอียดงาน
กำกับดูแลการบริหารงานของอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเจ้าของร่วม
รับฟัง ดูแล และแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และนำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคล และฝ่ายบริหารแผนกฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
ตรวจสอบ/ติดตาม/ประสานงาน การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ทรัพย์ส่วนกลางต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงติดตามการประกันผลงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไจของสัญญาจ้าง
ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขในสัญญา เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด ให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น วันปี่ใหม่ วันสงกรานต์ รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น
ตรวจสอบ ควบคุมการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดของเจ้าของร่วมและผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของโครงการ
จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด
เข้าร่วมประชุม จัดให้มีการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด
จัดให้มีการประชุม Morning Brief หรือประชุมรายสัปดาห์ กับทีมงาน (รวมถึงทีมช่างและผู้รับเหมาช่วง) ประจำนิติบุคคลอาคารชุดที่กำกับดูแล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. อายุ 30-45 ปี
  3. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  4. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารอาคารชุด เช่น Softbiz เป็นต้น
  5. ทักษะด้านภาษา จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด/อ่าน/เขียน)
  6. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  7. มีความรู้ในเรื่องพรบ.อาคารชุด งานประกันภัยอาคาร และข้อกฏหหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเป็นอย่างดี

สวัสดิการ
*สวัสดิการ**
- ประกันสังคม
- สิทธิลาพักร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน
•เพลินจิต/ถ.เพชรบุรี/ประตูน้ำ •ชิดลม •พระราม9-ห้วยขวาง •ทองหล่อ-เอกมัย •สาทร •พระราม3

วิธีการรับสมัครงาน
Email : [email protected]

หมายเหตุ
เกี่ยวกับการทำงาน
1. วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดตามตารางการปฏิบัติงาน)
2. เวลาทำงาน 08.30-17.30 / 09.00-18.00 น.

3. สถานที่ปฎิบัติงาน ประจำอาคารชุด(คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) ใน กทม.
•เพลินจิต/ถ.เพชรบุรี/ประตูน้ำ
•ชิดลม
•พระราม9-ห้วยขวาง
•ทองหล่อ-เอกมัย
•สาทร
•พระราม3

4. เงินเดือน 35,000-50,000 บาท
5. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท ค่าพาหนะ 1,200บาท (ตามดุลยพินิจของผู้บริหาร)
6. ทดลองงาน 119 วัน
7. สวัสดิการ สวัสดิการ เบี้ยขยัน 700» 900» 1,100» 1,400» 1,900» 4,000 บาท/เดือน ตามลำดับต่อเนื่อง 6 เดือนติดต่อกัน และจะเริ่มนับใหม่เมื่อทำได้
ค่าโทรศัพท์ ได้สิทธิ์เมื่อผ่านทดลองงาน ตามนโยบายบริษัทฯ ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่าย
ค่าพาหนะ ตามนโยบายบริษัทฯ ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายฯ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินโบนัส
ชุดฟอร์มพนักงาน บริษัทฯ จัดให้ 1 - 4 ชุด โดยขึ้นกับตำแหน่ง
ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ 20,000.- บาท ต่อครั้ง หรือเสียชีวิต 200,000.- บาท
ประกันสุขภาพ ได้สิทธิ์เมื่อผ่านทดลองงาน ใช้สิทธิ์ได้ 30 ครั้ง/ปี วงเงินรักษาครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
ประกันสังคม
กู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
มีชมรมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และสมัครใจ ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมวิ่ง และชมรมแบดมินตัน
ลาป่วย,ลากิจ,ลาอุปสมบท (ลาบวช),ลาคลอด,วันหยุดพักผ่อนประจำปี(วันลาพักร้อน),วันหยุดตามประเพณี
8. ปรับเงินเดือน ตามเงื่อนไขของบริษัท

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
เลขที่ 65/212 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 25 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ คุณดา
โทรศัพท์ : 02-245-6340-3/081-359-0668/088-756-0656/0927818200
แฟกซ์ : 02-245-6344
เว็บไซต์ : http://www.lights-on-venture.com

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการสรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกๆตำแหน่ง ในรูปแบบ Outsource Recruitment และ Temporary Staff Services พนักงานในตำแหน่งต่างๆ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 16 เมษายน 2567

พนักงานขับรถผู้บริหาร รถ Benz และรถตู้

พนักงานขับรถผู้บริหาร รถ Benz และรถตู้

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Sales and Marketing Executive (UNICEF Thailand) ด่วนมาก!!

Sales and Marketing Executive (UNICEF Thailand) ด่วนมาก!!

UNICEF Thailand

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

เปิดรับ Customer Service & Sales Assistant(BTSชิดลม)

เปิดรับ Customer Service & Sales Assistant(BTSชิดลม)

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

Marketing Division Manager (Branding & Digital)

Marketing Division Manager (Branding & Digital)

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

Store Manager (Beauty Business)

Store Manager (Beauty Business)

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

Assistant Sales Manager

Assistant Sales Manager

บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.