งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
1.ออกแบบ วางแผน งานติดตั้งโซล่าเซลล์และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่บริษัทฯกำหนด 2.ศึกษาวิเคราะห์แบบ วัสดุต่างๆที่จะนำมาประกอบการเขียนแบบเพื่อให้ได้ตรงตามแบบวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.ตรวจสอบแบบ ก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 4.แก้ไขงานให้ตรงตามความต้องการ 5.ตรวจสอบโครงการให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบและตรวจคุณสมบัติวัสดุที่นำมาใช้ 6.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 7.รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารรับทราบ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
รับเหมางานระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า งานโยธาและงานซ่อมบำรุง
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 3 ด่วนมาก   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ซ่อมแซมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมงานการติดตั้งไฟฟ้าได้
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
รู้งานด้านระบบไฟ ตู้คอนโทรล ให้เครื่องมือไฟฟ้าได้ อ่านแบบ BOQ ได้ สามารถทำงานที่สูงได้ ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ดูงานออกแบบด้านโครงสร้างไฟฟ้าได้ทั้งหมด
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ติดต่อประสานงานเเยี่ยมเยียนฐานลุกค้าเก่าและหาลุกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
Programmer/System/IT ระบบคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ระบบNetwork ระบบ Monitoring
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 0   อัตราค่าจ้าง : 25,000-40,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
-จัดเตรียมตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน -รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ติดตามงานและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000+
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
- จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม - จัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก - ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ - เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานที่สำคัญ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
สามารถถออกแบบงานระบบไฟฟ้า, โซล่าเซล, และระบบอนุรักษ์พลังงาน ผู้ควบคุมงานติดดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000-50,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
-เขียนแบบ AutoCAD , Sketch up -ถอดแบบ เพื่อประมูลงาน -ถอดแบบงานเพิ่ม-ลด เทียบกับสัญญา จัดทำเอกสารงาน -ตรวจความก้าวหน้า หน้างานเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำการจ่ายงวดงาน -ตรวจวัสดุหน้างาน และในคลังสินค้า ถ่ายรูปและเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้วัสดุที่หน้างานสอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานที่หน้างานหรือไม่
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-40,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
- ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ - วิเคราะห์ค่าพลังงานที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ · ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · ให้บริการแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องทั่ว
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 8,000-12,000 บาท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบโซล่าเซลส์และงานอื่นๆ,ดูแลการส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ,ประสานงานผู้รับเหมา วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ให้มากที่สุด,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-20,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
- เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในการผลิตไฟฟ้าจากSolar Rooftop (มีฝึกอบรมให้) - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - จัดทำใบเสนอราคา ติดตามผลการเสนอราคาและจัดทำเอกสารในการนำเสนอลูกค้า - ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปความต้องการของลูกค้าให้ทางหัวหน้าทราบ - รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการขายให้ทางหัวหน้าทราบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน , โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ , จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งทุกชนิด เงินเดือน+ค่าเบี้ยขยัน โบนัสรายเดือนรายสัปดาห์ + อื่นๆ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 12000-20000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
วางแผนการตลาด สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้า เบื้องต้น จัดทำ/เก็บรวบรวมเอกสาร สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายขาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
โทรและติดตามลูกค้า จัดทำเอกสาร ประสานงานขายฝ่าย ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 3-5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ผลตอบแทน (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
คือประสานงานติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ประสานงานผู้รับเหมา ติดต่อประสานงานหน้าโครงการ ควบคุมดูและให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ กำหนดไว้ให้เสร็จตามแผน และทำสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์หน้างาน ที่การเบิกจ่ายให้ทางผู้รับเหมาต่าง ๆ สามารถทำสรุปรายงานและติดตามความ คืบหน้าส่งประสานงานให้กับหน่วยงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.