ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

ประสานงานการแจ้งซ่อมให้รถมีสภาพที่สมบูรณ์ ทันต่อการใช้งาน ตามแผนการนำรถเข้าซ่อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
จัดทำสรุปรายการตั๋วงาน การวางบิลรถร่วม และค่าเที่ยวของพนักงานขนส่งสินค้าทางบกได้อย่างครบถ้วนและมี่ประสิทธิภาพ
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. รับใบ Quotation จาก Sales เพอื่ใชใ้นการตรวจสอบราคากบั PO.ลูกค้า 2. รับ PO. สั่งซื้อจากลูกคา้แลว้นา มาตรวจสอบกบัใบ Quotation เพอื่ความถูกตอ้ง 3. จดัทา แผนการจ่าย (Sale Order) ส่งให้ฝ่ายผลิตและห้องตาชั่ง 4. ประสานงานกบัแผนกการเงินหรือธนาคารเพอื่ตรวจสอบเงินโอนเขา้ของลูกคา้ 5. ติดตามประสานงานกบั Sales ,ห้องชั่งและฝ่ายผลิต 6. ตรวจสอบและค านวณปริมาณถ่านที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาให้สัมพันธ์กับความสามารถจ่ายได้ของโรงงาน 7. ประสานงานกบัลูกคา้ในการติดตามสินคา้เพอื่ความถูกตอ้งและรวดเร็ว
Genzmanpower
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ดูแลและรับผิดชอบและจัดระเบียบแคดดี้ ดูแลการจัดระบบแค๊ดดี้ ดูแลการฝึกแค๊ดดี้ ดูแลการขาดลามาสาย แค๊ดดี้
Rachakram Golf Club & Resort
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย,วางบิล-รับเช็ค,ตั้งเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย และ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Rachakram Golf Club & Resort
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา ( ด่วนมาก)   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
บริหารจัดการร้าน "Thaifoods Fresh Market" ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด บริหารยอดขายของร้านให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลสินค้า สต๊อกสินค้า และงานอื่นๆภายในร้าน ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้านให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ทำงานบน แท่นขุดเจาะได้เมื่อมีความพร้อมและได้รับการสั่งงาน
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
สามารถขึ้นทำงานบน แท่นขุดเจาะได้เมื่อมีความพร้อมและได้รับการสั่งงาน
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
สามารถเดินทางไป ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้ มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หากได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Genzmanpower
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 330 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 33 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.