ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. งานตัด ประกอบติดตั้ง กระจกอลูมิเนียม ที่หน้างานบ้านลูกค้า 2. งานซ่อมแซม แก้ไข ที่หน้างานบ้านลูกค้า
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. จัดทำข้อมูลประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง 2. จัดทำราคากลางจัดจ้างผู้รับเหมา 3. จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-ลดของงานก่อสร้าง 4. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. งานช่างติดตั้งโครงหลังคาสมาร์ททรัส 2. งานช่างมุงกระเบื้องหลังคา
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ 400 - 600 บาท/วัน
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. บริหารจัดการงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนงาน 2. ทำงานร่วมกับวิศวกรหน้างานในการวางแผนงาน และติดตามแผนงาน 3. ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบ บุคลากรฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ ให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น 4. ประสานงานกับช่างฝีมือทุกแขนง และควบคุมงานช่างฝีมือทุกแขนง 5. ศึกษา และปรับปรุงแบบ Shop-Drawing ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง 6. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบ แก้ไขปัญหาหน้างาน ให้การก่อสร้างมีความราบรื่น เป็นไปตามแบบ และมีความงามเชิงช่างที่ดีที่สุดเท่าท
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน หรือการก่อสร้าง หรือใดๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. วางแผนการปฏิบัติงาน ของพนักงานใต้บังคับบัญชา รวมถึงติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 2. ควบคุมดูแลการอ่านแบบและวิเคราะห์แบบที่ทางสถาปนิกได้ร่างตามความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมดูแลการคำนวณและออกแบบโครงสร้าง ผ่านวิธีการทางมาตรฐานวิศวกรรม 4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์คำนวณโครงสร้างที่มีการดัดแปลง แก้ไขแบบจากลูกค้า 6. ควบคุมการทำรายการคำนวณโครงสร้างประกอบแบบ 7. ประสานงานกับส่วนหน้างาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 8. ประเมินผล
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน - ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน - ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - สามารถออกแบบงานโครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุมเวลาการก่อสร้าง - ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : เมืองปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน - ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน - ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - สามารถออกแบบงานโครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุมเวลาการก่อสร้าง - ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ (โครงหลังคาสมาร์ททรัส) ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 2. ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงของการขาย 4. จัดเตรียมและจัดทำข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 5. วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อช่องทางดิจิทัล และโซเชียลมีเดียต่
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
-บริหารจัดการ IT Infrastucture เช่น Firewall, Web Server, MSSQL Server, MySQL Server, MDM Server, File Server, Cloud PBX -ดูแลจัดการและแก้ไขปัญหาระบบ จัดทำการป้องกันฉุกเฉิน ระบบสำรองข้อมูล บน server - บริหารจัดทำแผนการใช้ระบบ Server และโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ การสื่อสาร บริหารจัดการสำรอง การกู้ข้อมูล Server ทั้งหมด
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- บันทึกเวลาใน Time Attendance - ติดตามประสานการเรื่องเวลาทำงานกับแผนกต่างๆ - สรุปข้อมูลการบันทึกเวลา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
1. บริหารจัดการงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนงาน 2. ทำงานร่วมกับหัวหน้างานในการวางแผนงาน และติดตามแผนงาน 3. ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบ บุคลากรฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ ให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น 4. ประสานงานกับช่างฝีมือทุกแขนง และควบคุมงานช่างฝีมือทุกแขนง 5. ศึกษา และปรับปรุงแบบ Shop-Drawing ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง 6. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบ แก้ไขปัญหาหน้างาน ให้การก่อสร้างมีความราบรื่น เป็นไปตามแบบ และมีความงามเชิงช่างที่ดีที่สุดเท่าที่จ
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- พูดคุยต้อนรับลูกค้าคุยรายละเอียดความต้องการลูกค้า - นำเสนอแบบงานให้ลูกค้า พรีเซ้นนำเสนองานวางแผนจบงานลูกค้าเพื่อทำสัญญาตามเป้า - คิดราคาถอดราคางานออกแบบและก่อสร้างให้ถูกต้อง - ติดตามความคืบหน้างานและเบิกเงินงวดงานและส่วนต่างที่เพิ่มระหว่างการก่อสร้าง - ประสานงานกับลูกค้า ติดตามลูกค้า และตอบปัญหาแก้ไขข้อสงสัย - เคลียร์แบบก่อนส่งเขียนแบบจริง ติดตามแบบ ตรวจแบบเซ็นออกแบบและควบคุม - งานเอกสารต่างๆ เอกสารยื่นกู้ธนาคาร, รายงานต่างๆ, แผนงวดลูกค้า - คอยประสานงานรับเรื่องแก้ไขปัญหางานก่อสร้างกับท
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : เมืองอุตรดิตถ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- ดราฟท์งานตามแบบที่ได้รับมอบหมายในโปรแกรม Autocad - ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน - จัดทำเอกสารงานเขียนแบบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- ออกแบบโครงสร้างบ้าน - เขียนแบบขยายโครงสร้างบ้าน - แก้ไขแบบโครงสร้างบ้าน - ทำรายการคำนวณโครงสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.