งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.วางแผนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการคำนวณ ,วิเคราะห์กระบวนการผลิต ,วัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต 3.ทำเอกสารเบิกวัตถุดิบ ใบสั่งจ้าง ส่งเอกสารให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตามงาน ทำสรุปรายงาน/และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น หนังสือ แผ่นพับ และอื่นๆ 2.ออกแบบ งานกล่อง/แพ็คเกจจิ้ง 3.ออกแบบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.บริหารจัดการทีมงานในแผนกบัญชีให้บรรลุเป้าหมาย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบงบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ปิดงบ ได้ และจัดเตรียมเอกสารประกอบงบให้สำนักงานบัญชี 4.กระทบยอด/ตรวจสอบ/รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำ รายงานทางบัญชีต่างๆส่งประจำเดือน/ประจำปี 6.ติดต่อหน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร 2.ซ่อม/บำรุงรักษา Hardware & Software , เครื่องปริ้น ระบบ Network พื้นฐาน 3.Set ติดตั้งลง Windows พื้นฐานในการใช้งาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 2.ประสานงาน ผลักดัน ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานในระบบ ISO 3.ทบทวนระบบงาน และรบบเอกสาร ในระบบ ISO ให้เป็นไปตามแผน 4.ตรวจติดตาม ตามแผน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2.ติดตั้งเครื่องจักร/แก้ไขปัญหาเครื่องจักร ในโรงงาน 3.วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 4.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆทีเกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.บริหารทีมงานแผนกจัดส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 2.จัดคิวรถ/จัดงาน/จัดคน ส่งสินค้าตามกำหนด 3.ตรวจสอบและรายงานปัญหาด้านการจัดส่ง 4.จัดทำบิลและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก/ภาพรวมการทำงาน และคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 2.ศึกษารายละเอียดสินค้าและฝึกอบรมพนักงานให้สามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่นการรับวัตถุดิบเข้า การตรวจปล่อยสินค้า ตรวจสอบกระบวนการผลิต 4.ควบคุมการทดสอบคุณภาพสินค้า / ตรวจสอบ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 5.ตรวจสอบลักษณะของสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 6.จัดทำรายงานด้านคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพื
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.นำเสนอขายงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 2.วางแผนการออกพบลูกค้า และวิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ 3.ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 4.สรุปรายงานและยอดการขายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน 5.จัดทำสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.จัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด 2.หาคู่เทียบ/ร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบราคากับ Supplier 3.สั่งซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพตรงตามที่กำหนด 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.บริหารทีมงาน-ควบคุม-ดูแลกำกับการทำงาน ในแผนกคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 2.บริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในคลังสินค้า 3.ควบคุมดูแลทีมงาน ตรวจนับสต็อกสินค้า และจัดทำรายงานสต็อกสินค้าตามหมวดหมู่ต่างๆ ทุก สัปดาห์ ประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี 4.ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสต็อกสินค้าต่างๆ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน 5. ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายจัดซื้อ การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ให้เพียงพอต่อควา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร ตามกำหนด 3.สามารถซ่อมวิเคราะห์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้ 4.อ่านแบบไฟฟ้าได้ สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ตรวจเช็ค วิเคราะห์อาการเสีย หาสาเหตุ และแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ 3.ซ่อมเครื่องจักร ระบบ ไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์ กลไก และสามารถเขียนแบบเครื่องกลได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ข่างประจำเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องไฮเดลเบิร์ก 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ ให้ออกตามขั้นตอน 3.ปรับเซต และแก้ไข ปัญหา การใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ 4.ดูการทำงานของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์งานลูกค้าได้ตรงตามสเปคที่ต้องการ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10000- 20000 หรือ ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.งานด้านบัญชี AR 2.งานด้านบัญชี AP 3.มีความรู้ด้านบัญชี GL 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเรียง 2.รับสินค้ากระดาษเข้าคลังสินค้าและจัดเรียง ตามชั้น และตามที่ได้รับมอบหมาย 3.การตักกระดาษเพื่อเบิก-จ่าย กระดาษให้กับฝ่ายผลิต 4.การตักงานกระดาษจากรถขนสินค้าและตักกระดาษเข้าไลน์ผลิต 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคุยกับลูกค้าได้ ทั้งภายในและภายนอก 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.รับรองลูกค้าในการตรวจรับงานและเลิกดึกได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13000-18000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ทำงานในฝ่ายผลิต 2.งานหยิบ/จับ/ยก/แยก/นับจำนวน/ งานหนังสือ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 15   อัตราค่าจ้าง : รายวัน 363 บาท มี OT + มีค่ากะ
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานหนังสือในระหว่าง กระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน 2.ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อใน ในหนังสือ ให้ตรงกับ JOB ที่สั่งผลิต 3.สุ่มตรวจตัวอย่างหนังสือในกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน 4.ตรวจสอบคุณภาพตาม JOB ตามสเปคของลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : รายวัน
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.