ประกาศรับสมัครงาน Thai Agri Foods Public Company Limited
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.คิดค้นสูตรอาหารตามวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่กำหนด 2.วางแผนการจัดกิจกรรม การทำอาหาร 3.ลงมือทำอาหารและสอนทำอาหาร 4.ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ตรวจสอบราคา รายการส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 5. วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำกลยุทธ์แผนงานสำหรับการขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางขาย 6. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยในการแก้ปัญหาของร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามนโยบายบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุผล 3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 4.พิจารณาและนำเสนอโครงสร้างราคากลุมผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 5.สำรวจช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้ 6.นำเสนอแนวทางในการพัฒนาการทำงาน และแก้ไขปัญหาเบื่องต้นในส่วนที่รับผิดชอบ 7.ตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้า
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามนโยบายบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ออกบู๊ทจัดชิมต่างๆในเขตที่รับผิดชอบ - ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ - พัฒนากิจกรรมออกบู๊ท เพื่อผลักดันยอดขาย - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบได้
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ตรวจสอบราคา รายการส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 5. วิเคราะห์ยอดขายและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาช่องทาง TT 6. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยในการแก้ปัญหาของร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 7. กำหนดแผนงานก
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. กำหนดโครงสร้างราคา 2. กำหนดกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3. กำหนดเป้าหมายขายประจำปีและรายเดือน 4. นำเสนอสินค้าใหม่ รายการสินค้าประจำเดือน 5. ติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายขายให้ได้ตามแผนงานประจำเดือนที่วางไว้ 6. สรุปยอดขายตามโควต้าและรายการโปรโมชั่นสินค้า 7. สรุปค่าใช้จ่ายรายการประจำเดือน
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ติดสื่อโฆษณาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เข้าเยี่ยมร้านค้า,วางกล่อง,จัดเรียงสินค้า - ประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าและแหล่งชุมชน - นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ - ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ-สินค้าในรถให้สะอาด - ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทฯกำหนด - ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า - รู้สภาพความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้าากับบริษัทฯ - ตรวจสอบระบบต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ง
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.ออกบูธจัดกิจกรรมตามที่ต่างๆที่กำหนด 2.จัดบูธชงชิมตามสถานที่ต่างๆ 3.สนับสนุนการขายช่องทาง TT ตลาดสด
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. ช่วยรวบรวมข้อมูล รายงานการผลิต, ข้อมูลการLoad 2. ตรวจเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้า TD ของทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3. ทำรายงานสรุปการประชุมต่างๆ 4. ประสานงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 5. ดำเนินการจัดการกับสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเบี่ยงเบนจากกระบวนการผลิต 6. วางแผนงาน หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ประสานงานทดสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุ และฝ่ายขนส่ง - แก้ไขปัญหา หรือ Improve Capacity หรือลดของเสียของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ - ร่วมทวนสอบคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่รับเข้าจนถึง Finished Goods - พัฒนาร่วมกับ QA เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขาย Packaging - หา Supplier ใหม่ๆ ทางด้านบรรจุภัณฑ์
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- To make a correspondent with foreign customer handle with all export documents, Quotations and inquiries for export market. - Following up with Export Operations and Production Planning Communicate customers as well as maintain solid relationship Monitor overseas report and results - To expand new prospect customers and new oversea business opportunities. - To generate daily & weekly sales reports. - Able to travel overseas on assignment
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
QC Supervisor ประจำ สมุทรปราการ 2 อัตรา/ เวียดนาม 1 อัตรา / อินโดนีเซีย 1 อัตรา - ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก - ดูแล lineการผลิต ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good - ตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาได้ - จัดทำเอกสารและเข้าร่วมระบบ GMP / HACCP - คิดต่อประสานงานกรณีงานมีปัญหา - ตรวจรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ทำราคาขายตามนโยบายและประกาศ - เช็คสินค้าที่ขาดทุน - เช็คสินค้าที่กำไรสูง - Update ราคาในระบบ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- วิเคราะห์ยอดขายสินค้า - ดูแลสต๊อคที่ขายช้า - พัฒนาสินค้าใหม่
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง การควบคุมกระบวนการ - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชา หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา VB. net 2.ทดสอบโปรแกรม 3.ออกแบบระบบ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
จัดทำ Flow chart รวมรวม Report ของแต่ละส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน support program M3 และ โปรแกรมอื่นๆที่มีการใช้งาน
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ติดต่อกับตัวแทนต่างประเทศ - ทำค่าใช้จ่ายบริษัทในเครือ - ดูแล Proof of use - update database of Trademark - จดทะเบียน + ต่ออายุเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.Requirement Gathening 2.Business Analysis 3.Solution Design 4.Programmer Specification
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.