ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน โบกจราจร ตรวจตราพื้นที่
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 545 บาท/วัน
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน ตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ บริหารและจัดการส่วนโรงงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35000-45000
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
-วางแผนซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งในด้ยานเครื่องกล ไฟฟ้าหรืออเลคทรอนิคส์ -ควบคุมดูแลบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ดูแลและจัดหาและการจัดเก็บอะไหล่เครื่องมือช่างต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลงหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆในสายงานผลิต -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 20,000
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
-รับมอบนโยบายคุณภาพจากผู้บังคับบัญชาและถ่ายทอด,กำหนดการดำเนินการในการควบคุมคุณภาพ,การจัดทำระบบคุณภาพ -กำหนดแนวทางการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป -ทบทวน และตรวจสอบการดำเนินการตามระบบคุณภาพทั้งองค์กร -ทบทวนสาเหตุและการกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อลดข้อบกพร่องในองค์กร และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า -ตรวจสอบและทบทวน การกำหนดมาตรฐานต่างๆและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องของข้อกำหนดกฎหมาย -บริหารบุคลากรในฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเหมา
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า ติดตามยอดการสั่งซื้อ ยอดการจ่ายชำระค่าสินค้า ลงข้อมูลบัญชีในระบบ Express จัดเตรียมเอกสารใบกำกับภาษี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
- ดูแลงานในฝ่ายซ่อมบำรุง กำหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบและติดตามงานซ่อม บำรุงเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค และงานวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนงานการผลิตและงาน ด้านอื่น ๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและวางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงมอบหมาย สั่งการ ควบคุมและบริหารจัดการงานในฝ่ายให้เป็นไป ตามแผนที
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 2,2000-2,5000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
-รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิผล -จัดทำเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งเสนอแก้ไขเพื่อปรับปรุง -ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่พนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า -วางแผนและติดตามระบบคุณภาพภายในและติดตามการแก้ไขและการดำเนินการป้องกัน - รับผิดชอบ QA ทุกกระบวนการ
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
-กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายให้แต่ละแผนกดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละแผนก ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน -ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาแต่ละแผนกที่เกิดขึ้น ให้คำแนะนำและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานราบรื่น -ควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมด้านต้นทุน ควบคุมด้านคุณภาพและมาตราฐานต่างๆที่กำหนด -ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตได้เบื้องต้น และประสาน
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000 บาท
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
สามารถควบคุมงานคิดค้นพัฒนาผลิตสูตรสินค้า กลุ่มขนมหวาน แก้ไขปรับปรุงสูตรสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใต้เวลาที่กำหนด คำนวณต้นทุนตามสูตรสินค้า จัดทำProduct Spec
บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน
1 2 3 4

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี > เขต ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.