ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.จ่ายสินค้าตามรายการให้ลุกค้าที่มารับสินค้า 2.จัดเตรียม จัดเก็บสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 10 อัตรา ด่วนมาก!!   อัตราค่าจ้าง : 325 /วัน หรือ 9750 บาท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.บริหารทีมขาย สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด 5.วางแผนในการรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่ 6.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา 7.ควบคุมดูแลการออกพบลูกค้าของพนักงานขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- พัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้ภายในองค์กร - พัฒนาระบบด้วยภาษา C# ,VB.net,Asp.net,php,java,mobil app และใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลได้ (sql, postgresql เป็นต้น - ทดสอบและศึกษาวิเคราะห์ระบบงานที่พัฒนา - ฝึกอบรมและให้คำแนะนำผู้ใช้ระบบงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.ออกแบบการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้า 2.บริหารพื้นที่การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้าน 4.จัดทํา Planogram กรณีเปิดสาขาใหม่, Renovate สาขา และรวมถึงการ Update Planogram
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก !!!   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จัดทำเอกสารเบิกสินค้า เปิดใบสั่งซื้อ ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย ให้สามารถออกเอกสารการขายได้ถูกต้อง ส่งเอกสารการขายและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า กับฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ติดตาม และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
-นำเสนองานขายสินค้าและปิดการขายกับทางโครงการ เจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมา -ให้บริการ และติดตามดูแลลูกค้าประจำ รวมทั้งสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ -ประสานงานขายและติดตามงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และลูกค้า -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา ด่วนมาก !   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1. กำหนดกลยุทธและออกแบบการบริหารจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานของร้าน 2. ควบคุมดูแลการออกแบบ Layout การจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด 3. วางแผน, กำหนดระยะเวลา และควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนด 4. กำหนดมาตรฐานของร้านให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านที่กำหนด 5. รับผิดชอบในการจัดทำ Planogram สำหรับการ renovate สาขาและรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ 6. กำหนดมาตรฐานและออกแบบป้ายบ่งชี้ในร้าน รวมถึงกำหนดจุดติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนด
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าตามรอบแผนการสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบสั่งจองสินค้า 2.พิจารณาการจัด Promotion กระตุ้นยอดขาย นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3.เช็คเทียบราคา ผลประโยชน์ เจรจาต่อรอง Supplier เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 4.สำรวจข้อมูลราคา, โปรโมชั่น และสินค้าที่วางขายของคู่แข่ง เพื่อพิจารณาปรับราคาให้เหมาะสม 5.ตรวจสอบพื้นที่ขายประจำเดือน (การจัดเรียงสินค้า / คุณภาพของสินค้า / การ Packing / ป้ายราคา /ป้ายโปรโมชั่น) 6.ติดตามยอดขายและเสนอแนวทางผลักดันยอดขายร่วมกับแผนกขาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา ด่วนมาก !!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.ด้านงานสรรหาว่าจ้าง พนักงานให้ครบตามผังโครงสร้างองค์กร 2.ด้านงาน TIME สวัสดิการ ตรวจสอบเวลางานพนักงาน ขาดลามาสาย 3.ด้านฝึกอบรม พัฒนาพนักงานให้ความรู้พนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 12,000บาทขึ้นไป/(พิจารณาตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 193 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 20 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.