บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้ายี่ห้อกีโต้ "Kito"

1. เจ้าหน้าที่แผนก ช่างซ่อมจักร (ชาย/หญิง)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.งานช่างซ่อมจักร
2.งานไฟฟ้า
3.งานระบบคอมฯ จักรเย็บ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยมปลาย - ปวช.-ปวส.
 • เพศชาย
 • บุคคลิกดี สุภาพ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ใฝ่รู้ ชอบอ่าน และรู้เทคโนโลยีการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้จัดการแผนกสโตร์และขนส่ง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ�

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
2. วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
3. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบให้เข้าระบบ
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ.
7. ดูแลควบคุมงานภายใน�STORE�ทั้งระบบ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
9. วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา โดยประสานงานกับผู้ขนส่ง
10. บัญชี�แจ้งผลการตรวจรับสินค้า การตัดสต๊อก การ�QC�สินค้า
11. Suppliers�นัดหมายการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้าตามเอกสารการสั่งซื้อ ทั้งจำนวน และคุณภาพ
12. ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง�เช่นประสานงานกับทีมช่างและพนักงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานคลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สุขุมรอบคอบ
 • มีความสามารถวางแผนและแก้ปัญหาเฉพาพหน้าให้กับทีมงาน
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี
 • มึความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • รักงานด้านบริการมี Service Mind มีทักษะการประสานงานที่ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

3. พนักงานแม่บ้าน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ต้องรักงานด้านการให้บริการ
3.มีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ มัธยมต้น-ปลาย
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • วันหยุด:วันอาทิตย์
 • เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะรับพิจารณากรณีพิเศษ

4. พนักงานขายห้าง ROBINSON สาขาปราจีนบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
พนักงานขายรองเท้ากีโต้
บริการและให้คำแนะนำลูกค้า
ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก
รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ มัธยมต้น-ปลาย ปวช.ปวส.ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานขาย
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี
 • ใฝ่รู้ ชอบอ่าน และเรียนรู้เทคโนโลยีตลอด
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะรับพิจารณากรณีพิเศษ

5. พนักงานคนพิการ (ชาย,หญิง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตามความถนัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. ป.ตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • วันหยุด:วันอาทิตย์
 • เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

6. วิศวกร ระบบการผลิต Industrial Enginneer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก ระบบการผลิต Production System มาประยุทกต์ใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด
2.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Time study,balanced production Line,Efficiency and performance measurement
3. ออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุง Value streaming chain ของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้ง Manufacturing Lead time and Manufacturing Cycle time
4. ออกแบบ/ควบคุม การวัดประสิทธิภาพ Efficiency และประสิทธิผล Performance ในทุก Process ของ Value stream
5. พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ) ทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการ์เม้นต์,สิ่งทอ เป็นต้น ยกเว้นวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์: ไม่จำเป็น แต่ถ้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิตหรือวิศวกรโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
 • เคยทำงานในหน้าที่ภายใต้ระบบ Lean หรือ JIT (Just In time)
 • เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะรับพิจารณากรณีพิเศษ

7. Strategic Marketing Planner / วางแผนกลยุทธ์การตลาด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่างๆได้อย่างดี
2.กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.การวิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด
4.การสนองความต้องการลูกค้า
5.มีพลังคิดบวก มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆเสมอ
6.มีทักษะในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเป็นเลิศมีความละเอียดรอบคอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี ป.ตรี ป.โท
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี กระชับและชัดเจน
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. Senior Production Planning and Control ( MBA,การจัดการอุตสาหกรรม) (วศบ.อุตสาหกรรม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
- วางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตให้ได้ตามความต้องการ
- ติดตามการประเมินการขายจากฝ่ายการตลาดให้สำเร็จ เช่น ประสิทธิผลการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต มาตราฐานและคุณภาพสินค้า
บทบาทภาวะผู้นำ

1.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักและวิธีการคัดเลือกวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและคุณลักษณะของวัตถุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม เช่น EVA,PU,PVC เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ใการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด
2. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ method study เพื่อที่จะทำให้ Efficiency and performance ดีที่สุด
3. ออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้ง Manufacturing Lead time and Manufacturing Cycle time
4. ออกแบบ/ควบคุม การวัดประสิทธิภาพ Efficiency และประสิทธิผล Performance ของวิธีที่ใช้ในการผลิตแตละภาคส่วน
5.เป็นผู้นำในการประชุมที่สามารถออกแบบกรอบในการดำเนินการประชุมที่ชัดเจน
6.เป็นผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส จากการเสียเปรียบกลับได้เปรียบ
7.เป็นผู้นำโครงการที่มีความสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้กำหนดเป้าหมายทั้งฐานะผู้นำและผู้ตาม
8.มีวินัยและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์กรที่สามารถพิสูจน์ได้
9.เป็นผู้ที่แสดงให้ถึงความศรัธาระบบ Industrial Engineering Ways,Lean Engineering,Total Quality Management

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี และ ป.โท MBA จะพิจารณากรณีพิเศษ
 • ระดับการศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ) ทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการ์เม้นต์,สิ่งทอ สาขาวิศวอุตสาหหรรม การจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์: 2ปีขึ้นไป แต่ถ้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิตหรือวิศวกรโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
 • เคยทำงานในหน้าที่ภายใต้ระบบ Lean หรือ JIT (Just In time) Six Sigma
 • เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า

9. เจ้าหน้าที่วางแผนกและควบคุมการผลิต Production Plan and Control

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนกและควบคุมการผลิต Production Plan and Control
2.สามารถใช้โปรแกรม ERP และ MRP
3. วางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม Spreadsheet สามารถใช้ Excel visual Basic ผ่านทาง Macro
4.การบริหารการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบ Industrial Engineering Ways
5.รู้แลเะเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำเป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-40 ปี วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานตรง
 • ระดับการศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ) ทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการ์เม้นต์,สิ่งทอ สาขาวิศวอุตสาหหรรม การจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์: 2ปีขึ้นไป แต่ถ้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิตหรือวิศวกรโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี
 • เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
 • มึความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • รักงานด้านบริการมี Service Mind มีทักษะการประสานงานที่ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10. เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้าออนไลน์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภทจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราว ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบที่จะมีต่อตัวสินค้า

หน้าที่ของคลังสินค้า ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการ ทั้งการใช้เทคนิค เทคโนโลยีในการเก็บเพื่อความคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการจัดเตรียม , เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ เช่น รถยก , ชั้นหรือหิ้งสำหรับวางสินค้า , การควบคุมบรรยากาศ อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม

ในคลังให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงอาศัยระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Automated Robot System (ระบบหุ่นยนต์) ,ระบบ Bar Code หรือ RFID รวมถึงระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์

โดยกิจกรรมในการควบคุมสินค้านี้จะเกี่ยวข้องกับการคัดแยกสินค้า , การบรรจุ , การแบ่งบรรจุ , การคัดเลือก , การติดป้าย และที่สำคัญและเป็นหัวใจของคลังสินค้า คือ การควบคุมทางด้านเอกสาร ทั้งที่เกี่ยวกับรายงาน (Status) การเคลื่อนไหว การรับและการเบิก-จ่าย ที่เรียกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชี

หน้าที่ของคลังสินค้าในการส่งมอบจ่ายแจกสินค้า เป็นการส่งมอบสินค้าให้กับฝ่ายผลิตหรือลูกค้า หรือผู้ที่มาเบิกหรือตามคำสั่งของผู้ฝากสินค้า

ซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ ทั้งจำนวน , สภาพ , สถานที่และเวลา (The right thing at the right place in the right time) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ทำให้คลังสินค้า

สามารถแยกออกตามลักษณะของภารกิจ ได้แก่ คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ (Storage Warehouse) ,คลังสินค้าสำหรับจำหน่าย , ศูนย์ขนส่งสินค้า , คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded) , ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Dock Warehouse) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ฯลฯ

หน้าที่ของคลังสินค้า ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการชดใช้ความเสียหาย ที่เรียกว่า “Liability” อันเกิดจากการกระทำใดๆซึ่งทำให้ผู้ฝากสินค้าหรือเจ้าของสินค้าเสียหาย ทั้งจากการเสียหายโดยตรงจากการเก็บรักษา , การสูญหาย , การเสื่อมสภาพ หรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับฝากสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี ม.6 ปวช. ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานตรง
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี
 • ใฝ่รู้ ชอบอ่าน และรู้เทคโนโลยีการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่รู้เทคโนโลยีงานบนออนไลน์

11. Graphic Design & Video Editor

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• สามารถถ่ายรูป Product Shot และตัดต่อ Video ให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อออนไลน์ได้น่าสนใจ
• ออกแบบและจัดทำ Artwork ให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อออนไลน์
• สามารถใช้งาน Program Photoshop, Illustrator, After Effect ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ชอบอ่านหรือดู Ad เป็นประจำ
• สนใจและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปและ Video ใหม่ๆอยู่เสมอ
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานตรง
 • รูปแบบงาน:งานประจำ
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความสามารถวางแผนงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี
 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. พนักงานรายวันทั่วไป

อัตรา : 50 อัตรา

เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ / ค่าโอที /สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ฝ่ายผลิต และแผนกคลังสินค้า ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

13. พนักงานขายประจำร้าน Chip / Shop ย่านสำเพ็ง.

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการลูกค้า
บันทึกข้อมูลรายการสินค้าและตรวจนับสินค้า
รักษาดูแลสถานที่ให้สะอาดพร้อมบริการลูกค้า
ทักษะความสามารถใช้ภาษาได้ดี
ทักษะความสามารถใช้คอมฯได้ดีคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี ปวช.ปวส. ป.ตรี
 • รูปแบบงาน:งานประจำ
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองบวก การสื่อสารดี
 • รักงานด้านบริการมี Service Mind มีทักษะการประสานงานที่ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใฝ่รู้ ชอบอ่าน และรู้เทคโนโลยีการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14. พนักงานรายวันทั่วไป (QC)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ / ค่าโอที /สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจงานแพ็คกิ้ง
ตรวจสอบงานฟุตเบส

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช.
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพดี เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ดีแม้ในเวลาที่ต้องเร่งส่งงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
1. ส่งผลงานและใบสมัครผ่าน Email: hr@kito.co.th
2. Line: @kitohr (มี @ ด้วย)
3. ทางโทรศัพท์ 02-8940523 ต่อ 113
4. ติดต่อคุณโชติชนะ สงวนเชาว์ ฝ่ายบุคคล 0892121435

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
263 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 028940523 ต่อ 113
แฟกซ์ : 024167380

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

http://www.kito.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com