เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ 2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง และเอกสารการจัดซื้อ 4. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า 5. เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป(ตามตกลง)
พนักงานควบคุมการผลิตคอนกรีต
-ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต -ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องจักรในการผลิตร่วมกับทีมงาน -สรุปรายงานการผลิตประจำวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเงินและเอกสาร - นำเงินเข้าธนาคาร - จัดทำเช็คพร้อมเสนอผู้มีอำนาจลงนาม - บันทึกยอดเงินรับ-จ่ายลงในระบบฯ - จัดทำรายงานสรุปการเงิน
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบเอกสารการเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจสอบเช็คจำนวนสินค้าตามใบตรวจจ่ายสินค้า,ใบยืมสินค้า - จดบันทึกการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ - ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายนอกกับสำนักงาน - อำนวยความสะดวกการจราจร
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถมิกซ์คอนกรีต
1. ขับรถขนส่งคอนกรีต 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. บำรุงรักษา/ทำความสะอาดรถบรรทุกและโม่ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ดูแลงานด้านการขาย เอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน 2. ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ 6.สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบัญชี
- งานบัญชีต้นทุน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณ ต้นทุนควบคุมการปิดบัญชี วิเคราะห์การใช้ต้นทุนและจัดทำ รายงาน - งานด้านบัญชีทั่วไป วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการปิด บัญชี ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายภาษี ควบคุมดูแล บัญชี ทรัพย์สินการจัดการทั่วไป วางแผนและจัดทำ งบประมาณประจำปี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000.- หรือตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้า
-ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด -ออกแบบ คำนวณ วางแผนผังด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า -ตรวจสอบแก้ไขแบบ กำหนดรายละเอียดประมาณราคาเกี่ยวกับการสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย - ประสานกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนงานสุขาภิบาลและดับเพลิง
- ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,สุขาภิบาล,ดับเพลิง - ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามแผน, ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าแรง - ประสานงานสโตร์ เบิก-จ่าย-รับ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนแบบ แก้ไขแบบได้
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมคุณภาพของผลลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน - ควบคุมต้นทุนการผลิต - ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าทางด้านเทคนิค - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - จัดทำและตรวจสอบรายงานการผลิต
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้านประจำสำนักงาน
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในและภายนอกอาคาร - ทำความสะอาดพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานให้บริการเสริ์ฟน้ำ จัดเตรียมอาหารว่าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Margeting
- ดูแลอัพเดตสื่ออนไลน์ของบริษัทฯ ในรูปแบบ e-Commerce เช่น Facebook, Website,Line@ google Business หรือสื่อ ออนไลน์อื่นๆ - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อของลูกค้า - ดูแลการโปรโมทสื่อออนไลน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯออนไลน์ เช่น Facebook, Website, หรือสื่อออนไลน์ Line@, google Business อื่นๆ - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานพื้นฐาน - หน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับนโยบายก
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 บาทหรือตามตกลง
วิศวกรขาย
- วางแผนการขาย - นำเสนอขายสินค้าและปิดการขาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าใหม่และเก่า - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา,เจ้าของโครงการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560