เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา ราชบุรี (ด่วน)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
16 ธันวาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 320 บาท /วัน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย@โรบินสัน ราชบุรี
1.ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 2. รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด 3. ตรวจนับสินค้าในสต็อคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า 4. จัดเรียงสินค้าตามหลัก VISUAL MERCHANDIsING และตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอน 5. ให้การบริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานการบริการที่บริษัทกำหนด เช่น การแนะนำสินค้า การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตัวแทนสินเชื่อ (CR สาขาราชบุรี)**ด่วนมาก**
- ตรวจสอบเอกสารการสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ -บริการลูกค้า -งานด้านทะเบียน -ตรวจสอบบ้านของลูกค้าที่มาสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์
15 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานปฏิบัติการสาขา CV สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
• จัดทำสัญญา และตรวจสอบที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ • ติดตามการจ่ายชำระค่างวดของลูกค้า 3 งวด • ดูแลความพร้อมของที่อาคารสำนักงานสาขา และสนับสนุนงานด้านการตลาดในพื้นที่ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นศ.ฝึกงาน ปี 2562
โครงการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป เช่น สาขาการตลาด, การบัญชี, เลขานุการ, ไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, เขียนแบบเครื่องกล 2. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 ขึ้นไป จุดมุ่งหมาย - นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน - บริษัทฯ ได้นักศึกษาที่
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 150/วัน
ธุรการประสานงานขาย (Sale Suppport Officer)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายโรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 2. จัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่สนับสนุนเกี่ยวกับการขาย 3. คีย์ข้อมูล และบันทึกงานขายลงระบบ 4. ประสานงานเกี่ยวกับจากจัดส่งสินค้า เพื่อให้ถึงมือลูกค้าทันเวลา 5. จัดเก็บเอกสาร แลจัดทำรายงานของฝ่ายเสนอผู้บริหารต่อไป 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-15,000
พนักงานควบคุมเครื่อง
ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต ตรวจเช็ค ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น กรณีเกิดปัญหา
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000 ขึ้นไป
พนักงานบัญชี (ลูกหนี้) Accountant (AR)
1. ออกเอกสาร/บันทึกการตั้งหนี้-ลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นๆ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้/จัดทำใบสำคัญรับเงิน/พร้อมชุดเอกสารการรับเงิน 3. ปรับปรุงรายการลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4. กระทบยอดลูกหนี้กับบัญชีแยกประเภท 5. จัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือในแต่ละเดือน 6. จัดทำรายงานสรุปยอดบิลและรับชำระรายเดือน
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-18,000
Human Resource Officer (Payroll) / เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)
งานด้านเงินเดือน บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน ตรวจสอบการทำงานวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการ เช่น ค่าล่วงเวลา วันหยุด สวัสดิการต่าง ๆ การจ่ายชดเชยเกษียณอายุ ทำสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน ทำหนังสือว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ ให้พนักงานอยู่ในระเบียบขององค์กร ดูแลรับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำข้อมูลรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 130 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 13 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560