ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบ (RR/RRF), ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายประจำสัปดาห์/เดือน (AE,PS,OE) , ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการตัดหนี้ (RE), จัดทำ Forecast Cashflow, Reconcile Bank,บันทึก/ปรับปรุงคชจ.จ่ายล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ประมาณการภาษีครึ่งปี พร้อมนำส่ง ภ.ง.ด.51, ยืนยันยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ สิ้นปี, นำส่ง ภ.ง.ด. 50
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
สามารถปิดงบกำไรขาดทุนได้, ควบคุมและดูแล ระบบบัญชีทั้งระบบ, ดูแลจัดทำบัญชีของบริษัทและดูแลงานการเงิน,สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจระบบบัญชีได้, สามารถบริหารการจัดทีมงานได้ และมีทักษะในการวิเคาระห์เนื้องานได้เป็นอย่างดี
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 29,000-33,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1. ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ , ภาชนะบรรจุุ , พนักงาน 2.ตรวจวัดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของระบบน้ำบริสุทธิ์ (Purified water) 3.ตรวจวัดระดับความสะอาดในบริเวณผลิต 4.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านทดสอบคุณภาพจุลชีววิทยาและการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือ 5.รับผิดชอบการครอบครองจุลินทรีย์อ้างอิงตามกฎหมาย 6.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : สามชุก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 23, 000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1.รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย/การอุตสาหกรรม) ให้สอดคล้องตามกฏหมาย และตอบสอนงต่อความต้องการของคู่ค้า 2.จัดทำคู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนปฏิบัติงาน 3.ดูแลกำกับงานระบบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และกฏหมาย 4.ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 5.ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาในการทำงานแก่พนักงานในส่วนงานสิ่งแวดล้อม 6.ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย/ป้องกันมลพิษอื่น ๆ 7.จัดกำลังพล จัดเตรียมอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อระบบบำบัดน้ำเสีย 8.วางแผนการซ่อมบำรุงเ
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด อ่างทอง   เขต : ไชโย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25, 000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1. ตรวจรับวัตถุดิบ เข้าโรงงานตลอดจนการตรวจ Supplier เฟรนไซน์ 2. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหาร ให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม KPIs จัดทำแผนดำเนินงานและติดตามผลจัดทำหรือทบทวนมาตรฐานการผลิต พร้อมปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ 4. จัดทำและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต 5. ปรับปรุงสายการผลิตและแก้ไขกระบวน
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : สามชุก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 23, 000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และจัดเก็บเอกสาร(บิลต่างๆ ในระบบexpress) 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง office 2010 และถ้าใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้จะพิจารณาพิเศษ 3. สามารถยกแฟ้มเอกสารไปเก็บชั้น4ได้ 4. คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
สามารถทำงานด้านรับ (ลูกหนี้)ได้ , ด้านบัญชีการเงิน เช่น วางบิลรับเช็ค ติดตามลูกหนี้, ตรวจรับการรับชำระ (เช็ครับล่วงหน้า), ตัดรับชำระหนี้, นำฝากเช็ครับ, กระทบยอด Bank Statements ฝั่งรับ(ในส่วนรับชำระหนี้จากลูกค้า),จัดเก็บเอกสารบิลกลับมา
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
สามารถทำงานด้านรับ (ลูกหนี้)ได้ , ด้านบัญชีการเงิน เช่น วางบิลรับเช็ค ติดตามลูกหนี้, ตรวจรับการรับชำระ (เช็ครับล่วงหน้า), ตัดรับชำระหนี้, นำฝากเช็ครับ, กระทบยอด Bank Statements ฝั่งรับ(ในส่วนรับชำระหนี้จากลูกค้า),จัดเก็บเอกสารบิลกลับมา
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
บันทึกค่าจ่ายเข้าในระบบ Express, จัดเตรียมชุดจ่าย(พร้อมเตรียมเช็คและโอน), กระทบยอดเงินฝาก (ฝั่งจ่าย), รับวางบิลจาก Supplier, ตรวจสอบเอกสารใบรับสินค้า(สำหรับSupplier เครดิต 30 วันขึ้นไป) พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อรอทำจ่ายให้กับ Supplier เมื่อถึงกำหนดรอบการจ่ายเงิน
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
หาลูกค้าด้านร้านอาหาร และ อุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้าน Sale มา 1-2 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
มีประสบการณ์ด้าน Sale มา 5 ปี (ร้านอาหาร,ภัตตาคาร และ อุตสาหกรรม) หากมีด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ, บริหารทีมงานได้อย่าง ,บริหารยอดขาย, เปิดลูกค้าใหม่
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
มีประสบการณืการดูแลร้านค้าE-commerce (Shopee / Lazada),มีความรู้ด้าน Full Funnel Marketing เป็นอย่างดี และช่องทางการขาย Online ต่าง ๆ วาง Strategy ด้าน Digital Marketing , มีรถยนต์ และขับรถได้
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
(หากเคยดูแล Shop ใน Lazada ที่มียอดขาย มากกว่า 100,000 บาท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์การขายสินค้า ดูแลช่องทางการขาย ช่องทางใดช่องหนึ่ง ที่มียอดมากกว่า 100,000 บาท , ใช้เครื่องมือใน Platform นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 23,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
-เคยดูแล Shop ใน Shopee ที่มียอดขาย มากกว่า 100,000 บาท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์การขายสินค้า ดูแลช่องทางการขาย ช่องทางใดช่องหนึ่ง ที่มียอดมากกว่า 100,000บาท -ใช้เครื่องมือใน Platform นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี -join cammpaign ต่าง ๆ ได้
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 -23,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้อย่างดี และโปรแกรม Google drive ได้ 2.สามารถใช้สูตร ใน Excel ต่าง ๆได้ 3.ตรวจสอบข้อมูลตามที่มอบหมาย 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ดี
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 2. ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง 3. จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier อื่น ๆ และเช็ควิทยากรอบรม 4. ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อส ารองใช้จ่ายในสมาคมฯ 5. งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้ 6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. ใช้ระบบ Expressl ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-17,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
วางบิล-เก็บเช็ค และเอกสารเกี่ยวกับทางการทำบัญชี โดยวิ่งงานตามแพลนงานของแผนกบัญชี ส่งของตัวอย่างให้ฝ่ายขาย เป็นต้น
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
(หากเคยดูแล Shop ใน shopee ที่มียอดขาย มากกว่า 100,000 บาท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์การขายสินค้า ดูแลช่องทางการขาย ช่องทางใดช่องหนึ่ง ที่มียอดมากกว่า 100,000 บาท , ใช้เครื่องมือใน Platform นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : สามชุก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1.สามารถ Live สดได้ (หน้าตาดี) 2.พูดเก่ง 3.รู้จัก E-commerce ได้ รู้จัก platform lazada shoppy
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : สามชุก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
มีประสบการณ์ทางการขาย เป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป, ชอบงานขาย และงานบริการ, มีความมนษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความรับผิดชอบสูง, สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ดูแลลูกค้าภาคตะวันออก(จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด)ได้
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 41 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.