-วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- มีหน้าที่ในการนำเสนอขายบ้านให้กับลูกค้า - ปิดการนำเสนอขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การาส่งมอบบ้านและการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปตาม ข้อตกลงของการขายทันต่อความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาและตามระบบคุณภาพของบริษัท - ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับบ้านมือสอง สภาพตลาด กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง แนวโน้มของธุรกิจ และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- ควบคุมงานระบบ M&E ประกอบอาคารทั้งหมด (ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ และระบบสุขาภิบาล) - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ติดตามงานให้แล้วเสร็จตามแผนโดย ออกมาสมบูรณ์และทันเวลา - สามารถสื่อสารหรือต่อรองการทำงานเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบที่สุด
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 27,000 / เดือน
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- ควบคุมงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานตกแต่ง ตรวจสอบความถูกต้องในทางหลักการวิศวกรรมได้ - ตรวจสอบเอกสารสัญญา ขออนุใัติ ติดตามแผนงานและเนื้องานให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด - มีไหวพริบในการเจรจา ในการตรวจ DF ของผู้รับเหมา ฝ่ายขาย และลูกค้า
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- ดูแลงานเอกสาร - ประสานงานระหว่างแผนก - ดูแลสต็อคสินค้าและบันทึก - ประสานงานขนส่งสินค้า - ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- รับแจ้งปัญหา เปิดใบแจ้งงานบริการ ติดตามงานบริการ แก้ไขและตรวจเช็คปัญหาเบื้องต้น เมื่อมีการแจ้งปัญหาจากบริษัทไมด้าและบริษัทในเครือ - ตรวจสอบการทำงานและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานส่วนกลางและบริษัทในเครือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ครายวัน - จัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งประสานงานการส่งรับเอกสารกับส่วนงานอื่นๆ
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
-วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงาน -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
-ควบคุมดูแลการทำงานร้านอาหารทั้งหมด -ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ ความสะอาดและมาตรฐานการต้อนรับและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม -การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม -บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด งานและหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุน และกำไร -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย,เงินสดทดลอง - ทำรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ - ปรับปรุงและบันทึกบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
-รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบ -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชี (ธุรกิจงานโรงแรม) อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติได้ถูกต้อง - คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - ทบทวน/ปรับปรุง
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- รับผิดชอบการทำเงินเดือนพนักงานรายวันและรายเดือน - ประสานงนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
-วางแผน จัดทำโปรโมชั่น รวมถึงวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย -นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า -ประมาณการยอดขายลูกค้าตนเอง รายเดือน/รายปี -สำรวจราคาสินค้า โปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคู่แข่ง -ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า ควบคุมดูแล วางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน -ดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเดิมและเปิดลูกค้าใหม่ -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000- ถึง 0,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
1.ตรวจสอบและลงบัญชีรายได้ 2.จัดทำ Detail 3.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,ภงด.53) 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย (ภพ.30) 5.นำยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 , ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 6.ติดต่อประสานงานกับ Audit ทุก Quarter 7.ติดต่อประสานงานกับสรรพากร 8.จัดทำงบการเงินทุกสิ้นเดือน 9.จัดทำงบการเงิน Auditor 10.เดินทางไปตรวจนับ Stock สินค้าทุกสิ้นเดือนพร้อมกระทบยอดสินค้า
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.