ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนด -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราฐานความปลอดภัย -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสรางที่่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตราฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฏระเบียบ คำสั่ง และมาตราการความปลอดภัยของบริษัทฯ
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1.จัดทำและวางแผนงบประมาณของโครงการ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.การบริหารงานด้านเอกสาร สัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นใบอนุญาติก่อสร้าง ใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาติเปิดใช้ อาคารรวมถึงการบริหารสัญญากับผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง 4.การวิเคราะห์การตลาดและการงานขายของโครงการ จัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ควบคุมการรับจ่ายสินค้า และทำเอกสารสรุปการเบิกจ่าย ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงควบคุม ดูแลการซ่อมบำรุง
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
จัดทำรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง/บริหาร และควบคุมการก่อสร้างให้เป้นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน ISO ที่บริษัทฯกำหนดไว้ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง , ทำเอกสารเกี่ยวกับงานเพิ่ม - ลด
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา/คุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงงานและบุคลากรในสายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
สำรวจพื้นที่งานก่อสร้าง วางตำแหน่งหมุดเสาเข็ม เช็คค่าระดับดิน ตรวจสอบเครื่องมือสำรวจเพื่อความพร้อมใช้งาน ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ควบคุม ติดตาม ประสานงาน และดูแลการจัดการกำลังคน/วัสดุ/เครื่องมือ และวิธีการทำงาน เพื่อให้การทำงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และได้งานที่มีคุณภาพ
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ประมาณราคางานระบบ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า , ด้านควบคุมงานเครื่องกล , ไฟฟ้า และใช้ Shop Drawing สามารถอ่านและถอดแบบได้
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
- เคลียร์ Shop Drawing - เก็บงาน As-Built โครงการ - ประสานงานกับ consult
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
รับผิดชอบงานระบบโครงการก่อสร้าง ควบคุม ติดตามงาน เพื่อให้การทำงานเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ควบคุม ติดตาม ประสานงาน และดูแลการจัดการกำลังคน/วัสดุ/เครื่องมือ และวิธีการทำงาน เพื่อให้การทำงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และได้งานที่มีคุณภาพ
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
จัดทำแผนงาน ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ศึกษาแบบ วัสดุหลักของโครงการเพื่อวางแผนและควบคุมการสั่งวัสดุ ติดตามตรวจสอบงานของโฟร์แมน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
- ปฎิบัติาน งานขาย-โอน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร - ปฎิบัติงานบริการ ต่อลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร - ปฎิบัติงานบริการ ให้กับลูกค้า กิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้างความสัมพันธ์ และภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
- ตรวจสอบ/ดูแลงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน - ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
คุมงานก่อสร้างอาคาร - ออกแบบงานสถาปัตยกรรม - เคลียร์แบบ ขออนุญาตก่อสร้าง แบบสำหรับก่อสร้าง ออกแบบ บ้านและคอนโด ประเมินค่าก่อสร้าง
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
วางแผน บริหาร ดำเนินงานโครงงานการก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กรพัฒนาบุคลากรในสายงานและปรับปรุงการดำเนินงานประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.