ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
- ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรมหน้าไซส์งาน - ควบคุมงานสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย - ดูแลควบคุมผู้รับเหมา - จัดทำ Shop Drawing สำหรับทำงาน - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย - เบิกอุปกรณ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทดสอบผลการซ่อม - ปิดงานซ่อม/จัดทำเอกสารซ่อมบำรุง
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- วางแผนจัดส่ง - จัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ - ตรวจเช็คขนาดและจำนวนสินค้าให้ถูกต้อง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่ส่งสินค้า/ความเรียบร้อยหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เชื่อมโลหะ ตามแบบหรือตามกำหนด - อำนวยความสะดวกในการโยกย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ ออกไซส์งาน - ตรวจซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด (ที่สามารถแก้ไขหรือซ่อมได้)
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,สุขาภิบาล,ดับเพลิง - ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามแผน, ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าแรง - ประสานงานสโตร์ เบิก-จ่าย-รับ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนแบบ แก้ไขแบบได้
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน 2. ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ 6. สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 2.ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำ Shop Drawing สำหรับทำงาน 4.ประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2.ควบคุมงานก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3.ค้นคว้า วิเคราะห์ทดสอบหาข้อมูลและสถิติต่างๆเป็นเกณฑ์ประกอบการ ตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4.ควบคุมงานให้อยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้/ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศซกรรม 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ทดสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามาในกระบวนการผลิต 2.บันทึกและตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 3.บันทึกและตรวจสอบขั้นตอนการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน 4.บันทึกและตรวจสอบควบคุมขั้นตอนการผลิตและการสอบกลับของสินค้า 5.บันทึกและตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 6.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 7.บันทึกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- ตรวจสอบเอกสารการเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจสอบเช็คจำนวนสินค้าตามใบตรวจจ่ายสินค้า,ใบยืมสินค้า - จดบันทึกการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ - ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายนอกกับสำนักงาน - อำนวยความสะดวกการจราจร - ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ตรวจติดตามและการบำรุงรักษา 2.ควบคุมดูแลการกำจัดศัตรูพืชและตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้ 3.จัดทำรายงานเอกสารควบคุมแปลง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1. ขับรถขนส่งคอนกรีต 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. บำรุงรักษา/ทำความสะอาดรถบรรทุกและโม่ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
- จัดสินค้าให้จำนวนและขนาดถูกต้องตามใบยืมสินค้า - ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายงาน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.